Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Expertné pracovné skupiny

Zameranie pracovných skupín

 1. PS Obmedzenie emisií z dopravných prostriedkov
  Obmedzovanie emisií z dopravy - výmena vozového parku, emisné kontroly
  Podpora nízkoemisných foriem dopravy (Elektromobilita, CNG, LPG)
 2. PS Nákladná a diaľková doprava
  Diaľková doprava, nákladná doprava, autobusová doprava, železnice, miestna a regionálna doprava – možnosti obmedzenia negatívneho dopadu na ovzdušie
 3. PS Verejná doprava & MHD
  Skvalitnenie MHD ale aj verejnej prímestskej dopravy, ekologická verejná doprava
 4. PS Dopravná infraštruktúra a smart cities
  Dopravný generel a priestorové plánovanie v obciach, dopravná infraštruktúra (motorová – nemotorová), statická doprava, cyklokoridory...
 5. PS Zníženie negatívneho vplyvu dopravy
  Vyhlasovanie nízkoemisných zón, zelené vlny, obmedzenie tranzitnej dopravy
 6. PS Vykurovanie domácností tuhým palivom
  Vykurovanie domácností a možné opatrenia na obmedzenie znečisťovania z lokálnych kúrenísk
 7. PS CZT
  Centrálne zdroje tepla - ich postavenie a  možnosti prispieť ku kvalite ovzdušia
 8. PS Zemný plyn & biometán
  Postavenie zemného plynu voči iným zdrojom energie na výrobu tepla
 9. PSBiomasa
  Biomasa a regulácia jej podpory
 10. PS Opatrenia pri smogových situáciách
  Akčné plány a možné opatrenia počas smogových situácií
 11. PS Priemyselné emisie
  Obmedzovanie emisií z priemyslu – možnosť zavedenia emisných kvót, resp. emisných stropov
 12. PS Emisie z poľnohospodárstva
  Účinné opatrenia na minimalizáciu úniku amoniaku a PM častíc do ovzdušia (zamerané na hospodárske chovy a aplikáciu hnojiva do pôdy atď. )
 13. PS Ekonomické nástroje na  znižovanie emisií
  Ekonomické nástroje na  znižovanie emisií: environmentálne dane, zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 14. PS Efektívne riadenie kvality ovzdušia
  Efektívne rozdelenie kompetencií ŠS a samosprávy v riadení KO
 15. PS Zelené opatrenia
  Zelené plochy, výsadba líniovej zelene, traťová zeleň, zelené strechy, aktívne (machové/...) steny
 16. PS Iné opatrenia
  Zatepľovanie budov, pasívne domy, zametanie krajníc, možnosti obmedzenia prachu zo stavieb...