Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sektor E: STAROSTLIVOSŤ O PRÍRODU A KRAJINU A ÚZEMNÝ ROZVOJ

Cieľ

Opatrenia

Predpoklada-ná doba realizácie

Predpokladaná finančná nároč-nosť (v tis.Sk)

Gestor

*1 Transpozícia práva EÚ

1) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

(Všeobecné záväzné právne predpisy v ochrane prírody a krajiny

2) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje NP Veľká Fatra

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

3) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Chočský národný park

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

4) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje NP Slovenský kras

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

5) Návrh vyhlášky MŽP SR o Chránenej krajinnej oblasti Čergov

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

6) Návrh vyhlášky MŽP SR o Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

7) Návrh vyhlášky MŽP SR o Chránenej krajinnej oblasti Krupinská planina

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

8) Návrh vyhlášky MŽP SR o CHKO Stolické vrchy

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

9) Návrh vyhlášky MŽP SR o ochrane chránených nerastov a chránených skamenelín

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

10) Návrh zákona o geneticky modifikovaných organizmoch a vykonávacie predpisy

do 2002

800

MŽP SR

11) Návrh vyhlášky MŽP SR o CHKO Horná Orava

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

12) Návrh vyhlášky o CHKO Štiavnické vrchy

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

13) Návrh vyhlášky o CHKO Poľana

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

(Všeobecne záväzné právne predpisy o územnom plánovaní a stavebnom poriadku)

14) Návrh zákona NR SR, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a doplnení zákona č. 136/1995 Z.z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

15) Návrh zákona o samospráve vyšších územných celkov

do 2000

nešpecif.

MV SR

16) Aktualizácia nariadení vlády SR, ktorými sa vyhlasujú záväzné časti schválených ÚPN VÚC

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

17) Koncepcia komplexnej úpravy v oblasti stavebného práva

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

18) Návrh zákona o stavebnom poriadku

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

19) Návrh zákona o územnom (priestorovom) plánovaní

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

(Ostatné všeobecne záväzné predpisy)

20) Návrh zákona o cestovnom ruchu

do 2000

nešpecif.

MH SR

21) Návrh zákona o ochrane pamiatkového fondu

do 2000

nešpecif.

MK SR

22) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní SR

do 2000

nešpecif.

MV SR

23) Návrh zákona o ochrane genetických zdrojov a zdrojov rastlín pre potravinársku výrobu a poľnohospodárstvo

do 2000

nešpecif.

MP SR

24) Legislatívny zámer návrhu zákona o podpore regionálneho rozvoja

do 2000

nešpecif.

ÚSRSVT SR

25) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 282/1995 Z.z.o rastlinno-lekárskej starostlivosti

do 2002

nešpecif.

MP SR

*2 Dobudovanie sústavy chránených území na základe GNÚSES

1) Realizácia Akčných plánov biosférických rezervácií Slovenský kras, Poľana, Východné Karpaty, Tatry

do 2000

332 000

MŽP SR

2) Racionálne obhospodarovanie a využívanie územia biosférickej rezervácie Poľana z krajinno-ekologických a lesnícko-ekologických aspektov

do 2000

1 500

MŽP SR

3) Prehodnotenie registrovaných biocentier z hľadiska vhodnosti podmienok a potreby územnej ochrany v sústave chránených území 4. a 5. stupňa ochrany

do 2002

1 500

MŽP SR

4) Vypracúvanie projektov miestnych územných systémov ekologickej stability ako súčasti projektov pozemkových úprav alebo územnoplánovacej dokumentácie

2003 a ďalej

120 000

MŽP SR

obec

*3 Revitalizácia narušeného územia

1) Rekultivácia krajiny narušenej ťažbou a spracovaním magnezitu v regióne Hnúšťa - Jelšava - Lubeník

do 2000

355 000

MŽP SR

2) Nevyhnutné prieskumy a výsadby SMZ a.s. Jelšava

do 2000

33 300

SMZ a.s.

3) Periodické zaplavovanie ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja prostredníctvom umelo riadených záplav

do 2000 a ďalej

800 ročne

VV a.s. BA Povodie Dunaja

4) Dokončenie realizácie revitalizačných programov pre Malý Dunaj, staré koryto Dunaja a územia ovplyvneného VD Gabčíkovo, realizácia zámerov RÚSES a MÚSES okresu Dunajská Streda

2003 a ďalej

600 000

SAŽP

5) Revitalizácia prostredia v okolí Atómovej elektrárne a regionálneho úložiska rádioaktívnych odpadov Mochovce

2003 a ďalej

200 000

AE Mochovce

*4 Revitalizačné programy a projekty

1) Projekt zvýšenia podielu prirodzenej obnovy lesov pre zastavenie procesu zmenšovania biologickej diverzity a realizovanie opatrení

do 2000

200 000

MP SR

(Revitalizačné programy)

2) Vypracovanie Programu záchrany PR Vozokanský luh a jeho realizácia

do 2000

10 000

MŽP SR

Povodie Hrona

3) Stanovenie environmentálnej únosnosti regiónu Hornej Nitry

do 2000

800

MŽP SR

4) Vypracovanie a realizácia projektov ochrany fragmentov lesných ekosystémov a mokradí v katastroch obcí s lesnatosťou pod 1 %

do 2002

20 000

MŽP SR

5) Projekt revitalizácie lesov v oblastiach magnezitových závodov v SR a jeho realizácia

do 2002

4 000

MP SR

2003 a ďalej

50 000

MP SR

6) Program odstraňovania škôd spôsobených antropogénnou činnosťou, obzvlášť imisiami na lesných ekosystémoch:

2003 a ďalej

8 860 000

MP SR

I.etapa - Spracovanie rámcových projektov pre oblasť Horná Nitra, Stredné Považie, Orava - Kysuce, Poľana, Spiš, Vysoké a Belianske Tatry

II. etapa - Spracovanie vykonávacích predpisov ozdravných opatrení Stredný Spiš, Kysuce a Orava, Nízke Tatry a realizácia nápravných opatrení

III. etapa - Spracovanie vykonávacích projektov a ich realizácia v zostávajúcich oblastiach

7) Program obhospodarovania lesov v oblastiach so zmenenými hydrologickými pomermi a jeho realizácia

2003 a ďalej

50 000

MP SR

8) Vypracovanie a realizácia projektov ochrany fragmentov lesných ekosystémov a mokradí v katastroch obcí s lesnatosťou 1 - 3 %

2003 a ďalej

40 000

MŽP SR

(Opatrenia koncepčného, programového a strategického charakteru)

9)Súbor regionálnych máp geologických faktorov životného prostredia M 1 : 50 000

MŽP SR

Povodie Kysuce

do 2000

20 260

TIBREG

do 2000

19 800

Aglomerácia Košice

do 2000

18 204

Stredné Považie

do 2000

18 921

Jelšava - Hnúšťa - Lubeník

do 2000

9 611

Povodie Slanej

do 2000

15 000

10) Geochemický atlas Slovenskej republiky M 1 : 200 000, 1 : 1 000 000

do 2000

81 857

MŽP SR

11) Zostavenie regionál. geol. máp. 12 regiónov M 1:50 000

do 2000

49 500

MŽP SR

12) Regionálne mapovanie svahových deformácií:

MŽP SR

Povodie Kysuce

do 2000

8 388

Handlová kotlina

do 2000

2 468

Javorníky

do 2000

11 768

Povodie Oravy

do 2000

16 839

Horná Nitra

do 2000

4 500

Banská Bystrica - Selce

do 2000

1 900

13) Atlas svahových deformácií Slovenska

do 2003

nešpecif.

