Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Pripravované podujatia

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre ZÁKLADNÉ a STREDNÉ ŠKOLY

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ („Program SK-Climate“) v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú druhé informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Climate. 

Dátum a miesto podujatia

Informačné podujatie sa bude konať dňa 20. novembra 2019 v Štiavnických Baniach, Slovenská republika. Presné miesto podujatia bude potvrdené vybraným účastníkom v dostatočnom časovom predstihu.

Oprávnení účastníci

Cieľovou skupinou podujatia sú zástupcovia základných a stredných škôl na Slovensku a potenciálni partneri z Nórska. Na podujatí majú školy príležitosť predstaviť aktivity na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v rámci pripravovanej žiadosti o projekt, ktorú škola plánuje podať v rámci Programu SK-Climate. Účastníci z Nórska tiež uvedú krátke prezentácie. 

Spôsob a termín registrácie

Pre registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár použitím preddefinovaného formulára zverejneného spolu s týmto oznámením. Vyplnený formulár vo formáte MS .doc/.docx je potrebné e-mailom odoslať  na adresu bilateralnyfond@enviro.gov.sk. Škola môže predložiť iba jeden registračný formulár. Pri odosielaní registračného formulára je potrebné v predmete e-mailu uviesť „Registrácia – školy 2019“. Registrácia prihlášok pre účasť na podujatí je otvorená do 30. októbra 2019 (23:59 CET)

Škola môže nominovať maximálne dvoch účastníkov, pričom nominácia oboch účastníkov nie je povinná. Náklady súvisiace s účasťou nominovaných účastníkov zo Slovenska budú hradené vysielajúcou inštitúciou.

Bližšie informácie o podmienkach účasti a registrácie sú uvedené v nižšie priložených dokumentoch: 

 

 

 

 

Počet miest je limitovaný. Správca programu si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov na základe informácií poskytnutých v registračnom formulári, pričom sa bude zohľadňovať poradie, v akom boli registračné formuláre doručené tzv. „Systém FIFO“ (first in first out), ako aj zastúpenie škôl. Záujemcovia budú o výsledkoch výberu uchádzačov informovaní e-mailom najneskôr do 5. novembra 2019.

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre MESTÁ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ („Program SK-Climate“) v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Climate. 

Dátum a miesto podujatia

Informačné podujatie sa bude konať dňa 29. októbra 2019 v priestoroch donorského programového partnera Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku na adrese Middelthuns gate 29, 0368 Oslo, Nórske kráľovstvo. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Oprávnení účastníci

Podujatie je určené pre zástupcov slovenských miest nad 15 000 obyvateľov a potenciálnych partnerov z prispievateľských štátov. Účastníkmi podujatia môžu byť predstavitelia vedenia mesta, zamestnanci oddelení životného prostredia, územného plánovania, alebo medzinárodných vzťahov atď. Od účastníkov sa očakáva, aby na podujatí v anglickom jazyku predstavili aktivity a opatrenia mesta v rámci pripravovanej žiadosti o projekt, ktorú mesto plánuje podať v rámci Programu SK-Climate. 

Spôsob a termín registrácie

Pre registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár v Anglickom jazyku použitím preddefinovaného formulára. Podpísaný, naskenovaný formulár je potrebné e-mailom odoslať  na adresu bilateralnyfond@enviro.gov.sk. Mesto môže predložiť iba jeden registračný formulár. Pri odosielaní registračného formulára je potrebné v predmete e-mailu uviesť „Registration – Oslo 2019“. Registrácia prihlášok pre účasť na podujatí je otvorená do 09. otóbra 2019 (23:59 CET)

Mesto môže nominovať maximálne dvoch účastníkov, pričom nominácia oboch účastníkov nie je povinná.  Náklady na druhého nominovaného účastníka budú refundované Správcom programu len v prípade zostatkovej finančnej alokácie, v opačnom prípade musia byť hradené nominujúcou inštitúciou. 

Bližšie informácie o podmienkach účasti, financovania a registrácie sú uvedené v nižšie priložených dokumentoch:

 

 

Počet miest je limitovaný. Správca programu si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov na základe informácií poskytnutých v registračnom formulári, pričom sa bude zohľadňovať poradie, v akom boli registračné formuláre doručené tzv. „Systém FIFO“ (first in first out), ako aj zastúpenie miest.