Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Priority Európskej komisie (2014-2019)

1.novembra 2014 začala svoje pôsobenie nová Komisia na čele s predsedom J. C. Junckerom, ktorý pre jej 5-ročný mandát stanovil nasledujúcich desať priorít

 1. Ďalšie posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií
 2. Prepojený jednotný digitálny trh
 3. Odolná energetická únia uplatňujúca výhľadovú politiku v oblasti zmeny klímy
 4. Prehĺbený a spravodlivejší vnútorný trh s posilnenou priemyselnou základňou
 5. Hlbšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia
 6. Rozumná a vyvážená dohoda o voľnom obchode s USA
 7. Oblasť spravodlivosti a základných práv založená na vzájomnej dôvere
 8. Smerom k novej migračnej politike
 9. Silnejší globálny aktér
 10. Únia demokratickej zmeny

Z uvedených priorít sú v roku 2017 pre Ministerstvo životného prostredia SR relevantné štyri nasledujúce priority, nakoľko sa týkajú problematiky životného prostredia a zmeny klímy: 

 1. Odolná energetická únia uplatňujúca výhľadovú politiku v oblasti zmeny klímy – v záujme dosiahnuť tento cieľ Komisia vo februári 2015 prezentovala balíček Energetickej únie. Jednou z dimenzií, na ktorú sa sústredí jej rámcová stratégia je dekarbonizácia hospodárstva (prechod na nízkouhlíkovú spoločnosť), ktorá neodmysliteľne súvisí s problematikou životného prostredia a zmenou klímy. Súčasťou balíka je aj Oznámenie (pdf, 121kB) definujúce pozíciu EÚ na klimatický summit OSN v Paríži v decembri 2015, na ktorej sa očakáva prijatie novej globálnej klimatickej dohody aplikovateľnej od roku 2020.
 2. Silnejší globálny aktérv rámci tejto priority je pre náš rezort dôležitá téma rozvojovej agendy po roku 2015, ktorého jadro tvoria ciele trvalo udržateľného rozvoja.Ako príspevok k tejto problematike Komisia publikovala vo februári 2015 Oznámenie o globálnom partnerstve pre odstránenie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj na obdobie po roku 2015 (pdf, 121kB). Oznámenie predstavuje spoločnú pozíciu EÚ na medzinárodné rokovania k tejto problematike, ktoré majú byť ukončené prijatím nového univerzálneho rozvojového rámca po roku 2015 na summite OSN v septembri 2015.
 3. Ďalšie posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií – táto priorita je rovnako predmetom nášho záujmu, pretože okrem iného zahŕňa strednodobé zhodnotenie stratégie Európa 2020, ktorej jedným z cieľom je boj proti klimatickým zmenám a energetická udržateľnosť.
 4. Únia demokratickej zmenyuvedená priorita je pre náš rezort relevantná, nakoľko v rámci nej Komisia plánuje preskúmať rozhodovací proces na povoľovanie geneticky modifikovaných organizmov.

Priority komisára pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov (2014-2019)

Portfólio životného prostredia bolo v aktuálnom volebnom cykle Komisie (2014-2019) spojené s problematikou námorných záležitostí a rybolovu. Nový komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybolov Karmenu Vella si pre oblasť životného prostredia stanovil pre svoj 5-ročný mandát nasledujúce priority: