Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sektor I: ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, VZDELÁVANIE A PROPAGÁCIA

Cieľ

č.opat.

Opatrenia

Predpokladaná doba realizácia

Predpokladaná finančná náročnosť (v tis.Sk)

Gestor

*1 Dobudovanie systému environmentálnej výchovy

1) Vypracovanie metodických príručiek účelových publikácií, propagačných materiálov pre vzdelávanie, školenia a semináre vo väzbe na posudzovanie vplyvov na životné prostredie a na realizáciu systému environmentálneho označovania výrobkov

do 2000

3,600

MŽP SR

(Opatrenia koncepčného, programového a strate -gického charakteru)

2) Zvýšenie účinnosti výchovy a vzdelávania v oblasti environmentálneho práva, vrátane vydávania Vestníka MŽP SR a ďalších periodík s uvedeným zameraním

do 2000

800

MŽP SR

3) Dobudovať stredisko ekologickej výchovy v Spišskej Novej Vsi ako voľne prístupného centra pre školy a verejnosť

do 2000

180

4) Vypracovať krajské a okresné koncepcie environmentálnej výchovy a vzdelávania v nadväznosti na národnú Koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania

do 2000

nešpecif.

5) Návrh programu uceleného systému environmentálnej výchovy obyvateľstva (Ekologická akadémia)

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

6) Návrh na zriadenie štátnych stredísk environmentálnej výchovy

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

7) Realizácia projektu „Spolupráca polície so školou" a ekologizácia výchovy a vzdelávania policajtov

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

9) Návrh zákona o výchove a vzdelávaní

do 2002

nešpecif.

MŠ SR

10) Návrh zákona NR SR o mládeži

do 2002

nešpecif.

MŠ SR

8) Vybudovanie stredísk environmentálnej výchovy Leváre, Rimavská Sobota, Nová Bašta, Šomoška, Fiľakovo, Halič a Šahy

do 2002

1.600 EURO

CBC

(Ostatné opatrenia)

11) Vybudovanie ekologickej náučnej plochy v botanickej záhrade univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice

do 2000

3,350

botanická záhrada

12) Vybudovanie náučného chodníka Kostná dolina a Pohanský hrad Šomoška

do 2000

595

SAŽP

MŽP SR

13) Vybudovanie náučného chodníka Plavecký kras

do 2000

165

SAŽP

MŽP SR

14) Vybudovanie náučného chodníka - Geológia územia SR, časť Štiavnické vrchy

do 2000

nešpecif.

SAŽP

MŽP SR

15) Každoročné vypracúvanie a vydávanie Správy o stave životného prostredia v SR

do 2002

900

MŽP SR

16) Environmentálna jar-každoročný súbor podujatí od Dňa zeme (22.4) do Svetového dňa životného prostredia (5.6), napr. ENVIROFILM, ENVIRO- PLAGÁT, ENVIROFOTOGRAFIA, ENVIRO-KRESBA

2003 a ďalej

á 1500

MŽP SR

17) Podpora vydávania periodík Enviromagazín, Životné prostredie, Ekológia a Chránené územia Slovenska

2003 a ďalej

1,500

MŽP SR

*2 Prístup verejnosti k informáciám

1) Príprava a pristúpenie k Aarhuskému dohovoru

do 2002

100

MŽP SR

2) Každoročne vypracúvanie a vydávanie správ o environmentálnej regionalizácii v SR

2003 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR