Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Správne konania:

OU-ML-OSZP-2019/000860

10.12.2019 Posyp chemickým materiálom na ceste II/575 a III/3868 (§ 13 ods. 2 písm. h/ a 14 ods. 2 písm. c/ zák. č. 543/2002 Z.z. o OPaK v z.n.p. ) – žiadosť o predĺženie súhlasu.

Argaláš Pavol

10.12.2019

12851/2019-6.3

10.12.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany a vydanie súhlasov

12852/2019-6.3

10.12.2019

OU-PO-OSZP1-2019/058709/SJ

10.12.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia na umiestnenie stánku na lokalite Popradské pleso, NPR Mengusovská dolina podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-ZA-OSZP1-2019/034748/Bra

10.12.2019 Žiadosť: Výstavba rekreačnej chaty v k.ú. Ďurčiná

Žiadateľ: Marián Baláž, Ďurčiná 304, 15 01

OU-ZA-OSZP1-2019/050416/Ora

10.12.2019 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2019/052187/Drn

10.12.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2019/052173/Drn

10.12.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle zákona.

OU-PO-OSZP1-2019/058682/KM

09.12.2019 Žiadosť o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP1-2019/039352-Ko

09.12.2019 Odborné stanovisko
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]