MŽP SR

14) Eliminácia antropogénnych vplyvov na prírodné prostredie územia navrhovanej CHKO Poiplie

2003 a ďalej

3 000

MŽP SR

*5 Zvýšenie kvality životného prostredia krajiny

1) Vypracovanie ÚPN mestskej časti pamiatkových rezervácií Spišské Podhradie a Levoča

do 2000

600

obce

(Opatrenia koncepčného, programového a strategického charakteru)

2) Vypracovanie programov podpôr a koncepcií rozvoja lokalít zapísaných do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva - Vlkolínec, Spišský hrad s okolím, Banská Štiavnica s okolitými technickými pamiatkami (uzn. vlády SR č. 35/1996)

do 2000

nešpecif.

MK SR

3) Návrh Plánu rozvoja vidieka do r. 2006 a inštitucionálne a legislatívne zmeny vyplývajúce z implementácie programu predvstupovej pomoci EÚ - SAPARD

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

4) Dopracovanie nominačného projektu na zmiešané Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo - Prírodná a kultúrna krajina Spiša, na svetové a kultúrne dedičstvo - drevené kostolíky Východných Karpát

do 2002

500

MŽP SR

MK SR

5) Realizácia Programu obnovy dediny - vyhodnotenie

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

6) Vypracovanie nominačného projektu Belianske Tatry - Bielovodská dolina na zaradenie do svetového prírodného dedičstva (bilaterálny návrh s Poľskom)

2003 a ďalej

700

MŽP SR

(Ostatné opatrenia investičného charakteru)

7) Vybudovanie zeleného valu ZOO Bratislava

do 2000

8 894

ZOO

8) Rekonštrukcia parku Jaslovské Bohunice

do 2000

5 572

obec

9) Rekonštrukcia historického parku Herľany

do 2000

3 284

obec

10) Doriešenie stability podložia národnej kultúrnej pamiatky - Oravský hrad, realizácia celkovej rekonštrukcie objektu

2003 a ďalej

90 000

Oravské múzeum

11) Realizácia protihlukových opatrení v rámci rozvoja diaľničnej siete v SR - budovanie protihlukových bariér na potenciálne hlukom ohrozených miestach alebo úsekoch

2003 a ďalej

nešpecif.

MDPT SR

*6 Podporovanie územnoplánovacieho procesu

1) Rozpracovanie a realizácia opatrení vyplývajúcich z ÚPN VÚC Bratislava (pre sev.-záp. časť okresu)

do 2000

10 000

2) Súbor účelových inžiniersko-geologických máp pre urbanizmus a využitie územia v M 1:50 000

do 2000

7 500

MŽP SR

3) Stratégia priestorového rozvoja a usporiadania Slovenska

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

4) Realizácia opatrení vyplývajúcich zo schváleného ÚPN VÚC Bratislavského regiónu

do 2000

nešpecif.

obec

5) Koncepcia územného rozvoja SR III.

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

*7 Zastavenie procesu znižovania biologickej diverzity

1) Projekt trvalo udržateľné lesy a ochrana lesnej biodiverzity

do 2000

5.800 ECU Phare

MŽP SR, LVÚ

(Opatrenia koncepčného charakteru)

2) Vypracovanie projektu zachovania biodiverzity lesných ekosystémov

do 2000

2 500

MP SR

3) Vypracovanie akčných plánov ochrany veľkých šeliem ( vlk, rys, medveď)

do 2000

2 000

MŽP SR

4) Ekosozologický výskum a management ohrozených druhov organizmov

do 2000

1 749

MŽP SR

5) Realizácie siete Rady Európy EMERALD (príprava pre projekt EÚ NATURA 2000)

do 2000

500

MŽP SR

6) Vypracovanie modelového návrhu starostlivosti o lesné ekosystémy a zver v chránených územiach

do 2000

300

MP SR

7) Vypracovanie regionálneho zoznamu kriticky ohrozených druhov flóry a fauny

do 2000

110

MŽP SR

8) Aktualizácia Programu starostlivosti o mokrade a jeho realizácia

do 2002

60 000

MŽP SR

9) Pokračovanie realizácie projektu mapovania biotopov Slovenska podľa metodiky CORINE

do 2002

3 000

MŽP SR

10) Prehodnotenie siete chránených území podľa kritérií EÚ

do 2002

500

MŽP SR

11) Budovanie siete území európskeho významu navrhovaných do NATURA 2000

do 2002

500

MŽP SR

(Opatrenia investičného charakteru)

