Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sektor F: OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE HORNINOVÉHO PROSTREDIA, PODY A LESA

Cieľ

Opatrenia

Predpoklada-ná doba realizácia

Predpokladaná finančná náročnosť (v tis.Sk)

Gestor

*1 Transpozícia práva EÚ

1) Návrh zákona NR SR o lesoch

do 2000

500

MP SR

2) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 307/1992 Z.z. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu

do 2000

nešpecif.

MP SR

3) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 240/1998 Z.z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov

do 2000

nešpecif.

MP SR

4)Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺńa zákon č. 44/1998 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

do 2000

nešpecif.

MH SR

MŽP SR

5) Návrh vyhlášky MŽP SR , ktorou sa vykonáva geologický zákon

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

6) Návrh vyhl. MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. SGÚ č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľad. a prieskume výhradn. ložisk z hľad. ochrany a racionál. využitia nerast. bohatstva a oznam. výskytu ložiska vyhraden. nerastu, jeho odmieňaní a vyhlášky SGU 3/92

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

7) Návrh vyhlášky MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška SGÚ č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a evidencii a odpisoch ich zásob v znení vyhlášky SGÚ č. 5/1992 Zb.

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

8) Návrh zákona o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu

do 2002

nešpecif.

MP SR

*2 Zníženie výmery ohrozených pôd

1) Zalesnenie územia dotknutého výstavbou VD v rámci harmonizácie využívania vodnej energie na VD Gabčíkovo s prírodným prostredím

do 2000

25 000

VV

(Zalesňovanie a lesné hospodárstvo)

2) Realizácia Projektov zalesňovania poľnohospodársky nevyužiteľných pôd vo vybraných oblastiach - Krompachy, Rudňany, Slovinky,Gelnica

do 2000

12 000

3) Aplikácia postreku borovicových porastov na Záhorí vhodnými látkami (vápnenie, listové hnojivo a pod....)

do 2000

6 000

MP SR

4) Návrh postupov a zalesňovanie degradovaných pôd v oblasti Jelšava - Lubeník

do 2000

2000

MP SR

5) Rozvojové programy a ich realizácia:- zachovanie biodiverzity lesných ekosystémov- ekológia, pestovanie a produkcia lesných ekosystémov pre ich integrované využívanie

do 2000 a ďalej

5 000 000

MP SR

6) Zabezpečovanie integrovanej ochrany lesov v meniacich sa ekologických podmienkach

do 2000 a ďalej

130 000

MP SR

7) Realizácia Projektu zalesňovania poľnohospodársky nevyužívaných pôd

do 2000 a ďalej

100 000

MP SR

8) Zalesňovanie pozemkov pod imisnou záťažou vo vybraných oblastiach

do 2000 a ďalej

2 000

MP SR

9) Obnova, rekonštrukcia existujúcich a zakladanie nových vetrolamov s protieróznym zameraním

do 2000 a ďalej

1 500

MP SR

10) Dobudovávanie funkčných plôch Bratislavského lesného parku

do 2002

2 500

obec

11) Zalesňovanie poľnohospodársky nevhodných pozemkov

2003 a ďalej

4 125 000

MP SR

12) Obnova lesných plôch v poškodených a extrémne narušených oblastiach Hnúšťa - Hačava

2003 a ďalej

nešpecif.

MP SR

(Pozemkové úpravy a ostatné)

13) Regionálne mapovanie svahových deformácií v regióne Nízkych Beskýd

do 2000

9 300

MŽP SR

14) Prieskum kontaminácie pôd ZSNP a.s. Žiar nad Hronom

do 2000

5 700

ZSNP a.s.

15) Kvantifikácia kontaminácie pôd a rastlín v najviac zaťažených regiónoch SR

do 2000

450

MŽP SR

16) Projekt reštrukturalizácie rastlinnej výroby

do 2000

nešpecif.

MP SR

17) Vyprac. pozem. úprav v ekologicky narušených oblastiach: 1. Žiarska kotlina 2. Vysoké Tatry, Západné Tatry, Orava a Spišská Magura - kraj Žilina (neurčený počet kat. území) - kraj Prešov (56 kat. území) 3. Obl. Košického reg. (29 kat.úz.)

do 2002

nešpecif.

MP SR

18) Vyhodnotenie a návrh opatrení na zachovanie a zvyšovanie biologickej diverzity z hľadiska zvýšenia ekologickej stability obnoviteľných prírodných zdrojov

2003 a ďalej

5 000

MP SR

19) Vypracovanie programu optimalizovania pH lesného pôdneho fondu s orientáciou na silne kyslé pôdy v dôsledku ich imisného zaťaženia

2003 a ďalej

nešpecif.

MP SR

*3 Ekologizácia lesníctva

1) Projekt zvýšenia podielu prirodzenej obnovy, pre zastavenie procesu zmenšovania biodiverzity a realizovanie navrhnutých opatrení

do 2000

26 000

Lesopark Košice

2) Vytvorenie systému bariér pôsobiacich preventívne vo väzbe na neracionálne využívanie a devastáciu pôd a lesov

do 2000

nešpecif.

MP SR

3) Vyhodnotenie plnenia a aktualizácia Realizačného programu na odstraňovanie škôd spôsobených antropogénou činnosťou, najmä imisiami, na lesných ekosystémoch

do 2000

nešpecif.

MP SR

4) Spracovanie a realizovanie projektu eliminovania dôsledkov synergicky pôsobiacich škodlivých činiteľov na lesné ekosystémy a celkové zvýšenie ekologickej stability lesov

2003 a ďalej

5 000 000

MP SR

5) Vytvorenie modelov optimalizácie ťažby dreva a hustoty lesnej dopravnej siete a ich realizácia

2003 a ďalej

500 000

MP SR

6) Zhodnotenie zrealizovaných opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády č.8 a 9/1993 zameraných na ekologizáciu lesníctva

2003 a ďalej

3 000

MP SR

7) Vypracovanie metodiky oceňovania environmentálnej a verejnoprospešnej funkcie lesov

2003 a ďalej

1 000

MP SR

*4 Ochrana horninového prostredia, racionálne využívanie prírodných zdrojov

1) Dekontaminácia pôd poškodených imisiami a ich využívanie na nepotravinársku výrobu vo väzbe na bioprojekt Hnúšťa - Hačava

do 2000

200 000

MP SR

2) Zabezpečenie surovín využiteľných v starostlivosti o životné prostredie a možnosti využitia komponentov nahromadených na skládkach : Prírodné sorbenty toxických a RDA látok

do 2000

276

MŽP SR

Suroviny na úpravu kontaminovaného prostredia

do 2000

4 244

MŽP SR

3) Hydrodynamické skúšky a ich interpretácia pre geotermálny vrt FGP 1 - Stará Lesná

do 2000

1 200

MŽP SR

4) Rebilancia zásob nerastov SR v zmysle Medzinárodnej klasifikácie zásob nerastov (Ekonomická komisia OSN pre Európu) - od roku 2000

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

5) Vypracovanie a začatie realizácie „Programu revitalizácie území poškodených starou baníckou činnosťou".

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

6) Revitalizácia území poškodených baníckou činnosťou v oblasti Malých Karpát

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

7) Využitie tepla z geotermálneho vrtu v Ráztockej zátoke

2003 a ďalej

200 000

obec

8) Systém zisťovania a monitorovania škôd na životnom prostredí vznikajúcich banskou činnosťou

2003 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

*5 Dobudovať komplexný monitorovací a informačný systém ŽP SR-pôda, les, geologické faktory

1) Čiastkový monitorovací systém Geologické faktory

do 2000

63 300

MŽP SR

2) Rozšírenie monitoringu zdravotného stavu lesov o ekofyziologické metódy

do 2000

2 000

MP SR

3) Realizácia parciálneho informačného systému o pôde

do 2000

400

MP SR

VÚPÚ

4) Realizovanie ČMS „Cudzorodé látky v poživatinách"

2000 trvale

12 968

MP SR

VÚP

5) Realizácia ČMS „Pôda"

2000 trvale

9 200

MP SR

VÚPÚ

6) Realizácia projektu Analytical Quality Assurance

2000 trvale

2 421

MP SR

VÚP

7) Realizácia parciálneho informačného systému o cudzorodých látkach

2000 trvale

2 000

MP SR

VÚP

8) Zhodnotenie potenciálu vplyvu geochemického prostredia na zdravotný stav obyvateľľstva v Spišsko-gemerskom rudohorí

do 2002

16 000

MŽP SR

9) Dobudovanie komplexnej ekologickej monitorovacej informačnej európskej siete v rámci lesov Slovenskej republiky

2003 a ďalej

20 000

MP SR

10) Vytvorenie monitorovacieho systému erózneho narušenia lesného pôdneho fondu

2003 a ďalej

15 000

MP SR

11) Vytvorenie monitorovacieho systému erózneho narušenia lesného pôdneho fondu

2003 a ďalej

3 000

12) Dobudovanie komplexnej ekologickej monitorovacej informačnej európskej siete v rámci lesov Košického kraja

2003 a ďalej

nešpecif.

Lesoprojekt