Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

6090/2015-2.3

09.07.2015

Žiadateľ: Obecný úrad Jánovce, Jánovce 248, 059 13 žiada o povolenie výnimky z druhovej ochrany chránených živočíchov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších zmien a doplnkov, a to v súvislosti so stavebným zámerom obce Jánovce na p.č. 419/1 a na priľahlých pozemkoch v k.ú. Jánovce. Potvrdenie o záujme byť účastníkom v začatom správnom konaní je potrebné v zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení  neskorších zmien a doplnkov zaslať najneskôr 16.07.2015.