Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sektor A : OCHRANA OVZDUŠIA A OZÓNOVEJ VRSTVY

Cieľ

Opatrenia

Predpokladaná doba realizácia

Predpokladaná finančná náročnosť (v tis.Sk)

Gestor

*1 Transpozícia práva EÚ

1) Návrh zákona, ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 76/ 1998 Z.z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme

do 2000

MŽP SR

2) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.92/ 1996 Z.z., ktorým sa vykonáva zákon č. 309/ 1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší) s cieľom transpozície smerníc EÚ

do 2000

MŽP SR

3) Novelizácia vyhlášky MŽP SR č.268/1997 Z.z.. o požiadavkách na kvalitu palív

do 2000

MŽP SR

4) Návrh programu právnych a ďalších aktivít na zabepečenie plnenia záväzkov SR z Dohovoru o cezhraničných vplyvov priemyselných havárií

do 2000

MŽP SR

5) Vypracovanie štúdie o nákladoch spojených s transpozíciou práva EÚ do environmentálenho práva SR v oblasti ovzdušia

do 2000

MŽP SR

6) Úprava zákona č.309/1991 Zb. v  znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č.92/1996 Z.z. a vyhlášky MŽP SR č.112/1993 Z.z. (úplný súľad s predpismi EÚ)

do 2002

MŽP SR

7) Transpozícia smernice 95/6/EEC o integrovanej ochrane, prevencií znečisťovania do právneho systému SR

do 2002 a  ďalej

MŽP SR

*2 Zníženie emisií látok znečisťujúcich ovzdušie

1) Projekt možnosti zníženia emisií v JZ regióne SR

do 2000

350.000 ECU PHARE

MŽP SR

(Opatrenia koncepčného a  strategického charakteru)

2) Rozvoj kombinovanej dopravy - dobudovanie terminálu kombinovanej dopravy Dobrá pri Čiernej nad Tisou

do 2000

300 000

MDPT SR

3) Zabezpečovanie medzinárodných záväzkov SR -hodnotenie znečistenia ovzdušia a jeho globálnych rizík

do 2000

5 880

MŽP SR

4) Vypracovanie podkladov pre  bilancovanie emisií v podmienkach SR, stanovenie emisných faktorov pre  rozhodujúce znečisťujúce látky a technológie

do 2000

400

MŽP SR

5) Odskúšanie emisných kvót pre  emisie SO2

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

6) Sprísnenie povoleného obsahu síry v ľahkom vykurovacom oleji

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

7) Analýza vo vzťahu k používaniu a obmedzeniu emisií VOC

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

8) Meranie úniku VOC a pretesnenie tg zariadenia v Slovnaft a.s.Bratislava

2003 a  ďalej

22 500

Slovnaft a.s.

(Denitrifikácia, odsírenie, odprášenie a pod.)

9) Odsírenie a denoxikácia K 1 a K 2 ElektráreňVojany EVO I.

do 2000

1 200 000

SE a.s.

10) Odsírenie koksárenského plynu VSŽ a.s. Košice

do 2000

770 000

VSŽ a.s.

11) Zníženie emisií NO denitrifikáciou resp.osadením horákov typu low - NO Slovnaft a.s.Bratislava

do 2000

500 000

Slovnaft a.s.

12) Odprašovanie aglomerácie Spekací pás č.3 a 4 VSŽ a.s. Košice

do 2000

287 000

VSŽ a.s.

13) Denitrifikácia spalín tepláreň Žilina, Severoslovenské energetické závody š.p.modernizácia kotla K3

do 2000

150 000

SEZ

kotla K4

do 2002

180 000

SEZ

14) Odsírenie spalín kotlov KO1, KO2 tepláreň Zvolen, Stredoslovenské energetické závody š.p.

do 2000

97 500

SEZ

15) Zníženie emisií v taviacich agregátoch TA 1,2 Skloplast a.s.Trnava

do 2000

91 000

Skloplast a.s.

16) Zníženie emisií v taviacich agregátoch TA 4, 5 -Skloplast a.s. Trnava a.s.

do 2000

60 000

Skloplast a.s.

17 Denitrifikácia spalín tepláreň Zvolen, Stredoslovenské energetické závody š.p. 100 % plynofikácia a  denitrifikácia kotla KO1

do 2000

35 000

SEZ

100 % plynofikácia a  denitrifikácia kotla KO2

do 2002

35 000

SEZ

18) Odprášnenie prípravne I. a II. etapa SMZ a.s.Lubeník

do 2000

25 000

SMZ a.s.

