Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok (CLP)

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

Konsolidované znenia (rekonštruované texty) smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES sú na web stránke Centra pre chemické látky a prípravky http://www.cchlp.sk/pages/leg/leg_clp.pdf (PDF 192 kB)

Nariadenie nadväzuje na rozličné vyhlásenia, ktorými Európske spoločenstvo potvrdilo svoj úmysel prispievať ku globálnej harmonizácii kritérií klasifikácie a označovania, a to nielen na úrovni OSN, ale aj prostredníctvom zahrnutia medzinárodne dohodnutých kritérií GHS (globálny harmonizovaný systém) do práva Spoločenstva.

Ustanovenia uvedené v:

budú účinné pre látky od 1. decembra 2010 a pre zmesi od 1. júna 2015.

V súlade s prijatým nariadením CLP bolo ustanovené prechodné obdobie:

Zmeny a doplnenia, týkajúce sa príslušných príloh nariadenia CLP – vydané ako samostatné nariadenia Komisie

Nariadenie Komisie (ES) č. 790/2009 z 10. augusta 2009 , ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí – úprava textu časti 3 Prílohy VI

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 286/2011 z 10. marca 2011 , ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí – úprava textu čl. 25 a 26 a Príloh I až VII

  1. korigendum – nahradený text v bode 2 písm. c) v tabuľke Prílohy VI
  2. korigendum – nahradený text v bode 1 písm. a) v tabuľke Prílohy VI

 

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 618/2012 z 10. júla 2012 , ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí – úprava textu časti 3 Prílohy VI

Aktuálne znenia nariadení a smerníc vo všetkých jazykoch členských štátov EÚ publikovaných v Úradnom vestníku EÚ nájdete na web stránke EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/RECH_naturel.do