Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

4. fáza (2021 - 2030)

Revidovaná smernica o EÚ ETS (smernica (EÚ) 2018/410), ktorá sa bude uplatňovať v 4. fáze obchodovania s emisnými kvótami (2021 - 2030), nadobudla účinnosť 8. apríla 2018 (konsolidované znenie).

 

Prebiehajúce verejné konzultácie

Termín pripomienkovania: 29. mája - 24. júla 2020

Termín pripomienkovania: 29. mája - 24. júla 2020

 

Prijatá sekundárna legislatíva

   

Implementácia sekundárnej legislatívy:

Vykonávacie právne akty

Téma Právny základ Plánované prijatie
Stanovenie revidovaných referenčných úrovní Článok 10a(2) 2020
Úprava bezodplatnej alokácie v dôsledku zmien úrovne činnosti Článok 10a(21) prijaté
Modernizačný fond Článok 10d(9) 2020
Monitorovanie, nahlasovanie, overovanie, akreditácia Článok 14 a 15 prijaté

 

Delegované právne akty

Téma Právny základ Plánované prijatie
Aukcie Články 3d(3) a 10(4) prijaté
Pravidlá pre bezodplatnú alokáciu Článok 10a(1) prijaté
Inovačný fond Článok 10a(8) prijaté
Zoznam odvetví vystavených riziku úniku uhlíka Článok 10b(4) prijaté
Register Článok 19(3) prijaté