Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sektor J: ORGANIZÁCIA A RIADENIE STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Cieľ

Opatrenia

Predpokladaná doba realizácia

Predpokladaná finančná náročnosť (v tis.Sk)

Gestor

*1 Dobudovanie právnych a riadiacich bariér porovnateľných s EÚ

1) Návrh zákona o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

do 2000

nešpecif.

MPSVR SR

2) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

3) Komplexné zhodnotenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného environmentálneho práva podmieňujúcich pristúpenie SR k EÚ

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

4) Návrh Trestného zákona

do 2002

nešpecif.

MS SR

5) Návrh zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti

do 2002

nešpecif.

MS SR

*2 Zvýšenie kvality výkonu štátnej správy

1) Návrh na úpravu štruktúry štátnej vodnej správy podľa jednotlivých hydrologických povodí (v súlade s prípravou Rámcovej smernice EÚ) pre vodu)

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

(Inštitucionálne opatrenia na zabezpečenie implementácie práva EÚ)

2) Návrh koncepcie stabilizácie štátnej služby OP (štátnej ochrany prírody) a rozvoja územnej ochrany

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

3) Dobudovanie štátnej správy životného prostredia na zabezpečenie zákona o GMO

do 2002

1,500

MV SR

4) Príprava reformy štátnej vodnej správy a inšpekcie podľa povodí riek (príprav. fáza)

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

5) Prijatie inštitucionálnych opatrení na posilnenie výkonu štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

6) Personálne dobudovanie útvaru ochrany ovzdušia SIŽP s cieľom zabezpečenia práva EÚ

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

7) Dobudovanie autorizovaných laboratórií ochrany ovzdušia na zabezpečenie výkonu kontroly dodržiavania kvalitatívnych požiadaviek podľa smerníc EÚ

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

(Ostatné opatrenia)

8) V rámci SIŽP vytvorenie stavebnej inšpekcie a dobudovanie inšpekcie ochrany prírody a krajiny s užším prepojením na krajské a okresné orgány štátnej správy pre životné prostredie

do 2000

3,000

MŽP SR

9) Návrh na opätovné vytvorenie samostatnej miestnej štátnej správy pre životné prostredie a jej užšieho prepojenia na SIŽP

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

10) Dobudovanie SAŽP, ako environmentálnej agentúry s celoslovenskou pôsobnosťou a dotvorenie sústavy jej centier

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

11) Spracovanie Koncepcie stabilizácie štátnej služby ochrany prírody (št. ochr. prír.) dobudov. jej organiz. a rozvoja územnej ochr. postavenej na koncepcii ekologickej siete ochrany prírody v súlade s medzin. trendom (osobitne konceptom v EÚ)

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

12) Návrh štandardov minimálnej vybavenosti krajských a okresných miest a metodika posudzovania štrukturálnej vybavenosti krajských a okresných miest (uzn. vl. SR č. 298/1998)

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

13) Zhodnotenie činnosti organizácie a postavenia geologickej služby SR a jej ďalšie budovanie s osobitným zameraním na ochranu a racionálne využitie horninového prostredia vrátane podzemných vôd

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

14) Návrh stratégie a posilnenie postavenia a kompetencií malých obcí, na efektívny výkon adminisratívno-správnych činností a hospodárenia s majetkom pri zachovaní ich samosprávnosti

do 2000

nešpecif.

MV SR

15) Návrh koncepcie informačného systému miestnej štátnej správy

do 2000

nešpecif.

MV SR

16) Spracovanie Koncepcie stabilizácie štátnej služby ochrany prírody (št. ochr. prír.) dobudov. jej organiz. a rozvoja územnej ochr. postavenej na koncepcii ekologickej siete ochrany prírody v súlade s medzin. trendom (osobitne konceptom v EÚ)

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

17) Návrh projektu na zavedenie systému kvality výkonu v činnosti KÚ a OÚ nadväzne na výsledky dosiahnuté v projekte PHARE (Techn. pomoc reforme verejnej správy SR)

do 2002

nešpecif.

MV SR

18) Aktualizácia Country Profile o uplatňovaní Agendy 21 v podmienkach SR

do 2002

nešpecif.

rezorty

19) Vybudovanie medzinárodne autorizovaného laboratória pre analytickú kontrolu odpadov

2003 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

*3 Oficiálna notifikácia me -dzinárodných dohovorov

1) Zhodnotenie efektívnosti PHARE programu so zameraním na životné prostredie

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

2) Správa o stave pristúpenia SR k dohovoru o cezhraničných vplyvoch priemyselných havárií

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

3) Zhodnotenie uplatnenia dohovoru o občiansko právnej zodpovednosti za škody spôsobené činnosťami nebezpečnými pre životné prostredie (uzn. vlády SR č. 398/1993)

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

4) Návrh ratifikácie Dohovoru EHK OSN o hodnotení vplyvov na životné prostredie presahujúcich hranice štátov

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

5) Ratifikácia dohovoru o ochrane a využívaní hraničných vodných tokov a medzinárodných jazier ( rozhodnutie č. 95/308/EC)

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

6) Zhodnotenie možností pristúpenia SR k dohovoru o bezpečnosti pri využívaní azbestu

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

MZ SR

MPSVR SR

7) Zhodnotenie záväzkov vyplýv. z dohovoru o bezpečnosti pri využívaní azbestu

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

MZ SR

MPSVR SR

8) Vyhodnotenie záväzkov z Dohovoru o biologickej diverzite, Bonnského dohovoru, Bernského dohovoru, Washingtonského dohovoru, Ramsarského dohovoru a Dohody o ochrane netopierov v Európe

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

9) Pristúpenie k dohovoru o cezhraničných vplyvoch priemyselných havárií

do 2002

nešpecif.

MŽP SR