19) Odprášnenie miešarne a  slinkovne SMZ a.s.Lovinobaňa

do 2000

20 000

SMZ a.s.

20) Zníženie emisií organických látok v Alufinále v ZSNP a.s. Žiar nad Hronom

do 2000

17 000

ZSNP a.s.

21) Odprášnenie mlynice tehliarskej múčky SMZ a.s.Jelšava

do 2000

12 000

SMZ a.s.

22) Odprášnenie torkety,úpravne a  sušiarne Cr.2 SMZ a.s. Lovinobaňa

do 2000

6 000

SMZ a.s.

23) Denitrifikácia spalín tepláreň Martin, modernizácia kotla D4 Severoslovenské energetické závody š.p.

do 2002

10 000

SEZ

24) Sekundárne odprašovanie OC1, OC2 VSŽ a.s. Košice

2003 a  ďalej

800 000

VSŽ a.s.

25) Odsírenie spalín kotlov K4-K7 tepláreň Martin, Severoslovenské energetické závody š.p.

2003 a  ďalej

250 000

SEZ

26) Odsírenie spalín tepláreň Žilina, Severoslovenské energetické závody š.p.

2003 a  ďalej

230 000

SEZ

27) Odprášenie presýp. stanice II. a výklopníky D2 V. pece VSŽ a.s. Košice

2003 a  ďalej

200 000

VSŽ a.s.

(Plynofikácia)

28) Paroplynový cyklus tepláreň Košice

do 2000

3 400 000

SEZ

29) Paroplynový cyklus Prešov

do 2000

1 600 000

SE a.s.

30) Plynofikácia KDZ Krásno n.Kysucou

do 2000

135 000

KDZ

31) Plynofikácia energetiky SLZ Hnúšťa

do 2000

100 000

SLZ

32) Plynofikácia energetického zdroja a.s.Juhocukor a.s. Dunajská Streda

do 2000

80 000

Juhocukor a.s.

33) 100 % plynofikácia kotlov K6, K7 v Teplárni Martin

do 2000

80 000

SE a.s.

34) Plynofikácia teplárne a  meranie emisií - Levitex a.s. Levice

do 2000

60 000

Levitex a.s.

35) Modernizácia a plynofikácia teplárne FINIŠ a.s. Spišská Nová Ves

do 2000

50 000

FINIŠ a.s.

36) Plynofikácia kotolne Mierovan Hlohovec

do 2000

25 000

Mierovan

37) Plynofikácia kotlov Tepláreň ZSNP a.s. Žiar n.Hronom

do 2000

22 000

ZSNP a.s.

38) Plynofikácia mesta Banská Štiavnica - STL plynovod

do 2000

20 000

obec

39) Plynofikácia tepelného zdroja a rekonštrukcia spaľovne odpadov Slovenský hodváb a.s.Senica

do 2000

16 000

SH a.s.

40) Rozvody zemného plynu - II. etapa v AssiDomän a.s. Štúrovo

do 2000

15 000

AssiDomän a.s

41) Plynová kotoľňa Dubnica

do 2000

15 000

GRZVJS SR

42) Plynofikácia teplárne Duslo a.s. Šaľa

do 2000

12 000

Duslo a.s.

43) Plynofikácia tepelného zdroja SAM a.s .Myjava

do 2000

12 000

SAM a.s.

44) Plynofikácia kotolne ťažkých vykurovacích olejov SIPOX L.Hrádok

do 2000

10 100

SIPOX

45) Plynofikácia kotolne Nábytkáreň KráľovskýChlmec

do 2000

10 000

Nábytk.

46) Plynofikácia výhrevne Tatrasvit a.s. Spišská St.Ves

do 2000

8 000

Tatrasvit a.s.

47) Plynofikácia kotolne EXUNACO Pukanec

do 2000

7 500

Exunaco

48) Plynová kotolňa Rimavská Sobota

do 2000

6 000

GRZVJS SR

49) Zníženie imisií merkaptánov SCP a.s. Ružomberok

do 2000

3 800

SCP

50) ÚSS Horné Obdokovce - plynofikácia kotolne

do 2000

2 500

KÚ Nitra

51) Plynofikácia stabilizačných horákov na K4 Z - 06 AssiDomän a.s. Štúrovo

do 2000

2 000

AssiDomän a.s

52) Plynová prípojka Žilina

do 2000

1 000

GRZVJS SR

53) DD Bytča - Hrabové - plynofikácia kotolne

do 2000

300

KÚ Žilina

54) Plynofikácia ohrevu teplonosného oleja (bez odlučov.zariadenia)- AssiDomän a.s.Štúrovo

do 2000

nešpecif.

AssiDomän a.s

55) Plynofikácia centrálneho zdroja Cukrovar Rimavská Sobota

do 2000

nešpecif.

Cukrovar

56) Plynofikácia kotla K5 v  Teplárni Žilina Severoslovenské energetické závody š.p.

do 2002

150 000

SEZ

57) Paroplynový cyklus, Tepláreň Košice II. etapa

2003 a ďalej

4 000 000

VSŽ a.s.

58) Paroplynový cyklus, Tepláreň Košice I. etapa

2003 a  ďalej

3 600 000

VSŽ a.s.

59) Úplná plynofikácia PS a.s. Považská Bystrica - Tepláreň

2003 a  ďalej

450 000

PS a.s.

60) Plynofikácia kotlov K5 a K7 v  Teplárni Trnava, Západoslovenské energetické závody š.p.

2003 a  ďalej

nešpecif.

ZEZ š.p.

61) Realizácia vysokotlakého plynovodu v trase St.Ľubovňa - Ľubotín - Lipany a v trase Hniezdne - Sp.St.Ves

2003 a  ďalej

nešpecif.

obec

(Ostatné technické opatrenia)

62) Prestavba kotlov K3 - K6 na  fluidné - Elektráreň Vojany EVO I.

do 2000

8 800 000

SE a.s.

63) Zavedenie spaľovania vykurovacieho oleja s obsahom síry do 1 % Slovnaft a.s. Bratislava

do 2000

7 000 000

Slovnaft a.s.

64) Náhrada kotlov ENO A Zemianske Kostoľany za fluidné II.stavba

do 2000

1 180 000

SE a.s. ENO

65) Rekonštrukcia kotlov K1, K2 spaľovne TKO Bratislava

do 2000

1 000 000

OLO

66) Inštalácia nízkoemisných horákov na K1-K6 -Elektráreň Vojany EVO II.

do 2000

600 000

SE a.s.

67) Rekonštrukcia spaľovne odpadov a kalov Slovnaft a.s. Bratislava

do 2000

450 000

Slovnaft a.s.

68) Zachytávanie a spätné získavanie riedidiel v Chemosvite a.s. Svit

do 2000

345 000

Chemosvit a.s.

69) Chemická cistiareň - modernizácia Chemko a.s.Strážske

do 2000

330 000

Chemko a.s.

70) Suché odprašovanie strojovne a  koksovej strany VK B1, VSŽ a.s. Košice

do 2000

300 000

VSŽ a.s.

71) Modernizácia regenerácie chemikálii - závod O2, AssiDomän a.s. Štúrovo

do 2000

300 000

AssiDomän a.s

72) Autogénne tavenie Cu koncentrátov Kovohuty a.s. Krompachy

do 2000

250 000

Kovohuty a.s.

73) Náhrada kotla K4 spalinovým kotolom v Teplárni Žilina

do 2000

230 000

SE a.s.

74) Realizácia druhého stupňa absorbcie Kovohuty a.s. Krompachy

do 2000

150 000

Kovohuty a.s.

75) Realizácia druhého stupňa čistenia spalín v spaľovni CZO s.r.o. Košice

do 2000

120 200

CZO a.s.

76) Rekonštrukcia kotla K4 v  AssiDomän a.s.Štúrovo

do 2000

120 000

AssiDomän a.s

77) Zmena palivovej základne veľkých a stredných zdrojov znečistenia (Lastroj Medzilaborce, Cest.stav.Michalovce, Chemes Humenné, Vihorlat Snina, Lusk Medzilaborce)

do 2000

120 000

podniky

78) Náhrada turbokompresorov za čpavkové chladenie (I. etapa) Chemlon a.s.Humenné

do 2000

98 000

Chemlon a.s.

79) Zmena palivovej základne Mlynky, Hnilec. dolina

do 2000

87 000

obec

80) Rekonštrukcia kotlov Koželužne a.s. Bošany

do 2000

80 000

Koželuž. a.s.

81) Likvidácia neskondenzovateľných plynov Bukóza Vranov

do 2000

80 000

Bukóza a.s.

82) Zníženie emisií VOC zakrytím mechanického stupňa MCHB ČOV a inštalácia biofiltra Slovnaft a.s. Bratislava

do 2000

80 000

Slovnaft a.s.

83) Rekonštrukcia fluidného kotla K8 Chemes a.s.Michalovce

do 2000

65 000

Chemes a.s.

