Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Európska únia

Vychádzajúc z primárneho práva Európskej únie (EÚ) sú jej deklarovanými cieľmi v oblasti životného prostredia:

V snahe dosiahnuť tieto ciele bola politika životného prostredia EÚ zaradená do tzv. zdieľaných resp. spoločných právomocí EÚ a členských štátov. To znamená, že v oblasti životného prostredia má právo vykonávať legislatívnu činnosť a prijímať právne záväzné akty Európska komisia rovnako tak jednotlivé členské štáty. Členské štáty sú však oprávnené konať len do tej miery, do ktorej EÚ svoju právomoc nevykonala, alebo sa rozhodla svoje právomoci nevykonávať. Členské štáty tak síce môžu prijímať svoju vlastnú národnú legislatívu, no tá nemôže byť v rozpore s tou európskou. Vychádzajúc z princípu subsidiarity Komisia koná len v tom prípade a do takej miery, ak je vytýčený cieľ efektívnejšie dosiahnuteľný na európskej ako národnej úrovni. Dôsledkom toho od roku 2004, kedy sa Slovensko stalo členom EÚ, vznikla veľká časť našich právnych predpisov v oblasti životného prostredia práve transpozíciou európskej legislatívy do národného právneho poriadku.

Podobu politiky životného prostredia a zmeny klímy formujú na európskej úrovni najmä štyri zo siedmych hlavných inštitúcií EÚ: 

 

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže