Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Program SK-Climate

Ministerstvo životného prostredia SR je na základe Memoranda o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a Memoranda o porozumení pri implementácii Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 ustanovené ako správca programu SK – Climate (Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy). Implementácia programu je podporovaná z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) do výšky 85%. Štátny rozpočet SR sa na financovaní podieľa 15 %.

Cieľ programu: zmiernená zmena klímy a znížená zraniteľnosť voči zmene klímy

Zameranie programu:

 

Celková alokácia na program: 18,823,530 €
FM EHP: 5,000,000 €
NFM: 11,000,000 €
ŠR SR: 2,823,530 €

Dôležitou súčasťou programu je bilaterálna spolupráca s prispievateľskými krajinami Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom na projektovej úrovni, v rámci ktorej budú podporené aktivity na budovanie „partnerstiev“ medzi realizátormi projektov a partnermi z donorských štátov.

Alokácia na bilaterálne aktivity v rámci programu: 100,000 €

V súčasnosti prebieha schvaľovanie programovej dohody. Aktuálne informácie môžete nájsť TU.

Pripravujeme:

Pre mestá: Informačné podujatie k možnosti podpory financovania opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v mestách nad 15 000 obyvateľov v rámci výzvy č. 1 (FM EHP) a výzvy č. 2 (NFM), termín 5. september 2019, miesto – Stredné Slovensko, bližšie určenie miesta a času bude upresnené v dostatočnom časovom predstihu
Pozn. účasť na základe pozvánky

Pre základné a stredné školy: Informačné podujatie k možnosti podpory financovania edukačných opatrení a aktivít na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy na základných a stredných školách v rámci schémy malých grantov č. 1 (NFM), miesto a čas budú upresnené v dostatočnom časovom predstihu.
Pozn. účasť na základe pozvánky