Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sektor H: ENVIRONMENTÁLNA INFORMATIKA A MONITORING

Cieľ

Opatrenia

Predpokladaná doba realizácia

Predpokladaná finančná náročnosť (v tis. Sk.)

Gestor

*1 Aktualizácia projektov čiastkových monitoro- vacích systémov v súľade s postupmi v EÚ

1) Návrh Koncepcie dobudovania komplexného monitorovacieho a informačného systému v ŽP

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

2) Aktualizácia Projektov ČMS s analýzou a priemetom požiadaviek vyplývajúcich z postupov a smerníc EÚ

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

3) Zavedenie systému kontroly a riadenia kvality jednotlivých ČMS porovnateľného s krajinami EÚ

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

4) Aktualizácia Projektu informačného systému monitoringu životného prostredia

do 2002

500

MŽP SR

5) Dobudovanie ČMS na základe aktualizovaných projektov ČMS

2003 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

*2 Realizácia Koncepcie rezortnej časti Štátneho informačného systému

1) Realizácia Vnútorného informačného systému MŽP SR-VIS

do 2002 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

2) Realizácia Informačného systému o území - ISÚ

do 2002 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

3) Realizácia Informačného systému monitoringu (ISM) a jeho aktualizácia v súlade s projektami ČMS

do 2002 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

4) Realizácia Informačného systému odborov životného prostredia (ISOŽP)

do 2002 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

5) Metainformačný katalóg

do 2002 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR