hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Letectvo a schéma obchodovania

ZAČLENENIE ČINNOSTI LETECKEJ DOPRAVY DO SCHÉMY OBCHODOVANIA S EMISNÝMI KVÓTAMI SKLENÍKOVÝCH PLYNOV V RÁMCI SPOLOČENSTVA

Civilné letectvo sa stalo súčasťou systému obchodovania s emisnými kvótami (EU ETS) 1. januára 2012. Dôvodom bol rýchly rast emisií CO2 z leteckých aktivít a ich podiel na celkových emisiách Európskej únie (v súčasnosti okolo 3%). Projekcie vývoja medzinárodného letectva naznačujú nárast emisií z leteckých aktivít do roku 2020 o 70% v porovnaní s rokom 2005, aj napriek zavádzaniu opatrení na zvýšenie účinnosti paliva o 2% ročne.

Systém pokrýva emisie z letov s odletom alebo príletom na letisko nachádzajúce sa v Európskej únii, respektíve v Európskom hospodárskom priestore (EHP- členské štáty EU + Island, Lichtenštajnsko a Nórsko). Výnimky týkajúce sa určitých typov letov a lietadiel sú definované v prílohe č. 1 tabuľka D zákona č. 414/2012 Z.z. Podrobnejší výklad výnimiek sa nachádza v rozhodnutí Komisie č. 2009/450/ES.

V prvom obchodovateľnom období (rok 2012) bolo celkové množstvo kvót pre letecké aktivity stanovené na úrovni 97% ročného priemeru vyprodukovaných emisií z daných činností v rokoch 2004 až 2006 (historické emisie). V druhom obchodovateľnom období (2013-2020) bolo množstvo kvót znížené na 95% historických emisií, pričom 15% kvót sa vydraží. Zvyšných 85% kvót sa alokuje bezodplatne, pričom toto množstvo zahŕňa aj 3% rezervu pre nových alebo rýchlo rastúcich prevádzkovateľov lietadiel. Kvóty sa alokujú bezodplatne na základe správy o tonokilometroch za sledovaný rok (rok končiaci 24 mesiacov pred začatím nového obchodovatelného obdobia). 1. januára 2021 vstúpil systém obchodovania do svojej ďalšej fázy.

Prevádzkovatelia lietadla sú povinní monitorovať (nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2066) a overovať (nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067) svoje emisie a každoročne predkladať správu o emisiách. Následne musia odovzdať množstvo kvót ekvivaletné množstvu vyprodukovaného CO2. Alokácia a odovzdanie kvót sa realizuje prostredníctvom účtu zriadeného vnútroštátnym správcom (ICZ Slovakia a.s.) na podnet prevádzkovateľa lietadla v jednotnom európskom registry (EUTL). Schéma predstavuje ekonomicky efektívny nástroj znížovania emisií CO2, v podmienkach udržateľného rastu civilného letectva.

Bližšie informácie, vývoj diskusií a analýzy k téme začlenenia civilného letectva do EU ETS nájdete na stránke Európskej komisie - http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/aviation/index_en.htm.