Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sektor G: EKONOMIKA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Cieľ

Opatrenia

Predpokladaná doba realizácia

Predpokladaná finančná náročnosť (v tis.Sk)

Gestor

*1 Dotvorenie a zosúľadenie právnych predpi- sov s právom EÚ

1) Návrh zákona o štátnej podpore racionálneho využívania energie

do 2000

nešpecif.

MH SR

MŽP SR

2) Návrh zákona o environmentálnom manažérstve a auditorských schémach v súlade s novelou Nariadenia EÚ č. 1836/1993, vrátane zabezpečenia inštitucionálnych a procedurálnych požiadaviek

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

3) Návrh zákona o environmentálnom označovaní výrobkov (v súlade s novelou Nariadenia Rady 880/92/EEC)

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

4) Návrh zákona o poplatkoch a odplatách za užívanie vôd

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

5) Návrh novely zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch

do 2000

nešpecif.

MVRR SR

6) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhodnotenia záväzkov úpadcu týkajúcich sa dopadu na životné prostredie

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

7) Vypracovanie návrhu a legislatívne riešenie určovania a nápravy environmentálnej ujmy a náhrady škody za znečistenie, alebo poškodenie životného prostredia

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

*2 Previazanosť sociálno-ekonomických a environ- menálnych záujmov a up- latnenie princípov trvalo udržateľného rozvoja

1) Budovanie systému uplatňovania ekonomických nástrojov v ochrane životného prostredia

do 2000 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

2) Strednodobý program rozvoja štrukturálnych reforiem a ďalšieho postupu transformácie národného hospodárstva

do 2000

nešpecif.

vláda SR

3) Vypracovanie Koncepcie ekvivalentov znečistenia pre poplatky za odpadovú vodu

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

4) Rozvojový program priorít verejných prác na roky 2000-2002

do 2000

nešpecif.

MVRR SR

5) Zavedenie vybraných environmentálnych daní do daňovej sústavy

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

*3 Riešenie environmen- tálnej zadĺženosti

1) Doriešenie environmentálnej zadĺženosti subjektov v pôsobnosti MP SR

do 2000

10,000

MP SR

2) Vysporadúvanie environmentálnej záťaže pri privatizovaní štátnych podnikov a akciových spoločností, ktorých jediným akcionárom je štát (uzn. vlády SR č. 31/1996 )

do 2000

nešpecif.

MPSPNM SR

MH SR

3) Návrh osobitného povinného poistenia za úhradu škôd na životnom prostredí pri rôznych haváriách

2003 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

*4 Kontrola znečistenia a riadenia rizík priem. znečistenia, označovanie vhodnosti technológií a produktov

1) Posudzovanie environmentálnych parametrov v regulovanej oblasti výrobkov (registrácia, certifikácia výrobkov)

do 2000 a ďalej

2,000

MŽP SR

2) Realizácia podporných programov na zavedenie environmentálneho manažérstva a auditorských schém - Program environmentálneho manažérstva

do 2000 a ďalej

15,000

MŽP SR

3) Riešenie normalizačných úloh pre ochranu zložiek životného prostredia pre oblasť výrobkovej technológie a na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania

do 2000

2,500

MŽP SR

4) Povinná certifikácia výrobkov z hľadiska životného prostredia - rozšírenie

do 2000

800

MŽP SR

5) Implementácia Akčného plánu pre oblasť dopravy a životného prostredia

do 2002

68,300

rezorty - uz. vlády 102/99

6) Vypracovanie metodických pokynov pre akreditovanie overovateľov environmentálneho manažérstva a auditorských schém

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

7) Zabezpečenie podporných nástrojov na riešenie inštitucionálnych a procedurálnych požiadaviek pre environmentálne označovanie výrobkov (v súlade s EÚ)

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

8) Realizácia a vyhodnotenie Národného programu environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov, prispôsobovanie novým podmienkam jednotného trhu EÚ a WTO, zapracovanie medzinárodných noriem ISO 14 000

do 2002 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

9) Špecifikácia vzájomných vzťahov obchodu a životného prostredia v rámci pôsobenia relatívne voľných trhových síl

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

MH SR

10) Realizácia Národného systému označovania výrobkov, vrátane schvaľovania a vyhlasovania smerníc a udeľovania environmentálnej značky EVV (environmentálne vhodný výrobok)

do 2002 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

11) Návrh Koncepcie a pravidiel integrovanej výrobkovej politiky

2003 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

12) Príprava a implementácia Akčného plánu pre oblasť životného prostredia a zdravia

2003 a ďalej

nešpecif.

MZ SR

MŽP SR

13) Špecifikácia vzájomných vzťahov hospodárskych odvetví a tvorby a ochrany životného prostredia

2003 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR,

hosp. rezorty

*5 Ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov

1) Vypracovanie návrhu právnych predpisov, ktoré zavedú účinnejší systém oceňovania prírodných zdrojov

do 2000

300

MŽP SR

2) Vypracovanie návrhu systému cenotvorby a zvýhodnenia výrobcov environmentálnych výrobkov

do 2000

nešpecif.

MŽP SR