Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Právne predpisy EÚ

Právne akty Európskeho parlamentu a Rady

  


  

Právne akty EÚ/EK vydané k smernici 2010/75/EÚ  (stav k 11. 11. 2015)

Závery o BAT 

 


 

2012/119/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 10. februára 2012 , ktorým sa ustanovujú pravidlá o usmerneniach na zber údajov, vypracovanie referenčných dokumentov o BAT a zabezpečenie ich kvality podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách (Ú. v. EÚ L 63, 2.3.2012, s. 1 – 39)


 

Prechodný národný program SR


 

Ostatné

Nariadenia, smernice a ďalšie právne akty EÚ(ES)/EK sú na stránke EUR-LEX: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sk


ENVIROPORTÁL: Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania (IPKZ)