84) Výmena odlučovacieho zariadenia na roštovom chladiči v PC Ladce

do 2000

64 000

PC Ladce

85) Modernizácia kotla K6 v  AssiDomän a.s.Štúrovo

do 2000

55 800

AssiDomän a.s

86) Rekonštrukcia elektrofiltra a  zakapotovanie el.oblúkovej pece ZŤS a.s. Dubnica n.Váhom

do 2000

54 000

ZŤS a.s.

87) Rekonštrukcia spaľovne Fakultnej nemocnice Martin

do 2000

50 000

Varín FN Martin

88) Rekonštrukcia kotla K3 v  AssiDomän a.s.Štúrovo

do 2000

50 000

AssiDomän a.s

89) Zmena technológie ochrany dreva impregnačnými prostriedkami (CXS, CSH) Bučina a.s.Zvolen

do 2000

44 000

Bučina a.s.

90) Zneškodňovanie odplynov z  kolóny DK 107 spaľovaním - Chemko a.s. Strážske

do 2000

33 400

Chemko a.s.

91) Namontovanie rukávových filtrov v rámci odprášnenia vápenných pecí vo výrobni vápna NCHZ a.s. Nováky

do 2000

32 000

NCHZ a.s.

92) Prestavba parového kúrenia na  teplovodné -CEBO Holding Partizánske

do 2000

30 000

CEBO Holding

93) Modernizácia odsávacích zariadení a montáž tkaninových filtrov KDZ Krásno n. Kysucou

do 2000

30 000

KDZ

94) Výmena horákov ZPN K4 a K5 v  Teplárni Zvolen Stredoslovenské energetické závody š.p.

do 2000

23 000

SEZ

95) Rekonštrukcia teplárne TDZ Turany

do 2000

22 800

TDZ

96) Rekonštrukcia linky povrchovej úpravy Tatranábytok Pravenec - závody Martin a Turč.Teplice

do 2000

22 000

Tatranáb.

97)1 Rekonštrukcia kotolne Novona a.s. Fiľakovo

do 2000

20 462

Novona a.s.

98) Rekonštrukcia parnej kotolne STEIN. a.s.Bratislava

do 2000

20 247

STEIN a.s.

99) Rekonštrukcia linky povrchovej úpravy - Nový domov Spišská Nová Ves

do 2000

20 000

Nový Domov

100) Kotolňa pre ubytovaciu časť - Leopoldov obj.20

do 2000

17 000

GRZVJS SR

101) Zvýšenie účinnosti látkových filtrov na rotačných peciach SMZ a.s. Jelšava

do 2000

16 000

SMZ a.s.

102) Rekonštrukcia plynovej kotolne IZOMAT a.s.Nová Baňa

do 2000

15 000

IZOMAT a.s.

103) Výstavba a rekonštrukcia elektrofiltrov v Považ.strojárňach Považská Bystrica - tepláreň

do 2000

12 500

PS a.s.

104) Rekonštrukcia kotolne a  plynová prípojka Dubnica nad Váhom

do 2000

12 000

GRZVJS SR

105) Výmena kotlov za kotle na  zemný plyn SMZ a.s.Jelšava

do 2000

11 400

SMZ a.s.

106) Zachytávanie a regenerácia rozpúšťadiel Tatranábytok Pravenec

do 2000

11 000

Tatranáb.

107) Inštalovanie filtračného zariadenia na kuplovej peci č.3 IZOMAT a.s. Nová Baňa

do 2000

10 000

IZOMAT a.s.

108) Optimalizácia spaľovacích procesov na šachtových peciach č. 2, č. 4, č. 5 Slovmag Lubeník

do 2000

10 000

Slovmag

109) Realizácia tkaninových filtrov Vápenka Tisovec

do 2000

5 200

Vápenka a.s.

110) Výmena elektrostatických filtrov na úpravni II. SMZ a.s. Jelšava

do 2000

5 000

SMZ a.s.

111) Realizácia vysokoúčinných filtrov u LOM Nové Mesto n.V. -LCV Nové Mesto nad Váhom

do 2000

5 000

LVC N.M.n/V.

112) Rekonštrukcia kotolne Santovka

do 2000

3 000

GRZVJS SR

113) Rekonštrukcia výmen. staníc Martin

do 2000

3 000

GRZVJS SR

114) Utesnenie spaľovne odpadov Levitex a.s.

do 2000

1 000

Levitex a.s.

