Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

člen Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA

10.06.2019

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície

člen Dozornej rady štátneho podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š. p. so sídlom v Bratislave

Požadované kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Hlavné úlohy:

Vykonávať svoju činnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, s povinnosťou zaobstarávať si a pri rozhodovaní zohľadňovať všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodovania. Zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy.

Špecifické kritériá a požiadavky na uchádzačov:

- znalosť zákona o štátnom podniku; základná znalosť: zákona o účtovníctve, právnych predpisov o vodách, Obchodného zákonníka, zákona o správe majetku štátu, zákona o verejnom obstarávaní,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť, dôveryhodnosť, schopnosť tímovej spolupráce, komunikatívnosť, emocionálna stabilita a rozvinuté interpersonálne zručnosti,

- počas pôsobnosti v dozornej rade je neprípustné uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku.

Iné kritériá a požiadavky:

povinnosť spĺňať podmienky zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ako aj zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.

Zoznam požadovaných dokladov pre uvedenú obsadzovanú funkciu:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania,

- originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace, resp. notársky overená kópia,

- profesijný štruktúrovaný životopis,

- kópia diplomu, osvedčujúceho požadované kvalifikačné predpoklady,

- čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých predkladaných údajov a podkladov,

- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

- písomný súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zašlú uchádzači do 30. júna 2019 na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, osobný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava. S označením na obálke „Výberové konanie člen DR štátneho podniku VV, š.p. Bratislava“.

Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni.

Uchádzači, ktorí zašlú prihlášky po stanovenom termíne, nebudú do výberového konania zaradení. Taktiež nebudú akceptované prihlášky zaslané elektronickou formou.

Kontaktné osoby:

PhDr. Jana Hruštincová, č. tel.: +42125956 2369,

Mgr. Karina Remišová, č. tel.: +421 25956 2537