Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Výzvy SK-Klíma

Zoznam VÝZIEV NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O PROJEKT vyhlásených v rámci Programu SK-Klíma:  

 Dátum zverejnenia Kód Názov výzvy Finančný mechanizmus Termín na predloženie žiadostí o projekt Stav
29.11.2019 ACC01  AKČNÉ PLÁNY NA ZMIERŇOVANIE A PRISPÔSOBOVANIE SA  ZMENE KLÍMY IMPLEMENTOVANÉ MIESTNYMI ORGÁNMI V MESTSKÝCH ÚZEMIACH (ClimaUrban) FM EHP 28.02.2020 - v znení Usmernenia č. 1 uzavretá
29.11.2019 ACC02  AKČNÉ PLÁNY NA ZMIERŇOVANIE A PRISPÔSOBOVANIE SA ZMENA KLíMY IMPLEMENTOVANÉ MIESTNYMI ORGÁNMI V MESTSKÝCH ÚZEMIACH (ClimaUrban) NFM 28.02.2020 - v znení Usmernenia č. 1 uzavretá

31.12.2019

ACC03  ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O ZMIERŇOVANÍ A PRISPÔSOBOVANÍ SA ZMENE KLÍMY NA ŠKOLÁCH (ClimaEdu) NFM 28.02.2020 uzavretá
10.02.2020 ACC_BF 01 VÝZVA PRE AKTIVITY MENŠIEHO ROZSAHU - CESTOVNÉ GRANTY FM EHP / NFM (Bilaterálny fond) do vyčerpania disponibilnej alokácie pozastavená

 

Zoznam VÝZVIEV NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV v rámci Programu SK-Klíma: 

 Dátum zverejnenia Kód Názov výzvy Finančný mechanizmus Uzávierka výzvy Stav
09.12.2019 OH/12/2019 Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt

FM EHP / NFM

31.01.2020 - v znení Usmernenia č. 1 uzavretá