Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Programovanie INTERREG III B CADSES

Program INTERREG je jednou z najvýznamnejších a najrozsiahlejších iniciatív Spoločenstva EÚ. Program INTERREG bol zahájený v roku 1990 s cieľom podporiť hospodársku integráciu vnútorných hraničných regiónov EÚ. V roku 1994 bol program INTERREG II rozdelený na tri zamerania A, B, C a tým rozšíril aj spoluprácu cez hranice EÚ. Program INTERREG IIC bol vytvorený za účelom podporiť nadnárodnú spoluprácu v územnom plánovaní na podporu vytvárania dlhodobých stratégií a politík regionálneho rozvoja.

Program INTERREG IIIB CADSES nadväzuje na program INTERREG IIIC. Program INTERREG IIIB pre stredoeurópsky, jadranský, podunajský a juhovýchodoeurópsky priestor (CADSES) bol schválený Európskou komisiou dňa 27. decembra 2001.

Program INTERREEG IIIB slúži na posilnenie nadnárodnej spolupráce v oblasti územného plánovania a formulovania spoločných priorít územného rozvoja v priestore CADSES.  Ciele  a  konkrétne projekty  programu INTERREG IIIB CADSES podporujú vytváranie  strategickej  vízie  územného  rozvoja  v  tejto  geografickej  oblasti. 
Do   priestoru CADSES patria regióny 9 členských krajín EÚ: Rakúsko, Nemecko, Grécko, Taliansko, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Maďarsko, Slovinsko a  9  nečlenských krajín: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko,  Federatívna republika  Srbsko  a Čierna Hora,  Bývalá  republika  Juhoslávia a Macedónsko, Moldavsko, Rumunsko, Ukrajina.  Program INTERREG IIIB  CADSES  plní funkciu predvstupového nástroja v oblasti stratégií/politiky územného rozvoja, a je jediným programom zameraným na územnú integráciu všetkých ekonomických, sociálnych a politických trendov v priestore; CADSES, pričom berie ohľad na vyvážený a trvalo udržateľný rozvoj daného priestoru.

Operačný program INTERREG IIIB CADSES, ktorý bol vypracovaný a schválený nadnárodnými riadiacimi štruktúrami tohoto programu, stanovil priority a opatrenia, ktoré boli dopracované v Doplnku programu v apríli 2002 nasledovne:

 

Priorita č.1
Podpora trvalo udržateľného rozvoja a sociálnej a ekonomickej kohézie
 
Priorita č. 2
Efektívne a trvalo udržateľné dopravné systémy, prístup k informačnej spoločnosti
Priorita č. 3
Podpora a manažment krajiny, prírodné a kultúrne dedičstvo
 
Priorita č. 4
Ochrana životného prostredia, manažment zdrojov a prevencia rizík
 
Opatrenie 1.1 Podpora spoločných stratégií územného rozvoja a činnosti implementácie Opatrenie 2.1 Rozvoj efektívnych dopravných systémov vo vzťahu k vyváženému rozvoju Opatrenie 3.1Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva Opatrenie 4.1 Podpora ochrany životného prostredia a manažmentu zdrojov
Opatrenie 1.2Formovanie rozvoja miest, podpora urbárnych štruktúr a spolupráce Opatrenie 2.2 Zlepšenie prístupu k informáciám a informačnej spoločnosti Opatrenie 3.2Ochrana a rozvoj prírodného dedičstva Opatrenie 4.2Podporovanie manažmentu rizík a predchádzanie katastrofám
Opatrenie 1.3Formovanie rozvoja vidieka Opatrenie 3.3Ochrana a rozvoj krajiny Opatrenie 4.3 Podpora integrovaného manažmentu vôd a prevencia pred záplavami
Opatrenie 1.4 Územný vplyv imigrácie

Predpokladané aktivity v rámci programu INTERREG IIIB CADSES

Koneční užívatelia

Konečnými užívateľmi programu INTERREG IIIB CADSES sú hlavne aktéri politiky územného rozvoja. Pochádzajú prevažne z troch oblastí politiky, s rozdielnymi formami realizácie zmien priestorovej štruktúry:

Financovanie

Pre celý priestor CADSES je priemer spolufinancovania zo zdrojov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ERDF) 55%. Všetky nečlenské krajiny, zúčastňujúce sa v rámci partnerstva CADSES by mali prispievať do programu využitím prostriedkov z programu Phare alebo iných zdrojov (ISPA, SAPARD). Národné zdroje prispievajú k programu ako národné zdroje spolufinancovania. 
Priemerný celkový rozsah finančných prostriedkov na projekt je uvažovaný v rozmedzí 0,5 - 5,0 mil. EUR 40 až 60% projektov by malo mať celkový rozpočet na projekt nad 1,5 mil. EUR. Iba časť veľkých projektoch môže mať vyšší rozpočet aj to iba pre niektoré opatrenia. Vo výnimočných prípadoch sú vhodné dokonca malé projekty, s cieľom podporiť hlavne spoluprácu medzi miestnymi a regionálnymi orgánmi.

Kritéria pre výber projektov

Prvý výber projektov robí Spoločný technický sekretariát v Drážďanoch a následne sú projekty vyhodnocované Riadiacim výborom. Úspešný môže byť len taký projekt, ktorý spĺňa jednu zo štyroch definovaných priorít a k nim príslušných opatrení. Každý projekt by mal mať minimálne dvoch financujúcich partnerov z rôznych krajín priestoru CADSES. Projekty, ktoré budú mať viac ako dvoch financujúcich partnerov a to aj z nečlenských krajín EÚ, budú mať pri výbere prednosť. Hlavnými kritériami pri výbere sú: