Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OZNAM PRE VEREJNOSŤ, 19. 11. 2009 – žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretéhu priestoru

19.11.2009

Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že ohlasovateľ Prírodovedecká fakulta UK, Mlynská dolina 1, 842 15 Bratislava podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov, dňa 29. 10. 2009 podal žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie zariadenia na genetické technológie, zaevidovaného na MŽP SR pod číslom 313039 s úrovňou ochrany 2.

Účel použitia: základný výskum.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 18. 12. 2009 na adresu :