Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Stratégia ochrany ovzdušia

infografika - obnovitelne zdroje

Na riešenie problémov týkajúcich sa ochrany ovzdušia Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súčasnosti pripravuje Stratégiu ochrany ovzdušia, ktorá bude zahŕňať dva kľúčové dokumenty:

Národný program znižovania emisií

infografika - mestoNárodný program znižovania emisií rieši opatrenia na znižovanie emisií do ovzdušia, aby sa splnili redukčné záväzky zníženia emisií (národné stropy) stanovené smernicou (EÚ) 2016/2284 na rok 2030. Národné emisné stropy sú stanovené pre SO2 (oxid siričitý), NOx (oxidy dusíka), VOC (prchavé organické zlúčeniny), NH3 (amoniak) a častice PM2,5.
Národný program znižovania emisií (PDF 5,2 MB) bol schválený vládou SR dňa 05.marca 2019 (číslo uznesenia 103/2020) a bol predložený Európskej komisii.

Dosiahnutím redukčných záväzkov sa znížia celkové emisie znečisťujúcich látok, avšak to nemusí automaticky znamenať, že sa dosiahne dobrá kvalita ovzdušia na celom území Slovenska. Kvalita ovzdušia závisí od množstva vypustených emisií v danej lokalite, ale tiež od podmienok pre rozptyl. Preto treba venovať osobitnú pozornosť kvalite ovzdušia.

Stratégia na zlepšenie kvality ovzdušia

ifografika - vzduch

Cieľom tejto stratégie je pripraviť ucelenú koncepciu riadenia kvality ovzdušia pre Slovenskú republiku a dosiahnuť na celom území Slovenskej republiky dobrú kvalitu ovzdušia, t.j. aby boli dodržané limitné hodnoty a cieľové hodnoty pre zdravie ľudí, ekosystémy a vegetáciu, vrátane limitných hodnôt pre častice PM2,5 stanovených pre mestské obyvateľstvo.
Hlavným výstupom stratégie na zlepšenie kvality ovzdušia budú programy na zlepšenie kvality ovzdušia, „šité na mieru“ pre konkrétne oblasti riadenia kvality ovzdušia.

infografika - energiaOpatrenia nestačí len navrhnúť a vymenovať. Treba aj presadzovať ich implementáciu, aj keď sú často v kompetencii iných rezortov alebo samosprávy. Kvôli tomu potrebujeme poznať nákladovú efektívnosť navrhovaného opatrenia (tzn. koľko stojí 1 tona zníženia emisií), aby sme sa mohli sústrediť najprv na realizáciu tých najefektívnejších opatrení. Ministerstvo v tejto veci nadviazalo spoluprácu so Svetovou bankou, ktorej úlohou bude vykonať ekonomické analýzy navrhovaných opatrení.

V dňoch 8. a 9. februára 2018 sa uskutočnilo úvodné stretnutie so zástupcami Svetovej banky, na ktorom boli prezentované národné emisné inventúry, projekcie emisií a výsledky hodnotenia kvality ovzdušia vrátane modelovania. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia so zástupcami priemyselných zväzov, štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií s environmentálnym zameraním a zástupcu občianskych aktivistov. V diskusii sa riešila otázka, kto sa má podieľať na riešení kvality ovzdušia a znižovaní emisií z pohľadu zúčastnených strán.

Návrhy opatrení, ktoré vzídu z expertných skupín, budú zverejňované na tejto webstránke, čím sa poskytne priestor na participáciu odbornej a laickej verejnosti v rámci online konzultácie k predmetným návrhom.

 

Expertné pracovné skupiny

Ministerstvo pripravuje viacero expertných pracovných skupín tematicky zameraných na hľadanie efektívnych opatrení na plnenie záväzkov znižovania emisií ako aj cieľov v kvalite ovzdušia. Zoznam aktuálnych expertných pracovných skupín nájdete tu.