Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Správne konania:

OU-PO-OSZP1-2019/051468/KM

17.10.2019 Žiadosť o povolenie územných výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-RS-OSZP-2019/019248

17.10.2019 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub suchých smrekov a čistenie okrajov pasienkov od briez a liesky podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách KN E 7552,7553,7556,7557 pre Jána Figuliho v k.ú, Tisovec

OU-RS-OSZP-2019/019385

17.10.2019 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie okrajov pastvín podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcele KN E 3546,3549,3550,3555,3556,3557 pre Evu Hakeľovú v k.ú, Tisovec

OU-PO-OSZP1-2019/051051/SA

17.10.2019 Žiadosť o povolenie výnimiek zo zákazov podľa č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v súvislosti s realizáciou telekomunikačnej stavby "FTTH PP KBV Tatranská Lomnica".

OU-PO-OSZP1-2019/050076/SA

17.10.2019 Žiadosť o udelenie výnimky v súvislosti s vykonávaním športovej činnosti NPR Studené doliny.

OU-RS-OSZP-2019/019287

15.10.2019 Žiadosť Evy Lipničanovej, Sídlisko Rimava 1065/15, 97901 Rimavská Sobota o udelenie súhlasu na výrub 2 ks drevín druhu agát biely a dub cerový na parcelách CKN č.3938/25, 3938/8 zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Rimavská Sobota z dôvodu, že predmetné stromy predstavujú v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok hrozbu vzniku škody na majetku v jeho bezprostrednej blízkosti, ohrozenie zdravia a života ľudí, nakoľko stromy majú zlý zdravotný stav (z 2/3 sú suché, s dutinami, s droliacim sa drevom a kôrou), hrozí nebezpečenstvo lámania konárov a pádu konárov prípadne vyvrátenie celých stromov na nehnuteľnosť /rodinného domu/

OU-PO-OSZP1-2019/051048/SJ

15.10.2019 Žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa § 89 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na realizáciu entomolgického výskumu v chránených územiach Slovenska

2019/036926/Vk

15.10.2019 Žiadosť š. p. LESY SR, OZ Smolenice o vydanie súhlasu podľa § 7 ods. 3 písm. a) zákona č. 543/2002 Z. z. na výsadbu a pestovanie nepôvodných druhov rastlín alebo pestovanie nepôvodných druhov rastlín za hranicami zastavaného územia obce. Jedná sa o výsadbu 250 ks dreviny orech čierny na LC Chtelnica a 610 ks dreviny duglaska tisolistá na LC Moravany.

OU-ZA-OSZP1-2019/044762/Drn

15.10.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]