Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Správne konania:

OU-PO-OSZP1-2019/041271/SA

16.08.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s usporiadaním verejnosti prístupného spoločenského podujatia "Expedícia Východné Karpaty JCS 2019" v CHKO Východné Karpaty a v NP Poloniny.

OU-NZ-OSZP-2019/015478

16.08.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na umiestnenie zariadenia na vodnom toku, na státie plávajúceho zariadenia na vodnom toku a na prevádzku prístaviska – pristávacie mólo na rieke Ipeľ pre kajaky - Obec Chľaba

OU-ZA-OSZP1-2019/036886/Bra

16.08.2019 Žiadosť o súhlas v súvislosti s vyznačením turistickej trasy a osadením smerovníkov.

Žiadateľ: Obec Zborov nad Bystricou, Obecný úrad č. 223, 023 03 Čadca

OU-ZA-OSZP1-2019/031537/Bra

16.08.2019 Žiadosť k zámeru "Rekreačná chata - Bystrička- Martin".

Žiadateľ: Ján Pikla, Bystrička 97, 038 04 Bystrička

OU-NR-OSZP1-2019/039467

15.08.2019 Vydanie odborného stanoviska či predložený projekt „Osadenie rekreačnej chaty ANNA“ nebude mať významný vplyv na CHVÚ SKCHVU005 Dolné Považie a teda či je alebo nie je predmetom posudzovania podľa EIA

OU-NR-OSZP1-2019/039468

15.08.2019 Vydanie odborného stanoviska či predložený projekt „Rekreačná chata“ nebude mať významný vplyv na Chránené vtáčie územie SKCHVU005 Dolné Považie a teda či je alebo nie je predmetom posudzovania podľa EIA

OU-PO-OSZP1-2019/041269/KM

15.08.2019 Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods.4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-MT-OSZP-2019/13668-Mu

15.08.2019 Ochrana biotopov hlucháňa hôrneho na území NP Veľká Fatra v okrese Martin na LC Kantor - obmedzovanie resp. zakázanie niektorých lesohospodárskych činností (§ 4 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Prihlásenie je možné na adresu OÚ Martin, odboru starostlivosti o ŽP alebo na adresu e mailu: milan.mucha@minv.sk
Termín prihlásenia sa do konania končí 22. 08. 2019

OU-LM-OSZP-2019/10212-Pa

15.08.2019 Žiadosť Márie Trnkovej, Červená Hora 1649/81, 963 01 Krupina o vydanie súhlasu v zmysle § 47 ods. 3 zákona na výrub 15 ks drevín (smrek obyčajný) rastúcich na parcelách č. KN-E 10633 (KN-C 10621/75), druh pozemku trvalé trávne porasty v k.ú. Pribylina.

OU-ZA-OSZP1-2019/036808/Ora

15.08.2019 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov uvedených v zákone.

OU-ZA-OSZP1-2019/036320/Ora

15.08.2019 Žiadosť o udelenie výnimky zo zákazov uvedených v zákone.

OU-BB-OSZP1-2019/027918-Ku

15.08.2019 Odborné stanovisko
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]