Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sektor D: RIZIKOVÉ FAKTORY A JADROVÁ BEZPEČNOSŤ

Cieľ

Opatrenia

Predpoklada-ná doba realizácia

Predpokladaná finančná nároč-nosť (v tis.Sk)

Gestor

*1 Transpozícia práva EÚ

1) Návrh zákona NR SR o chemických látkach a prípravkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

do 2000

nešpecif.

MH SR

(Chemické látky)

2) Návrh nariadenia vlády SR o určení zásad hodnotenia rizík chemických látok pre človeka a životné prostredie

do 2000

nešpecif.

MH SR

3) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa upravujú podmienky registrácie, klasifikácie, označovania balenia, testovania, správnej laboratórnej praxe a zostavenia karty bezpečnostných údajov nebezpečných chemických látok a prípravkov

do 2000

nešpecif.

MH SR

4) Návrh vyhlášky MH SR o postupe pri dovoze alebo vývoze chemických látok a prípravkov, ktoré sú predmetom medzinárodného postupu súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité použitie ( PIC - postup)

do 2000

nešpecif.

MH SR

5) Návrh vyhlášky MH SR, ktorou sa určia nebezpečné chemické látky a prípravky, ktorých výroba, uvedenie do obehu a používanie je zakázané alebo obmedzené, alebo látky a prípravky už uvedené do obehu obmedziť alebo zakázať

do 2000

nešpecif.

MH SR

6) Návrh vyhlášky MH SR „Zoznam existujúcich komerčných chemických látok"

do 2000

nešpecif.

MH SR

7) Návrh vyhlášky MH SR o metódach kontroly biologickej odbúrateľnosti, chemických povrchovo aktívnych látkach v detergentoch (pracie a čistiace prostriedky)

do 2000

nešpecif.

MH SR

8) Návrh vyhlášky MH SR o klasifikácii a označovaní di (2-etylhexyl) ftalátu

do 2002

nešpecif.

MH SR

9) Návrh zákona o uvádzaní biocídnych chemických látok a prípravkov do obehu

2003 a dalej

nešpecif.

MH SR

MP SR

(Ostatné opatrenia)

10) Novelizácia zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov

do 2000

nešpecif.

ÚNMS SR

11) Návrh zákona o štátnej podpore racionálneho využívania energie

do 2000

nešpecif.

MH SR

12) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v zmysle smerníc EÚ

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

13) Návrh legislatívneho zámeru zákona o haváriách ktorým bude implementovaná Smernica EÚ 96/82/ES o kontrole veľkých havarijných nebezpečenstiev zahŕňajúcich nebezpečné látky

do 2000

nešpecif.

ÚBP

14) Novelizácia zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

do 2002

nešpecif.

MZ SR

15) Návrh novely zákona č. 272/ 1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí a návrh Hygienického kódexu, ktorým budú pravené podmienky ochrany zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií a nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia

do 2002

nešpecif.

MZ SR

16) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 130/1998 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie

do 2002

nešpecif.

ÚJD SR

17) Vypracovanie štúdie o implementácie smernice EÚ o IPPC v sektore rizikových faktorov a jadrovej bezpečnosti

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

*2 Manažment chemických látok a prípravkov

1) Zriadenie Centra pre chemické látky a prípravky

do 2000

9 500

MH SR

MŽP SR

2) Zriadenie odborných pracovísk fyzikálno - chemických, toxikologických a ekotoxikologických, na hodnotenie vlastností chemických látok a prípravkov v pôsobnosti MŽP SR, MV SR, MO SR

do 2000

1 500

rezorty

3) Rozšírenie rozsahu skúšania a overovania vlastností pesticídov z hľadiska ich vplyvov na životné prostredie v systéme registrácie

do 2000

1 500

MŽP SR

4) Spracovanie metodík na hodnotenie a klasifikáciu environmentálnych rizík

do 2000

1 500

MŽP SR

5) Koncepčné zameranie technickej politiky priemyselných odvetví SR do roku 2003

do 2000

nešpecif.

MH SR

6) Zabezpečenie hodnotenia rizík vybraných chemických látok na životné prostredie a zdravie vrátane vypracovania metodík na ich identifikáciu

do 2002

2 000

MH SR

MZ SR

MŽP SR

7) Dobudovanie Pracoviska pre chemické látky a prípravky na SAŽP

do 2002

1 500

MŽP SR

8) Vypracovanie metodík na hodnotenie nebezpečnosti chemických látok

do 2002

1 500

MŽP SR

9) Vypracovanie databázy lokalít s veľkou expozíciou obyvateľov vystavených pôsobeniu ionizujúceho žiarenia elektromagnetických polí

2003 a dalej

100 000

SZÚ

*3 Znižovanie vplyvov riziko-vých faktorov

1) Koncepcia rozvoja cestnej siete

do 2000

nešpecif.

MDPT SR

2) Aktualizácia a rozpracovanie zásad štátnej dopravnej politiky SR

do 2000

nešpecif.

MDPT SR

3) Realizácia programu ochrany pracovného prostredia v banských prevádzkach pred hlukom, ultrazvukom a vibráciami

2003 a dalej

500 000

HB Prievidza

*4 Zmenšenie množstva škodlivých látok v životnom prostredí

1) Vypracovanie zásad správnej potravinárskej výrobnej praxe

do 2000

600

MP SR

VÚP

2) Návrh „Programu ozdravenia výživy" obyvateľstva SR

do 2000

nešpecif.

MZ SR

*5 Zvýšenie jadrovej a radiačnej bezpečnosti

1) Výstavba zariadení na úpravu RAO z JE A-1

do 2000

1 000 000

MH SR

ÚJD SR

2) Uvedenie Republikového úložiska RAO v Mochovciach do prevádzky

do 2000 a ďalej

100 000

MH SR

ÚJD SR

3) Vyhľadávanie trvalého úložiska vyhoreného paliva a vysokoaktívnych rádioaktívnych odpadov

do 2000 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

4) Realizácia projektu vývoja hlbinného úložiska vyhoretého jadrového paliva a vysokoaktívnych rádioaktívnych odpadov

do 2002

nešpecif.

ÚJD SR

MH SR

5) Uvedenie do prevádzky zariadenia na spracovanie rádioaktívneho odpadu (Jaslovské Bohunice) a povrchového úložiska nízko a stredne rádioaktívnch odpadov

do 2002

nešpecif.

ÚJD SR

MH SR

*6 Komplexný monitorovací a informačný systém-žiarenie a iné fyzikálne polia

1) Inovácia prístrojového vybavenia zložiek radiačnej monitorovacej siete SR porovnateľného s inštitúciami v krajinách EÚ

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

MZ SR

ÚJD SR

MO SR

2) Dobudovanie centrálneho registra dávok pracovníkov so zdrojmi žiarenia

do 2002

nešpecif.

ÚJD SR

MH SR

MZ SR

3) Hodnotenie vplyvu rádioaktívnych výpustí z jadrových zariadení na rádioaktivitu životného prostredia a radiačnú záťaž obyvateľstva

do 2002

nešpecif.

ÚJD SR

MH SR

MZ SR

MŽP SR

4) Aplikácia programov kvality pre rádiodiagnostiku a rádioterapiu v súlade s medzinárodnými odporúčaniami ( ICRP, UNSCEAR) a požiadavkami EÚ pri výkone štátneho zdravotného dozoru

do 2002

nešpecif.

MZ SR