115) Výmena horákov za nízkoemisné - Maytex Liptovský Mikuláš

do 2000

800

Maytex L.Mikuláš

116) Regulácia ohrevu spaľovacieho vzduchu a optimalizácia spaľovacieho procesu na kotloch OK1 a OK2 a výmena horákov Texicom RTZ Ružomberok

do 2000

nešpecif.

Texicom RTZ

117) Výstavba rotačnej pece v  CEMMACa.s. Horné Sŕnie

do 2002

900 000

CEMMAC a.s.

118) Odsávanie odlievárne VP 1 VSŽ a.s. Košice

do 2002

194 000

VSŽ a.s.

119) Zavedenie novej sekundárnej regenerácie JCP a.s. Štúrovo

do 2002

133 200

AssiDomän a.s

120) Realizácia odparky regenerač. kotla a pračky dym.plynov na Z-02 AssiDomän a.s. Štúrovo

do 2002

84 500

AssiDomän a.s

121) Obnova neutralizácie karbonátora a absorpčnej veže AssiDomän a.s. Štúrovo

do 2002

25 600

AssiDomän a.s

122) Zneškodnenie sekundárnej prašnosti z odkaliska SMZ a.s. Jelšava

do 2002

20 000

SMZ a.s.

123) Kotolňa - Hrnčiarovce nad Parnou

do 2002

14 000

GRZVJS SR

124) Rekonštrukcia kotolne Nitra

do 2002

12 000

GRZVJS SR

125) Rekonštrukcia kotolne Trenčín

do 2002

10 000

GRZVJS SR

126) Použitie látkového filtra pre  kotol K5 v energetike AssiDomän a.s. Štúrovo

do 2002

6 000

AssiDomän a.s

127) Zavedenie nízkoemisných horákov na kotli K3 v energetike AssiDomän a.s. Štúrovo

do 2002

5 000

AssiDomän a.s

128) Rekonštrukcia výmenníkových staníc Košice-Šaca

do 2002

3 000

GRZVJS SR

129) Rekonštrukcia výmen. staníc Leopoldov

do 2002

3 000

GRZVJS SR

130) Rekonštrukcia kotolne Kováčová

do 2002

2 000

GRZVJS SR

131) Rekonštrukcia spaľovne odpadov Košice

do 2002

nešpecif.

EKOTHERMAL s.r.o.

132) Náhrada blokov 3,4 progresívnou ekologickou technológiou

2003 a  ďalej

3 750 000

SE a.s. ENO

133) Generálna oprava VK B3, D2 Koksovňa VSŽ a.s. Košice I. etapa, blok A + B

do 2002

580 000

VSŽ a.s.

II. etapa, blok B

2003 a  ďalej

500 000

VSŽ a.s.

III. etapa, blok C

2003 a  ďalej

500 000

VSŽ a.s.

135) Rekonštrukcia a modernizácia konventora KK2,VSŽ a.s. Košice

2003 a  ďalej

600 000

VSŽ a.s.

136) Výstavba nových pecí Vápenka a.s. Margecany

2003 a  ďalej

450 000

Vápenka a.s.

137) Inštalácia rekuperačnej jednotky na ZP v teplárni

2003 a  ďalej

290 000

Matador a.s.

138) Čistenie dymových plynov na  spaľovniach nebezpečných odpadov Petrochema a.s. Dubová

2003 a  ďalej

150 000

Petrochema a.s.

139) Rekonštrukcia kotla K3 v  Teplátni Žilina, Severoslovenské energetické závody š.p.

2003 a  ďalej

130 000

SEZ

140) Filtrácia vzduchu z  fermentačných tankov Biotika a.s. Slovenská Lupča

2003 a  ďalej

100 000

Biotika a.s.

141) Inštalácia karbonátora v  AssiDomän a.s.Štúrovo

2003 a  ďalej

92 600

AssiDomän a.s

142) Zvýšenie spaľovacieho výkonu kotla K6 v AssiDomän a.s.Štúrovo

2003 a  ďalej

86 400

AssiDomän a.s

143) Rekonštrukcia teplárne Partizánske

2003 a  ďalej

80 000

CEBO Holding

144) Rekonštrukcia mlynice vápenca Vápenka a.s. Margecany

2003 a  ďalej

50 000

Vápenka a.s.

