Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OZNÁMENIE O VYPRACOVANÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

02.03.2018

OZNÁMENIE O VYPRACOVANÍ SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy - aktualizácia„ A INFORMÁCIA O VEREJNOM PREROKOVANÍ

Ministerstvo životného prostredia SR oznamuje, že v súlade s § 9 a § 17 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) bola vypracovaná správa o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom (ďalej len „správa o hodnotení“), ktorá sa nachádza na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a na stránke http://enviroportal.sk/sk/eia/detail/strategia-adaptacie-slovenskej-republiky-na-nepriaznive-dosledky-zmeny. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, , tel.: 02/59562246, v pracovné dni od 8.00 do 16.00 h.

Stanoviská k správe o hodnotení je možné zaslať na adresu Ministerstva životného prostredia SR do 21 dní od uverejnenia tohto oznámenia.
Oznámenie o vypracovaní správy o hodnotení bolo zverejnené dňa 2. marca 2018.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu v súlade s § 11 a § 17 zákona sa uskutoční dňa 21. marca 2018 v konferenčnej sále Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Mlynská dolina 3962/1, 817 04 Bratislava v čase od 13.00 do 16.00 h.