Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Enviro dni - GDPR

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s Enviro dňami v jednotlivých mestách poskytuje v súlade s čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov:

1.Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
e-mail: podatelna@enviro.gov.sk, tel.: +421 2 5956 1111

Kontakt na zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@enviro.gov.sk

2. Informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky za účelom prezentovania a propagácie Enviro dní v jednotlivých mestách bude vyhotovovať fotografie a/alebo video záznamy z týchto podujatí s cieľom ich zverejnenia na webovom sídle, internetových stránkach a sociálnych sieťach prevádzkovateľa alebo prostredníctvom obdobných informačných a komunikačných prostriedkov. Ich spracúvanie sa vykonáva na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a súhlasu dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný. Ak sa spracúvanie vykonáva na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo ho kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Osobné údaje sa neposkytujú, pokiaľ osobitný zákon neustanoví inak alebo dotknutá osoba neudelí na to súhlas. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie.

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu 5 rokov, kedy môžu byť osobné údaje zverejnené; po uplynutí tejto doby osobné údaje nebudú viac dostupné online. Osobné údaje (fotografie a/alebo video záznamy) sa likvidujú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanoví osobitný predpis, alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

3. Ochrana práv dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť práva dotknutých osôb, najmä právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom a informáciám týkajúcich sa spracúvania osobných údajov, právo na opravu nesprávnych a právo na  doplnenie neúplných osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť, právo namietať vo vzťahu k spracúvaniu osobných údajov v konkrétnych situáciách. Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa uvedených vyššie.

Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva chránené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR sťažnosť, resp. návrh na začatie konania.