12) Zavedenie systému označovania identifikácie vybraných druhov pre účely CITES a výstavba záchytných zariadení pre zhabané jedince

do 2000

30 000

MŽP SR

13) Realizácia programov záchrany vybraných chránených území so 4. a 5. stupňom ochrany

do 2000

28 000

MŽP SR

14) Vypracovanie a realizácia programov záchrany populácií vybraných druhov voľne žijúcich organizmov

do 2000

8 315

MŽP SR

15) Revitalizácia poškodených a ohrozených chránených území - PP Lúčanský vodopád, NPR Demänovská dolina, NPR Jánska dolina, NPR Ohnište, NPR Salatín, CHA Ratkovie

do 2000

5 628

MŽP SR

16) Ochrana a reštitúcia dropa veľkého do pôvodných biotopov

do 2000

3 900

MŽP SR

17) Revitalizácia území NPR Kláštorské lúky a NPR Turiec

do 2000

1 000

MŽP SR

18) Úprava vodného režimu PR Ivachnovský luh

do 2000

543

MŽP SR

19) Realizácia osobitného režimu ochrany prírody PP „Kráter" Vyšné Ružbachy

do 2000

500

MŽP SR

20) Obnova vodného režimu NPR Abrod

do 2000

100

MŽP SR

21) Realizácia záchranných programov kriticky ohrozených druhov fauny a flóry NPR Senné rybníky a CHKO Vihorlat

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

22) Revitalizácia vodného toku Ipeľ v úseku Tešmak-Rároš Pusta

do 2000

nešpecif.

Povodie Hrona

23) Realizácia opatrení vyplývajúcich z programov starostlivosti o národné parky TANAP, PIENAP, NAPANT, Malá Fatra a Slovenský raj

2003 a ďalej

150 000

MŽP SR

24) Starostlivosť, ochrana a revital.biokoridorov a interakčných prvkov ÚSESOV regionál. a miestneho významu:- vyprac. projektov revitalizácie vybraných biokoridorov - obnova rekonštrukcie brehových porastov pozdĺž najvýznamnejších vodných tokov

2003 a ďalej

10 000

SAŽP

vlastníci a správcovia tokov

25) Návrh na umiestnenie vstupov do CHÚ a ich vybudovanie

2003 a ďalej

1 300

MŽP SR

26) Vytváranie podmienok pre prirodzenú migráciu živočíchov (biodukty, akvadukty), zachovanie vzácnych prírodných subsystémov pri rozvoji diaľničnej siete, ako i estetizácia a zosúladenie diaľničných stavieb s krajinou

2003 a ďalej

5-7% z celkových nákladov

MDPT SR

*8 Využívanie prírodných zdrojov v zmysle princípov trvalo udržateľného rozvoja

1) Realizácia projektu obnoviteľná energia a regionálny rozvoj

do 2000

2.562 DKK

MH SR

2) Program rozvoja poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a vodného hospodárstva v SR do r. 2010

do 2000

nešpecif.

MP SR

3) Národný program rozvoja bio-technológii a biotechnologického priemyslu

do 2000

nešpecif.

MŠ SR

*9 Monitorovací a informačný systém - biota, využitie územia, osídlenie

1) Zachytenie a sledovanie stavu lesov v Žiarskej oblasti v súvislosti so zmenou výrobnej technológie ZSNP a.s. Žiar nad Hronom

do 2000

1 500

MP SR

2) Monitoring prírodného prostredia v krasových oblastiach /k projektu PHARE I (EC/HEA/10)/

do 2000

700

MŽP SR

3) Dobudovanie komplexného monitorovacieho a informačného systému ŽP - realizácia projektu ČMS biota

do 2000

296

MŽP SR

4) Monitorovanie vplyvu VD Gabčíkovo na lesné ekosystémy

do 2003 a ďalej

5 000

MP SR