Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Archív podujatí

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre ZÁKLADNÉ a STREDNÉ ŠKOLY

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako Správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ („Program SK-Climate“) v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú druhé informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci Programu SK-Climate. 

Dátum a miesto podujatia

Informačné podujatie sa bude konať dňa 20. novembra 2019 v Štiavnických Baniach, Slovenská republika. Presné miesto podujatia bude potvrdené vybraným účastníkom v dostatočnom časovom predstihu.

Oprávnení účastníci

Cieľovou skupinou podujatia sú zástupcovia základných a stredných škôl na Slovensku a potenciálni partneri z Nórska. Na podujatí majú školy príležitosť predstaviť aktivity na zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy v rámci pripravovanej žiadosti o projekt, ktorú škola plánuje podať v rámci Programu SK-Climate. Účastníci z Nórska tiež uvedú krátke prezentácie. 

Spôsob a termín registrácie

Pre registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár použitím preddefinovaného formulára zverejneného spolu s týmto oznámením. Vyplnený formulár vo formáte MS .doc/.docx je potrebné e-mailom odoslať  na adresu bilateralnyfond@enviro.gov.sk. Škola môže predložiť iba jeden registračný formulár. Pri odosielaní registračného formulára je potrebné v predmete e-mailu uviesť „Registrácia – školy 2019“. Registrácia prihlášok pre účasť na podujatí je otvorená do 30. októbra 2019 (23:59 CET)

Škola môže nominovať maximálne dvoch účastníkov, pričom nominácia oboch účastníkov nie je povinná. Náklady súvisiace s účasťou nominovaných účastníkov zo Slovenska budú hradené vysielajúcou inštitúciou.

Bližšie informácie o podmienkach účasti a registrácie sú uvedené v nižšie priložených dokumentoch:   

Oznámenie (v Slovenskom jazyku) (PDF, 467kB)
Oznámenie (v Anglickom jazyku) (PDF, 467kB)
Registračný formulár (v Slovenskom jazyku) 
Predbežný program podujatia (v Anglickom jazyku) 

Počet miest je limitovaný. Správca programu si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov na základe informácií poskytnutých v registračnom formulári, pričom sa bude zohľadňovať poradie, v akom boli registračné formuláre doručené tzv. „Systém FIFO“ (first in first out), ako aj zastúpenie škôl. Záujemcovia budú o výsledkoch výberu uchádzačov informovaní e-mailom najneskôr do 5. novembra 2019. 

       

Prezentácie z podujatia k dispozícii na stiahnutie: 

Informačné podujatie tzv. matchmaking event pre MESTÁ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako správca programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ („program SK-Climate“) v úzkej spolupráci s partnermi programu z prispievateľských štátov, ktorými sú Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE), Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie (NDS) a Nórska agentúra životného prostredia (NEA), organizujú informačné podujatie tzv. „matchmaking event“ pre nadviazanie a rozvoj bilaterálneho partnerstva pre realizáciu projektov v rámci programu SK-Climate. 

Dátum a miesto podujatia

Informačné podujatie sa bude konať dňa 29. októbra 2019 v priestoroch donorského programového partnera Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku na adrese Middelthuns gate 29, 0368 Oslo, Nórske kráľovstvo. Podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

Oprávnení účastníci

Podujatie je určené pre zástupcov slovenských miest nad 15 000 obyvateľov a potenciálnych partnerov z prispievateľských štátov. Účastníkmi podujatia môžu byť predstavitelia vedenia mesta, zamestnanci oddelení životného prostredia, územného plánovania, alebo medzinárodných vzťahov atď. Od účastníkov sa očakáva, aby na podujatí v anglickom jazyku predstavili aktivity a opatrenia mesta v rámci pripravovanej žiadosti o projekt, ktorú mesto plánuje podať v rámci Programu SK-Climate. 

Spôsob a termín registrácie

Pre registráciu je potrebné vyplniť registračný formulár v Anglickom jazyku použitím preddefinovaného formulára. Podpísaný, naskenovaný formulár je potrebné e-mailom odoslať  na adresu bilateralnyfond@enviro.gov.sk. Mesto môže predložiť iba jeden registračný formulár. Pri odosielaní registračného formulára je potrebné v predmete e-mailu uviesť „Registration – Oslo 2019“. Registrácia prihlášok pre účasť na podujatí je otvorená do 09. otóbra 2019 (23:59 CET)

Mesto môže nominovať maximálne dvoch účastníkov, pričom nominácia oboch účastníkov nie je povinná.  Náklady na druhého nominovaného účastníka budú refundované Správcom programu len v prípade zostatkovej finančnej alokácie, v opačnom prípade musia byť hradené nominujúcou inštitúciou. 

Bližšie informácie o podmienkach účasti, financovania a registrácie sú uvedené v nižšie priložených dokumentoch:  

Oznámenie (v Slovenskom jazyku) 
Oznámenie (v Anglickom jazyku)
Registračný formulár (v Anglickom jazyku)
Zoznam oprávnených miest (v Slovenskom jazyku) 
Pravidlá financovania (v Anglickom jazyku) 
Program podujatia (v Anglickom jazyku)

Počet miest je limitovaný. Správca programu si vyhradzuje právo vybrať uchádzačov na základe informácií poskytnutých v registračnom formulári, pričom sa bude zohľadňovať poradie, v akom boli registračné formuláre doručené tzv. „Systém FIFO“ (first in first out), ako aj zastúpenie miest.  

Prezentácie z podujatia k dispozícii na stiahnutie: 


Informačný seminár pre mestá (Banská Bystrica)

Dňa 5. septembra 2019 sa v Banskej Bystrici konal informačný seminár o možnostiach podpory financovania opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v mestách. Cieľom podujatia bolo predstavenie programu SK-Climate, prezentácia zamerania pripravovaných výziev č. 1 a č. 2, ktoré budú v zmysle Programovej dohody určené pre mestá s počtom obyvateľov nad 15 000 a poskytnutie informácií k podpore bilaterálnej spolupráce miest so subjektmi z prispievateľských štátov (Nórska, Islandu a Lichtenštajnska), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť programu SK-Climate.

    

Prezentácie z informačného seminára sú k dispozícii na stiahnutie: