hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Informácie a Aktuality

Novela zákona

Dňa 20. júna 2012 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 189/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2012 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2012, a okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 15. júla 2012.


Oznámenie o konaní skúšky odbornej spôsobilosti

Ministerstvo životného prostredia SR podľa § 14e písm. c) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov organizuje skúšku pre žiadateľov o odbornú spôsobilosť na overovanie výpočtov úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín. Viac informácií nájdete tu.

Vzhľadom na končiacu platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií skleníkových plynov z biopalív a biokvapalín podľa zákona č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „zákon“), si Vás dovoľujeme informovať, že Ministerstvo životného prostredia SR organizuje preskúšanie podľa § 14e písm. c) zákona. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na účely overovania výpočtu emisií sa predĺži o ďalších päť rokov, ak odborne spôsobilá osoba na účely overovania výpočtu úspešne absolvuje preskúšanie odbornej spôsobilosti (§ 14d ods. 6 zákona).

Skúšobná komisia MŽP SR bude zasadať dňa 12. apríla 2022 v priestoroch Ministerstva životného prostredia SR, Bukureštská ul. č. 4 (v zasadacej miestnosti na 1. poschodí), v Bratislave.
Písomná časť preskúšania sa začne o 10.00 hod.

V prípade záujmu o predĺženie platnosti osvedčenia si Vás dovoľujeme požiadať o potvrdenie Vašej účasti, resp. účasti odborne spôsobilej osoby na účely overovania výpočtu emisií vo Vašej spoločnosti, na uvedenom preskúšaní v termíne do 5. apríla 2022 na emailovú adresu .


Návšteva zástupcu Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, Nemecko

V dňoch 31. januára a 1. februára 2012 sa na pôde Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) konalo pracovné stretnutie so zástupcom Spolkového úradu pre poľnohospodárstvo a potraviny (Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE) z Nemecka.
31. januára išlo o užšie pracovné rokovanie s hosťom z Nemecka za účasti zástupcov odboru politiky zmeny klímy MŽP SR a zástupcov SHMÚ. Jeho cieľom bolo oboznámenie sa s národnými systémami dokazovania plnenia kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny a diskusia o vzájomnom uznávaní certifikátov národných systémov.
1. februára sa v rámci programu návštevy uskutočnilo stretnutie odborníkov ústredných orgánov štátnej správy SR a spoločností zapojených do výroby a certifikácie biozložiek pre motorové palivá. Zástupcovia Ministerstva financií SR, Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, Slovenského hydrometeorologického ústavu, Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, MŽP SR a zástupcovia hospodárskych subjektov pôsobiacich na trhu s palivami v SR a Nemecku sa počas stretnutia mali možnosť oboznámiť s podmienkami dokazovania plnenia kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny v Nemecku a v rámci diskusie získať odpovede na množstvo praktických otázok, týkajúcich sa danej problematiky a ich pôsobenia na nemeckom trhu.


Slovenský hydrometeorologický ústav organizoval školenie


Dňa 25. januára 2012 sa konalo školenie pre žiadateľov o odbornú spôsobilosť na overovanie výpočtov úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín. Školenie organizoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR (MŽP SR) podľa § 14c ods. 6 písm. f) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Školenie otvoril generálny riaditeľ SHMÚ RNDr. Pavol Nejedlík, CSc. Medzi prednášajúcimi boli zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a regionálneho rozvoja SR, Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva financií SR, Slovenského ústavu technickej normalizácie, zahraničný hosť z Rakúskej spoločnosti Bioenergy a pracovníci SHMÚ a odboru politiky zmeny klímy MŽP SR.
Cieľom školenia bolo poskytnúť účastníkom komplexné informácie o problematike dokazovania plnenia kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny na Slovensku, vrátane právnych predpisov, ktoré túto oblasť pokrývajú. V rámci diskusie mali účastníci možnosť získať odpovede na celý rad praktických otázok a problémov, ktoré sa s touto problematikou spájajú.


