Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 18.02.2010

18.02.2010

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 10. 02. 2010 podal ohlasovateľ Ústav experimentálnej onkológie SAV, Bratislava, podľa § 13 ods. 1 písm. a/ zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov na genetické technológie s úrovňou ochrany 1 a zároveň požiadal podľa § 33 ods. 6 zákona o spojenie konania s posúdením ohlásenia začatia činnosti v predmetných uzavretých priestoroch podľa § 12 ods. 2 písm. b/ zákona.

Účel použitia: základný výskum.

Pripomienky verejnosti očakávame do 22. 03. 2010 na adrese