Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výnimky s časovo ohraničenou platnosťou

Výnimky s časovo ohraničenou účinnosťou
Dňa 3. apríla 2014 Európsky parlament a Rada schválili Nariadenie (EÚ) č. 421/2014, ktorého cieľom bolo urýchliť aktivity zainteresovaných strán pri rokovaniach o zavedení globálneho trhového mechanizmu znižovania emisií CO2 z medzinárodnej civilnej leteckej dopravy na pôde ICAO (Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo). Nariadenie zavádza nasledovné časovo obmedzené výnimky:

Dňa 13. decembra 2017 Európsky parlament a Rada schválili Nariadenie (EÚ) č. 2017/2392, ktoré v reakcii na pokrok dosiahnutý v rámci 39. Valného zhromaždenia ICAO predlžuje výnimky s časovo ohraničenou platnosťou v zmysle nariadenia 421/2014 až do roku 2023, alebo pokým nedôjde k preskúmaniu v súlade so zavedením globálneho trhového mechanizmu (tzv. CORSIA).

V súlade s § 38a ods. 6 zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov sa emisie prevádzkovateľa lietadla považujú za overené, ak boli určené prostredníctvom nástroja na odhadovanie spotreby paliva pre leteckých prevádzkovateľov s nízkym množstvom emisií. Výnimka platí pre prevádzkovateľov lietadiel s celkovými ročnými emisiami nižšími ako 25 000 ton CO2. Nástroj na odhadovanie spotreby paliva: www.eurocontrol.int/small-emitters-tool
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 421/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Spoločenstve s cieľom vykonať do roku 2020 medzinárodnú dohodu, ktorou sa na emisie z medzinárodnej leteckej dopravy uplatňuje jednotné globálne trhové opatrenie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0421&qid=1426511351285&from=SK
Nariadenie Komisie (EÚ) č. 606/2010 z 9. júla 2010 o schválení zjednodušeného nástroja na odhadovanie spotreby paliva prevádzkovateľov lietadiel s nízkym množstvom emisií, ktorý vytvorila Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0606&rid=1
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2017/2392 z 13. decembra 2017, ktorým sa mení smernica 2003/87/ES na účely pokračovania súčasných obmedzení rozsahu pôsobnosti v súvislosti s činnosťami leteckej dopravy a na účely prípravy na vykonávanie globálneho trhového opatrenia od roku 2021 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2392&from=EN