Oznámenie o konaní školenia žiadateľov o odbornú spôsobilosť

Ministerstvo životného prostredia SR podľa zákona č. 309/2009 Z. z. (§ 14c ods. 6 písm. f) o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom vykoná školenie pre žiadateľov o odbornú spôsobilosť na overovanie výpočtov úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín.
Žiadame záujemcov, aby svoju účasť potvrdili zaslaním záväznej prihlášky do 11. januára 2012 na poštovú alebo emailovú adresu uvedenú v kontaktných údajoch (nižšie).

Termín konania: 25. január 2012
Čas: 9:00 – 17:00, podľa potreby dlhšie
Miesto konania: Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17,
833 15 Bratislava (popis prístupu v prílohe), miestnosť: zasadačka generálneho riaditeľa, budova A, 1. poschodie
Zaslanie prihlášky: do 11. januára 2012
Účastnícky poplatok: 20 € (vrátane obeda) bude uhradený na mieste v hotovosti
Kontaktné údaje pre zaslanie záväznej prihlášky a registráciu:
Andrea Sojáková

02/59415400


Dokazovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny v Rakúsku podľa smernice 2009/28/ES

V súčasnosti je v Rakúsku po právnej stránke možné dokazovať plnenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biomasu, pričom túto činnosť vykonáva Agrarmarkt Austria (AMA). Všetky potrebné informácie, ktoré sa vzťahujú k danej problematike. Rakúski pestovatelia dokazujú plnenie kritérií pre vyprodukovanú biomasu pomocou formuláru „Confirmation of the registered farmer“. V prípade, že je biomasa ďalej poskytnutá inému obchodníkovi, je potrebné vyplniť ďalší dokument „Confirmation of the seller“.
Rakúsko zatiaľ nemá zákon, ktorý by určoval pravidlá pre plnenie kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá alebo biokvapaliny. Tieto pravidlá budú obsiahnuté v pripravovanom zákone „Kraftstoffverordnung 2011“. Podľa pripravovaného zákona bude možné dokazovať plnenie kritérií pomocou dobrovoľného certifikačného systému uznaného EK, národným systémom členského štátu, alebo dobrovoľným systémom, ktorý uzná členský štát, z ktorého pochádzajú biopalivá. Organizáciou, zodpovednou za túto časť dokazovania kritérií trvalej udržateľnosti bude Umweltbundesamt (Environment Agency Austria). Kým uvedený zákon nadobudne platnosť, je potrebné, aby rakúski výrobcovia biopalív určených na vývoz, dokazovali plnenie kritérií pomocou systému uznaného Komisiou.

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 295 Z. z. zo 6. septembra 2011 nadobudla účinnosť

Dňa 1. októbra 2011 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 295 Z. z. zo 6. septembra 2011, ktorou sa vykonáva § 19b ods. 2 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jej prílohou je vzor tlačiva „Vyhlásenie pestovateľa a dodávateľa biomasy určenej na výrobu biopaliva alebo biokvapaliny“. Vo vyhlásení pestovateľ alebo dodávateľ biomasy vyhlasuje, že biomasa, ktorú poskytuje ďalej na spracovanie spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti stanovené smernicou 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia č. 271/2011 Z. z. už nadobudla účinnosť

Dňa 1. septembra 2011 nadobudla účinnosť vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 271/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá trvalej udržateľnosti a ciele na zníženie emisií skleníkových plynov z pohonných látok. Vyhláška sa zaoberá podrobnosťami dokazovania plnenia kritérií trvalej udržateľnosti pre biopalivá a biokvapaliny podľa zákona č. 136/2011 Z. z..


Európska komisia uznala prvé dobrovoľné schémy zamerané na udržateľnosť biopalív

Komisia uznala sedem dobrovoľných schém na overovanie plnenia kritérií trvalej udržateľnosti výroby biopalív a biokvapalín podľa Smernice EP a Rady č. 2009/28/ES: ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA a Greenergy. Jej uznanie platí priamo vo všetkých 27 členských štátoch EÚ. Viac

 

Ďalšie informácie

Uznané schémy a správy o ich posúdení sú uverejnené na Platforme transparentnosti na adrese: Viac

 

Dňa 20. júna 2012 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 189/2012 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2012 okrem čl. IV, ktorý nadobúda účinnosť 30. júna 2012, a okrem čl. V, ktorý nadobúda účinnosť 15. júla 2012.