145) Osadenie zachytávačov emisií JAS a BAS Bardejov a Bardejovské kúpele

2003 a  ďalej

43 500

zainteres.subjekty

146) Zavádzanie vodorozpustných apretúr Cebo Holding Partizánske

2003 a  ďalej

40 000

CEBO Holding

147) Rekonštrukcia kotolne Liptovské Vlachy

2003 a  ďalej

15 000

GRZVJS SR

148) Modernizácia výroby perličkového gleja v prevádzke 06 s cieľom zníženia emisií VOC -Kožiarske závody Liptovský Mikuláš

2003 a  ďalej

15 000

Kožiarske závody

149) Rekonštrukcia kotolne B. Bystrica - Kráľová

2003 a  ďalej

14 000

GRZVJS SR

150) Plynová kotolňa Ružomberok

2003 a  ďalej

12 000

GRZVJS SR

151) Rekonštrukcia stávajúcej kotolne Leopoldov

2003 a  ďalej

12 000

GRZVJS SR

152) Rekonštrukcia kotolne Banská Bystrica

2003 a  ďalej

12 000

GRZVJS SR

153) Zabudovanie vodných clon a  filtrov na všetkých striekacích automatoch - Kožiarske závody Liptovský Mikuláš

2003 a  ďalej

10 000

Kožiarske závody

154) Rekonštrukcia kotolne Liptovská Štiavnica

2003 a  ďalej

8 000

GRZVJS SR

155) Rekonštrukcia kotolne Žabí Majer

2003 a  ďalej

8 000

GRZVJS SR

156) Rekonštrukcia kotolne Prešov

2003 a  ďalej

8 000

GRZVJS SR

157 Rekonštrukcia kotolne Trenčianske Teplice

2003 a  ďalej

7 000

GRZVJS SR

158) Rekonštrukcia kotolne POO Prešov

2003 a  ďalej

6 000

GRZVJS SR

159) Zavedenie riadiaceho systému na kotloch OK1a OK2 Texicom RTZ Ružomberok

2003 a  ďalej

5 000

Texicom RTZ

160) Rekonštrukcia výmen. stanice - Košice

2003 a  ďalej

2 000

GRZVJS SR

161) Likvidácia olejového hospodárstva Martin

2003 a  ďalej

2 000

GRZVJS SR

162) Výmena kotlov OK1 a OK2 pri ukončení ich životnosti v Texicom RTZ Ružomberok Variant:I. Paroplynový cyklus

2003 a  ďalej

800

Texicom RTZ

II. Nové kotle

2003 a  ďalej

150

Texicom RTZ

163) Odstavenie prevádzky trichlóretylénu v NCHZ a.s. Nováky

2003 a  ďalej

nešpecif.

NCHZ a.s.

*3 Národné programy znižovania emisií plynov vyvolávajúcich skleníkový efekt

1) Národný program obmedzovania emisií perzistentných organických látok

do 2000

1 080

MŽP SR

3) Národný program znižovania emisií ťaž. kovov

do 2000

1 070

MŽP SR

2) Akčný plán plnenia záväzkov Kjótskeho protokolu

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

4) Ratifikácia a plnenie protokolov k Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

5) Ratifikácia a plnenie Protokolu o ťažkých kovoch

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

6) Ratifikácia a plnenie Protokolu o perzistentných organických látkach (PoPs)

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

*4 Uplatňovanie pohonných látok a  druhov dopravy neznečisťujúcich životné prostredie

1) Žilina - 2. stavba trolej. doprava

do 2000

473 800

SAD

2) Rozšírenie trolejbusovej dopravy v Banskej Bystrici do zóny Rudlová - Sásová

do 2000

350 000

SAD

3) Plynofikácia automobilovej dopravy v technických službách Prievidza, Nováky, Handlová, Bojnice

do 2000

290 000

TS

4) Zabezpečenie plynofikácie nákladných vozidiel SAD Prievidza a NAD Nováky

do 2000

140 000

SAD, NAD

5) Ekologizácia motorov Rába Bratislava-Dopravný podnik a.s. Bratislava

do 2000

15 210

DP a.s

6) Používanie bezolovnatého benzínu v motorových pílach

do 2002 a  ďalej

nešpecif.

MP SR

*5 Komplexný monitorovací a  informačný systém-ovzdušie

1) Zabezpečenie kvality monitorovaných údajov o znečisťovaní ovzdušia podľa požiadaviek EÚ

do 2002 a  ďalej

nešpecif.

MŽP SR

2) Dobudovanie a realizácia monitorovacieho systému MONTAN

2003 a  ďalej

20 000

MP SR

3) Monitorovanie oxidov síry, dusíka, ozónu a ich depozícií v lesných ekosystémoch

2003 a  ďalej

5 000

MP SR