Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

FAQ 8 k výzve ACC01/ACC02

Sú náklady na vypracovanie žiadosti o projekt v rámci výzvy oprávnené?

Náklady na vypracovanie žiadosti nie sú v zmysle výzvy oprávnené, nakoľko nespĺňajú podmienku oprávnenosti z časového hľadiska, t. j. vznikli pred schválením projektu a dátumom rozhodnutia o pridelení grantu, ak projektová zmluva neuvádza neskorší dátum.