Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oznam pre verejnosť, 10.02.2010

10.02.2010

Odbor biologickej bezpečnosti Ministerstva životného prostredia SR oznamuje verejnosti, že dňa 08. 02. 2010 podal ohlasovateľ Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov zaevidovaných na MŽP SR pod č. 4250210, 4260210, 4270210, 4280210 s úrovňou ochrany 1 a zároveň požiadal podľa § 33 ods. 6 zákona o spojenie konania s posúdením ohlásenia používania v uzavretých priestoroch podľa § 12 ods. 2 písm. b/ zákona.

Účel použitia: základný biomedicínsky výskum.

Verejnosť môže svoje pripomienky zasielať v termíne do 12. 03. 2010 na adresu: