Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Správa slovenských jaskýň odstránila tony nebezpečných odpadov

20.11.2006

V súvislosti s medializovanými nálezmi nebezpečných odpadov v priepastiach Slovenského a Važeckého krasu je aktuálne ich odstraňovanie, ktoré zabezpečuje odborná organizácia ministerstva životného prostredia Správa slovenských jaskýň. Ide o nálezy pesticídov (najmä DDT), laboratórnych jedov, priemyselných hnojív a zvyškov uhynutého dobytka. Tieto látky sú nebezpečné aj preto, lebo sa môžu dostať do podzemných vôd a do vyvieračiek. Tieto staré environmentálne záťaže vznikli pred dvadsiatimi, tridsiatimi a viac rokmi. Doteraz sa ani v jednom prípade nepodarilo určiť pôvodcu. Ich sanácia je finančne náročná, pretože ide o veľké množstvá (desiatky až stovky ton) odpadov. Čistenie si vyžaduje špeciálne vybavenie a môže byť aj životu nebezpečné. Nemalé finančné prostriedky na ich odstraňovanie vynakladá štát a podarilo sa získať aj finančnú podporu zo štrukturálnych fondov EU. Vďaka tomu bola v roku 2005 vyčistená Zvonivá priepasť pri Silici, priepasť Fonotšág a Dvojitá priepasť v Slovenskom krase. V roku 2006 to bola Konská diera vo Važeckom krase a Snežná priepasť na Silickej planine.

Na Slovensku je zaregistrovaných a zmapovaných vyše 5 350 jaskýň a priepastí. Z toho 12 je sprístupnených verejnosti. Ďalšia, trinásta, jaskyňa Brestová v Roháčoch bude po ukončení výskumu a monitoringu sprístupnená verejnosti v roku 2008. Päť zo slovenských jaskýň – v Slovenskom krase a Aggtelekskom krase boli zapísané do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v roku 1995.

Správa slovenských jaskýň sa stará aj o prevádzku a propagáciu sprístupnených jaskýň na Slovensku. Návštevnosť 12 sprístupnených jaskýň sa v porovnaní s minulým rokom výrazne nezmenila. Je pravdepodobné, že konečný počet návštevníkov sa ku koncu decembra zastaví na počte okolo 685 000. Z pohľadu národnostnej štruktúry takmer 40% domácich návštevníkov dopĺňajú najmä poľskí, českí a maďarskí turisti.

Slovenskí jaskyniari organizovaní v občianskom združení Slovenská speleologická spoločnosť aj v tomto roku objavili u nás niekoľko desiatok nových jaskýň alebo pokračovania už známych jaskynných systémov. V najdlhšom z nich na Slovensku, Demänovskom jaskynnom systéme, sa podarilo prekročiť hranicu 35 km. Tým sme predbehli Českú republiku. K najvýznamnejším objavom tohto roka patrí vápencová jaskyňa Praslen v Drienčanskom krase pri Rimavskej Sobote, v ktorej sa našli archeologické pamiatky z mladšej doby kamennej, ale aj z doby bronzovej a železnej. Okrem nálezov keramiky a iných predmetov sú vzácne aj jaskynné kresby. Môžeme predpokladať, že počet jaskýň a priepastí na Slovensku dosiahne 10 000 a biele miesta na mapách krasových oblastí, ktoré sú najbohatšie na prítomnosť jaskýň, sa zaplnia.

SR sa v najbližších rokoch v jaskyniarstve svetovo zviditeľní.

Slovenská republika je zakladajúcim členským štátom Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň /ISCA/. V rámci nej vyspelé jaskyniarske krajiny sveta vzájomne konzultujú starostlivosť o sprístupnené jaskyne, prezentujú výsledky výskumu prírodných prvkov, obchodný marketing, či technickú infraštruktúru. Na kongrese asociácie v októbri tohto roku na Bermudách, zvolili členské krajiny Slovenskú republiku za miesto nastávajúceho kongresu v roku 2010. Bude to významná prezentácia rezortu životného prostredia a Správy slovenských jaskýň v starostlivosti o jaskyne.

Z tlačovej besedy MŽP SR na tému jaskýň na Slovensku
Novinárov informovali:
Jaroslav Jaduš, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
Ing. Jozef Hlaváč, riaditeľ Správy Slovenských jaskýň
Mgr. Bohuslav Kortman, predseda Slovenskej speleologickej spoločnosti

16. novembra 2006,
Bratislava – Bojnice