Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zber údajov

Žiadosť prevádzkovateľov existujúcich zariadení o bezodplatné pridelenie emisných kvót

V súlade s článkom 4 ods. 1 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2019/331 z 19. decembra 2018, ktorým sa ustanovujú prechodné pravidlá harmonizácie bezodplatného prideľovania emisných kvót podľa článku 10a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, platné v celej Únii (ďalej len "nariadenia"), môže prevádzkovateľ zariadenia oprávneného na bezodplatné pridelenie emisných kvót podľa článku 10a smernice 2003/87/ES podať príslušnému orgánu žiadosť o bezodplatné pridelenie emisných kvót na obdobie pridelenia.

Žiadosť na prvé obdobie pridelenia (2021 - 2025) sa podáva do 30. mája 2019.

K žiadosti o bezodplatné pridelenie emisných kvót sa priložia tieto náležitosti:

a) správa o základných údajoch, ktorá bola overená ako vyhovujúca v súlade s opatreniami prijatými podľa článku 15 smernice 2003/87/ES a ktorá obsahuje údaje o zariadení a jeho podzariadeniach, ako je uvedené v článku 10 a prílohách I a II k nariadeniu, pričom na účely výpočtu historických úrovní činnosti za osobitné referenčné produkty sa zohľadňuje príloha III k tomuto nariadeniu, ktorá obsahuje všetky parametre uvedené v prílohe IV k nariadeniu a vzťahuje sa na základné obdobie v súvislosti s obdobím pridelenia, ktorého sa žiadosť týka;

b) plán metodiky monitorovania, ktorý tvoril základ správy o základných údajoch a správy o overovaní, v súlade s prílohou VI;

c) správa o overovaní vydaná v súlade s opatreniami prijatými podľa článku 15 smernice 2003/87/ES o správe o základných údajoch a pláne metodiky monitorovania, ak ešte nebol schválený príslušným orgánom.

Formuláre:

 

Usmerňovacie dokumenty pripravené Európskou komisiou: