Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Sektor B: OCHRANA A RACIONÁLNE VYUŽÍVANIE VOD

Cieľ

Opatrenia

Predpoklada-ná doba realizácia

Predpokladaná finančná nároč-nosť (v tis.Sk)

Gestor

*1 Transpozícia práva EÚ

1) Návrh zákona o prírodných liečivých zdrojoch, prírodných zdrojoch minerálnych, stolových vôd a prírodných liečivých kúpeľoch

do 2000

nešpecif.

MZ SR

(Všeobecne záväzné právne predpisy)

2) Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 272/ 1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov ( transpozícia smerníc EÚ týkajúcich sa pitnej vody a kvality vôd určených na  kúpanie - rekreačné vody)

do 2000

nešpecif.

MZ SR

3) Návrh vyhlášky MŽP SR o kategorizácii a výpočte množstiev podzemných vôd

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

4) Návrh zákona o verejných vodovodoch

do 2002

nešpecif.

MP SR

5) Návrh zákona o verejných kanalizáciách

do 2002

nešpecif.

MP SR

6) Návrh zákona o vodách a jeho vykonávacích predpisov ( transpozícia smerníc 75/ 440/ EEC, 76/ 464/ EEC, 80/ 68/ EEC, 91/ 271/ EEC)

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

7) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečist. vôd

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

(Implementácia smerníc EÚ)

8) Zhodnotenie a následná implementácia požiadaviek rámcovej smernice pre vodu z hľadiska právnych a organizačných kompetencií a  povinností súčasných vodohospodárskych orgánov a vodohospodárskych organizácií v SR

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

9) Zhodnotenie a implementácia požiadaviek rámcovej smernice pre vodu z hľadiska právnych a organizačných kompetencií a povinností súčastných vodohospodárskych orgánov a vodohospodárskych organizácií (twinning projekt)

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

10) Vypracovanie časového harmonogramu implementácie smernice EÚ o mestských odpadových vodách v nadväznosti na nákladové požiadavky

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

11) Identifikácia nákladov spojených s  implementáciou smernice EÚ o mestských odpadových vodách

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

12) Identifikácia technických a investičných projektov nevyhnutných na implementáciu opatrení zabezpečujúcich status dobrej kvality vôd a ich minitoringu v zmysle rámcovej smernice EÚ pre vodu

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

13) Implementácia EÚ smernice o IPPC v sektore vôd (štúdia)

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

*2 Zníženie množstva zne- čisťujúcich látok vo  vypúš- ťaných odpadových vodách

1) Identifikácia a zhodnotenie území citlivých z  hľadiska vzniku procesov eutrofizácie (vo väzbe na smernice EÚ pre oblasť čistenia mestských odpadových vôd)

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

(Opatrenia koncepčného a strategického charakteru)

2) Kontrola plnenia podmienok určených vodohospodárskymi orgánmi v rozhodnutiach na vypúšťanie odpadových vôd nad rámec ukazovateľov prípustného stupňa znečistenia (nariadenie vlády SR č. 242/1993 Z.z.)

do 2000 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

(Kanalizácie)

3) Banská Bystrica - rekonštrukcia a dobudovanie kanalizácie podľa generelu odkanalizovania

do 2000

523 400

StVaK

4) Odkanalizovanie miest a obcí Žitného ostrova

do 2000

200 000

MP SR

5) Vybudovanie kanalizácie Kúty

do 2000

78 000

obec

6) Vybudovanie kanalizácie Záhorská Bystrica

do 2000

77 900

obec

7) Vybudovanie kanalizácie Devínska Nová Ves

do 2000

52 648

obec

8) Vybudovanie kanalizácie a ČOV Vištuk

do 2000

40 000

obec

9) Výstavba kanalizácie Košice- Pereš

do 2000

39 836

obec

10) Dokončenie kanalizačného zberača Podvysoká-Staškov - Raková - Čadca

do 2000

35 000

obec

11) Kanalizácia Vinné II. stavba

do 2000

34 668

obec

12) Rekonštrukcia kanalizačnej siete NsP Zvolen

do 2000

30 065

MZ SR

13) Vybudovanie kanalizácie Terchová

do 2000

26 355

obec

14) Vybudovanie kanalizácie a zaústenie do ČOV Jarovce

do 2000

25 000

obec

15) Dokončenie zberača Dlhá nad Kysucou-Turzov. I. etapa

do 2000

17 874

obec

16) Dokončenie zberača Oščadnica-Krásno nad Kysucou

do 2000

17 000

obec

17) Dobudovanie I. etapy stokovej siete a jej napojenie na ČOV , Závažná Poruba

do 2000

16 516

obec

18) Kanalizácia Rohovce a napojenie na ČOV Dudince

do 2000

15 915

obec

19) Vybudovanie kanalizácie v Turčianskych Tepliciach

do 2000

10 176

obec

20) Rekonštrukcia kanalizácie Želiezovce

do 2000

4 000

GRZVJS SR

21) Rekonštrukcia kanal. zberača A XIV, Košice

do 2002

146 000

VsVaK

22) Rekonštrukcia zberača AVI Nám. Osloboditeľov, Košice

do 2002

100 000

VsVaK

23) Dobudovať kanalizačný zberač Handlová

do 2002

54 700

obec

24) Rekonštrukcia kanalizácie Ilava

do 2002

4 500

GRZVJS SR

25) Rekonštrukcia kanalizácie Žilina

do 2002

2 500

GRZVJS SR

26) Rekonštrukcia kanalizácie a lapača tukov-Košice

do 2002

1 500

GRZVJS SR

27) Rekonštrukcia kanalizácie Ružomberok

2002 a ďalej

1 000

GRZVJS SR

28) Rekonštrukcia kanalizácie v centre Košic

2003 a ďalej

933 600

VsVaK

29) Budovanie verejnej kanalizácie v okrese Trenčín - Nové Mesto nad Váhom

2003 a ďalej

350 000

ZsVaK

30) Rekonštrukcia kanalizácie v Slovnafte a.s. Bratislava

2003 a ďalej

155 000

Slovnaft a.s.

31) Vybudovať kanalizačný zberač pre mesto Kremnica s napojením na ČOV Horná Ves

2003 a ďalej

110 000

obec

32) Rekonštrukcia kanal. Bardejov

2003 a ďalej

50 000

VsVaK

33) Kanalizácia Opatovce

2003 a ďalej

3 000

GRZVJS SR

(ČOV)

34) ČOV Košice - rozšírenie II. stavba

do 2000

552 096

obec

35) Výstavba B-ČOV Istrochem a.s. Bratislava

do 2000

350 000

Istrochem a.s.

36) Rozšírenie ČOV Humenné - dostavba

do 2000

316 527

VsVaK

37) Dokončenie výstavby ČOV Jahodná, ČOV Okoč, ČOV Vojka nad Dunajom - Dobrohošť, ČOV Bodíky a započať výstavbu ČOV Baka - Trstená-Jurová

do 2000

300 000

obec

38) Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Banská Bystrica

do 2000

264 728

StVaK

39) Dokončenie rekonštrukcie a rozšírenia ČOV Čadca

do 2000

163 420

SeVaK

40) Modernizácia a rozšírenie MČOV Zvolen

do 2000

150 000

obec

41) Dostavba ČOV Svidník

do 2000

148 397

VsVaK

42) Rekonštrukcia ČOV Bukóza a.s. Vranov

do 2000

146 900

Bukóza a.s.

43) Rozšírenie MBČOV v Biotike, a.s. Slovenská Lupča o anaeróbny stupeň

do 2000

132 000

Biotika a.s.

44) Intenzifikácia čistiarne odpadových vôd Michalovce

do 2000

104 400

VsVaK

45) Rozšírenie kanalizačnej siete pre existujúce ČOV - Dolný Štál, Dunajská Streda, Orechová Potôň, Zlaté Klasy a Gabčíkovo

do 2000

100 000

obec

ZsVaK

46) Dostavba ČOV Tornaľa

do 2000

100 000

obec

47) Rekonštrukcia ČOV Dolný Kubín

do 2000

100 000

SeVaK

48) Dobudovanie ČOV Petržalka a kalového hospodárstva, Vodohospodárska výstavba a.s.Bratislava

do 2000

80 000

ZsVaK

49) Rekonštrukcia ČOV Šaľa

do 2000

70 000

obec

ZsVaK

50) Modernizácia a rekonštrukcia ČOV II Chemosvit a.s. Svit

do 2000

60 000

Chemosvit a.s.

51) Modernizácia a rekonštrukcia ČOV Chemosvist a.s. Svit

do 2000

40 000

Chemosvit a.s.

52) Ukončenie rozšírenia ČOV Nové Zámky

do 2000

35 000

ZsVaK

53) Rozšírenie podnikovej ČOV Chemolak a.s. Smolenice

do 2000

32 000

Chemolak.a.s.

54) Ukončiť rekonštrukciu ČOV Hurbanovo

do 2000

15 000

obec

55) Ukončiť rekonštrukciu ČOV Kolárovo

do 2000

15 000

obec

56) ČOV Rimavská Sobota - Sabová

do 2000

12 000

GRZVJS SR

57) ČOV Želiezovce

do 2000

4 300

GRZVJS SR

58) Rekonštrukcia ČOV Martin

do 2000

2 000

GRZVJS SR

59) Realizácia odstraňovania nutrientov (N,P) na ČOV Vrakuňa, ČOV Petržalka a ČOV Devínska Nová Ves

do 2000

nešpecif.

ZsVaK

60) Inovácia aktivácie MCHBČOV náhradou súčasného povrchového systému aerácie za podpovrchový tlakový Slovnaft a.s. Bratislava

do 2000

nešpecif.

Slovnaft a.s.

61) Košice III. stavba ČOV + rekonštrukcia starej časti

do 2002

557 000

VsVaK

62) Vybudovanie ČOV Nitra

2003 a ďalej

429 434

ZsVaK

63) Rekonštrukcia MCHBČOV Slovnaft a.s. Bratislava

2003 a ďalej

330 000

Slovnaft a.s.

64) Budovanie ČOV Hlohovec

2003 a ďalej

137 100

obec

65) Rozšírenie a intenzifikácia ČOV Bardejov

2003 a ďalej

103 300

VsVaK

66) Rekonštrukcia - intenzifikácia ČOV Lučenec

2003 a ďalej

100 000

StVaK

67) ČOV Tlmače

2003 a ďalej

80 000

obec

68) Rekonštrukcia - intenzifikácia ČOV Fiľakovo

2003 a ďalej

80 000

StVaK

69) Vybudovať biologický stupeň pre ČOV Komárno

2003 a ďalej

60 000

obec

70) Intenzifikácia ČOV Zlaté Moravce

2003 a ďalej

50 000

ZsVaK

71) Intenzifikácia ČOV SCP a.s. Ružomberok

2003 a ďalej

36 000

SCP a.s.

72) Výstavba ČOV na odpadové vody ZSNP, a.s. Žiar nad Hronom

2003 a ďalej

30 000

ZSNP a.s.

73) ČOV pre práčovňu B.B. Kráľová

2003 a ďalej

1 000

GRZVJS SR

74) Dostavba ČOV Leopoldov

2003 a ďalej

nešpecif.

BIOPO Leopoldov

(Kanalizácia + ČOV)

75) Ukončenie výstaby centrálnej ČOV Poprad-Matejovce a napájacích kanalizácií z obcí: Poprad, Svit, Smokovce, Veľká Lomnica, Spišská Teplica, Lučivná, Štrba, Mlynica, Nová Lesná, Veľký Slavkov, Batizovce

do 2000

717 800

obec

76) Dokončenie výstavby kanalizačných sietí a ČOV v  obciach: Výčapy - Opatovce, Beladice (Neverice, Ladice, Kostolany pod Tríbečom), Choča, Topoľčianky, Nemčiňany

do 2000

170 000

obec

77) Dobudovanie kanalizácie a ČOV v obciach-Rajecké Teplice, Štiavnik-Hvoznica, Dolný Hričov

do 2000

145 612

obec

78) ČOV a kanalizácie Zohor, Gajary a Malacky

do 2000

127 115

obec

79) Dostavba spoločnej ČOV Hnúšťa + kanalizácia, Slovenské lučobné závody

do 2000

118 000

SLZ

80) Výstavba ČOV a kanalizácie Gelnica

do 2000

96 000

obec

81) Výstavba ČOV a kanalizácie Spišské Vlachy a  Bystrany

do 2000

85 000

obec

82) Dokončenie ČOV + kanalizácia Jelšava

do 2000

82 182

obec

83) Výstavba ČOV a kanalizácie Kapušany

do 2000

78 820

obec

84) Budovanie verejných kanalizácií a ČOV Šaľa-Veča, Sereď, Šoporňa, Šintava, Pata, Cukrovar Sereď, Trnovec nad Váhom

do 2000

70 000

obec

ZsVaK

85) ČOV + kanalizácia Dobšiná

do 2000

67 731

obec

86) Výstavba ČOV Brvnište a kanalizácie Papradnianska dolina

do 2000

60 900

obec

87) Výstavba ČOV a kanalizácie Nové Zámky

do 2000

60 000

MP SR

88) Ukončenie výstavby kanalizácie a ČOV Timoradza a  Krásna Ves

do 2000

53 200

obec

89) Výstavba ČOV a kanalizácie Tekovské Lužany

do 2000

52 400

obec

90) Výstavba kanalizácie a ČOV Spišské Podhradie

do 2000

51 000

obec

91) Kanalizácia a ČOV Santovka

do 2000

50 000

obec

92) Vybudovanie kanalizácie a napojenie na ČOV Gbely

do 2000

46 919

obec

93) Vybudovanie ČOV a kanalizácie Lozorno

do 2000

45 990

obec

94) Výstavba kanalizácie a ČOV Košice - Koš. Nová Ves

do 2000

40 254

obec

95) Výstavba ČOV a kanalizácia Dulov, Horovce a  Kvašov

do 2000

33 800

obec

96) Vybudovanie ČOV a kanalizácie Chorvátsky Grob

do 2000

31 666

obec

97) Vybudovanie ČOV a kanalizácie Prievaly

do 2000

30 190

obec

98) Dobudovanie ČOV a kanalizácie Halič

do 2000

24 142

obec

99) Vybudovanie ČOV a kanalizácie Liptovská Teplička - dostavba

do 2000

23 911

obec

100) Vybudovanie ČOV a kanalizácia Ždiar - dostavba

do 2000

23 599

obec

101) Vybudovanie ČOV a kanalizácie Spišský Štiavnik - dostavba

do 2000

23 085

obec

102) Vybudovanie ČOV a kanalizácie Gerlachov - dostavba

do 2000

20 725

obec

103) Vybudovanie kanalizácie a ČOV Topoľnica

do 2000

19 797

obec

104) Vybudovanie kanalizácie a ČOV Železiarne a.s. Podbrezová

do 2000

17 000

Železiar. a.s.

105) Dobudovať rozostavanú ČOV Brusno a vybudovanie kanalizácie

do 2000

17 000

obec

106) Rekonštrukcia ČOV a kanalizačného zberača Leopoldov

do 2000

15 000

GRZVJS SR

107) Rekonštrukcia ČOV a kanal. Martin

do 2002

10 000

GRZVJS SR

108) Realizácia výstavby ČOV a pravobrežnej kanalizácie Trenčín

2003 a ďalej

500 000

obec

ZsVaK

109) Vybudovanie kanalizačnej siete a ČOV kde sú PHO, VZ a ochranno liečivé zdroje v okrese Nové Mesto nad Váhom

2003 a ďalej

400 000

ZsVaK

110) Intenzifikácia ČOV a rekonštrukcia kanalizácie Liptovský Mikuláš

2003 a ďalej

310 000

SeVaK

111) Rozšírenie ČOV Nové Mesto nad Váhom, Trenčín - ľavý breh, Stará Turá a rekonštrukcia kanalizácie v týchto mestách

2003 a ďalej

300 000

obec

ZsVaK

112) Intenzifikácia ČOV a rekonštrukcia kanalizačného systému v D4 AssiDomän a.s. Štúrovo

2003 a ďalej

250 000

AssiDomän a.s.

113) Výstavba ČOV a kanalizácie Stropkov

2003 a ďalej

210 000

VsVaK

114) Rekonštrukcia ČOV Šaľa, Galanta, Sereď a  Sládkovičovo, kanalizácia Sládkovičovo

2003 a ďalej

200 000

obec

ZsVak

115) Vybudovať ČOV a kanalizačný zberač pre mesto Banská Štiavnica

2003 a ďalej

182 527

obec

116) Dobudovanie ČOV a kanalizácie v obciach Cabaj-Čápor, Červený Hrádok, Vozokany, Čaradice

2003 a ďalej

120 000

obec

117) Vybudovanie ČOV a kanalizácie Kurima

2003 a ďalej

40 520

obec

118) Vybudovať ČOV a kanalizačný zberač v obci Sklené Teplice

2003 a ďalej

27 500

obec

119) Kanalizácia a ČOV Oravský podzámok -Horná Lehota

2003 a ďalej

26 000

obec

120) Kanalizácia a ČOV Zubrohlava

2003 a ďalej

20 800

obec

(Ostatné investičné opatrenia)

121) Technológia úpravy oplachových vôd, recyklácia použitých rozpúšťadiel, Grafobal a.s. Skalica

do 2000

800 000

Grafobal a.s.

122) Rekonštrukcia a modernizácia odparky SCP a.s. Ružomberok

do 2000

450 000

SCP a.s.

123) Realizácia likvidačnej stanice rádioaktívnych odpadových vôd FN Martin

do 2000

84 300

MZ SR

124) Dobudovanie primárnych čistiacich zariadení v  D3 AssiDomän a.s. Štúrovo

do 2000

50 000

AssiDomän a.s.

125) Biologické dočisťovanie odpadových vôd Bučina a.s. Zvolen

do 2000

48 000

Bučina a.s.

126) Realizácia anaeróbnych reaktorov Biotika a.s. Slovenská Ľupča

do 2000

30 000

Biotika a.s.

127) Rekonštrukcia neutralizačnej stanice ČOV Alufinal - ZSNP a.s. Žiar nad Hronom

do 2000

20 000

ZSNP a.s.

128) Rozšírenie čistenia mastných vôd Palma-Tumys a.s. Bratislava

do 2000

14 500

Palma a.s.

129) Dobudovať kalové hospodárstvo na ČOV Liptovský Mikuláš

do 2000

11 555

SeVaK

130) Rekonštrukcia práčovne Košice-Šaca

do 2000

8 000

GRZVJS SR

131) Dobudovanie primárneho čistenia odpadových vôd na Z - 04 AssiDomän a.s. Štúrovo

do 2000

8 000

AssiDomän a.s.

132) Predčisťovacia stanica odpadových vôd NsP Dolný Kubín

do 2000

2 300

MZ SR

133) Vybudovanie záchytných a havarijných nádrží, rekonštrukcie ES 110/22 kW Stará Ľubovňa, Hágy, Rožňava, Haniska

do 2000

nešpecif.

SE a.s.

134) Úprava predčistiacich zariadení odpadových vôd vo výrobných prevádzkach Petrochemy a.s.Dubová

do 2000

nešpecif.

Petrochema a.s.

135) Rekonštrukcia práčovne Leopoldov

do 2002

18 000

GRZVJS SR

136) Rekonštrukcia práčovne B. Bystrica-Kráľová

do 2002

8 000

GRZVJS SR

137) Rek. lapača ropných látok Prešov

do 2002

1 000

GRZVJS SR

138) Rekonštrukcia cirkulačného centra chladiacej vody VIII a využitie kapacity CCV Slovnaft a.s.Bratislava

2003 a ďalej

500 000

Slovnaft a.s.

139) Rekonštrukcia zádržných dvorov vo výrobných prevádzkach Petrochema a.s. Dubová

2003 a ďalej

200 000

Petrochema a.s.

140) Ekologizácia kalového hospodárstva ČOV VSŽ a.s. Košice

2003 a ďalej

115 264

VSŽ a.s.

141) Výstavba novej stoky a dažďovej kanalizácie Bardejovské kúpele

2003 a ďalej

30 000

VsVaK

*3 Technické opatrenia na podporu zadržiavania vody

1) Budovanie vodárenskej nádrže Málinec-ukončenie III. stavby vrátane prívodov k obciam

do 2000

382 000

VV a.s.

(Zariadenia na zachytávanie vôd a ost. tech. opatrenia)

2) Výstavba prívodu vody, vodovodnej siete a  ochranného pásma JE Mochovce

do 2000

282 500

ZsVaK

3) Revitalizácia Nededského mŕtveho ramena Váhu

do 2000

3 000

obec

4) Zalesňovanie poľnohospodársky nevyužiteľných pozemkov (okr. Veľký Krtíš, Rimavská Sobota) s najväčším deficitom pitnej vody na trase hlavného prívodu pitnej vody

do 2000

2 000

MP SR

5) Postupná rekonštrukcia brehových porastov tvorených stanovištne nevhodnými drevinami

do 2000

nešpecif.

správcovia tokov

6) Program obhospodarovania drobných vodných tokov (výsadba breh. porastov, hradenie bystrín)

do 2002

245 000

MP SR

7) Vybudovanie výstražného systému SR pre prívalové povodne

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

8) Vybudovanie vodárenskej nádrže Livov pre okresy Svidník a Bardejov

2003 a ďalej

800 000

VsVaK

9) Zavodnenie Biskupického ramena

2003 a ďalej

17 700

Slovnaft a.s.

10) Realizácia rekonštrukcie vybraných brehových porastov v CHKO Východné Karpaty

2003 a ďalej

5 115

obec

správcovia tokov

11) Bacúch - rekonštrukcia údolnej priehrady Tajch Prešovský kraj

2003 a ďalej

nešpecif.

obec

(Vyhľadávanie nových zdrojov podzemných vôd)

12) Efektívne využívanie podzemných a povrchových vôd Spišská Nová Ves - Poprad, alternatívne zdroje Poprad - Spiš

do 2000

770 000

MP SR

13) - Kryštalinikum a mezozoikum juhovýchodnej časti Pezinských Karpát

do 2000

23 676

MŽP SR

14) Základné hydrogeologické a hydrochemické mapy M 1 : 50 000 6 vybraných regiónov

do 2000

14 500

MŽP SR

15) Vyhľadávanie nových zdrojov podzemných vôd, zabezpečenie kvalitatívnej ochrany a racionálneho využitia: Mezozoikum a paleozoikum Starohorských vrchov

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

16) - Kvartér Trenčianskej kotliny

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

17) - Mezozoikum Považského Inovca

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

18) - Mezozoikum Slovenského raja a Havraních vrchov

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

19) - Mezozoikum Strážských vrchov

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

20) - Mezozoikum západnej časti Slovenského krasu

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

21) - Neogén Košickej kotliny

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

22) - Kryštalinikum Vysokých Tatier

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

23) - Vtáčnik - Pohronský Inovec

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

24) - Neogén Lučenskej kotlity

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

25) Mezozoikum a paleozoikum Starohorských vrchov a  severnej časti Zvolenskej kotliny

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

*4 Zavedenie opatrení na znižovanie spotreby pitnej vody minimalizavaním strát

1) Predĺženie prepojenia potrubia od ZŠ Trebišovská po vodojem Popradská, Košice

do 2000

148 000

VsVaK

(Vodojemy a vodné zdroje)

2) Dokončenie vodného zdroja Antol

do 2000

89 000

obec

3) Realizácia projektu zabezpečenia pitnej vody pre  Vranov n./Topľou a Trebišov z vodného zdroja Starina

do 2000

86 500

VsVaK

4) Vybudovanie vodojemov 2x1000 m3 Veľaty na  prívodnom rade Slovenské N.M.-Trebišov

do 2000

80 000

obec

5) Výstavba vodojemu a rozvodov Giraltovce

do 2000

75 898

obec

6) Dobudovanie vodného zdroja Čierny Balog

do 2000

51 900

StVaK

7) Banská Bystrica, Pršianska terasa - dobudovanie vodojemu a dobudovanie rozvodnej siete pre Malachov

do 2000

13 700

StVaK

8) Generálna oprava rozvodov pitnej vody SMZ a.s. Jelšava

do 2000

4 000

SMZ a.s.

9) Sanácia, výmena a rekonštrukcia vodovodnej siete v rozsahu 208 km

do 2003 a ďalej

630 000

ZsVaK

10) Zdvojenie prívodu vody Humenné, výstavba ÚV Stolčín

2003 a ďalej

615 000

VsVaK

11) Napojenie vodných zdrojov v Dolnom Srní a  Beckove pre skupinové vodovody

2003 a ďalej

150 000

ZsVaK

12) Žarnovica - vybudovanie vodojemu v Revištskom Podzámčí - 3. etapa

2003 a ďalej

12 000

StVaK

(Ostatné technické opatrenia)

13) Sanácia územia znečisteného pôsobením vojsk Sovietskej armády

do 2000 a ďalej

81 932

VUSS

14) Recyklácia chladiacich vôd Oravské ferozliatinové závody a.s. Istebné

do 2000

50 000

OFZ a.s.

15) Rekonštrukcia manipulačných plôch pre LSV, Biotika a.s. Slovenská Lupča

do 2000

17 000

Biotika a.s.

16) Výmena vodovodného radu v centre mesta Košic

2003 a ďalej

540 000

obec

17) Rekonštrukcia cirkulačného centra chladiacej vody III. a pre AVD6

2003 a ďalej

425 000

Slovnaft a.s.

18) Realizácia prívodu vody z vodného zdroja Motešice do Trenčianskych Teplíc a Trenčína

2003 a ďalej

400 000

ZsVaK

19) Výstavba úpravne vody pri vodných zdrojoch vo  Veľkom Orvišti

2003 a ďalej

200 000

ZsVaK

*5 Zavedenie opatrení na zníženie znečistenosti vodných tokov

1) Dobudovať podzemné tesniace steny (bentonitové) okolo skládky priemyselného odpadu, zamedziť odtoku infiltrátov do vodného toku ZSNP a.s. Žiar nad Hronom

do 2000

76 000

ZNSP a.s.

2) Recirkulácia postrekových vôd guľatiny Bučina Zvolen

do 2000

12 000

Bučina a.s.

3) Filtračná stanica vody Harmanecké papierne a.s. Harmanec

do 2000

10 000

Harmanecké papierne a.s.

4) Návrh a zabezpečenie účinného systému súčinnosti vodohospodárskych orgánov, inšpekcie a zložiek CO MV SR pri nahlasovaní a  riešení havárií v rámci prípravy zákona o vodách a zákona o integ,záchrannom systéme pripravovanom MV SR

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

MV SR

5) Renaturalizácia rieky Morava v úseku Tvrdonice-Devín

do 2002

19 000

MP SR

6) Obnova a modernizácia prania štiepok na Z - 02 AssiDomän a.s. Štúrovo

do 2002

8 000

AssiDomän a.s.

7) Nádržové dvory blok 31,33 a rekonštrukcia nádrží blok 45,48,51 Slovnaft a.s. Bratislava

2003 a ďalej

966 000

Slovnaft a.s.

8) Sanácia a rekonštrukcia vodovodnej siete v  Bratislave v dĺžke 57 km

2003 a ďalej

360 000

ZsVaK

9) Intenzifikácia výroby hygienických papierov (zvýšenie odpopolňovania, zvýšenie mikroflotácie, zvýšenie recyklácie technologických vôd) Harmanecké papierne a.s. Harmanec

2003 a ďalej

120 000

Harmanecké papierne a.s.

10) Inštalácia novej práčky štiepok v D2 AssiDomän a.s.Štúrovo

2003 a ďalej

31 500

AssiDomän a.s.

*6 Ochrana a racionálne využívanie vodných zdrojov

1) Vypracovanie koncepcie vodohospodárskej politiky

do 2000

nešpecif.

MP SR

(Opatrenia koncepčného a strategického charakteru)

MŽP SR

2) Vypracovanie metodiky oceňovania množstiev podzemných vôd z environmentálneho hľadiska a metodiky ich bilancovania pre  hydrologické povodia

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

3) Vypracovanie metodiky preoceňovanie a  bilancovanie termálnych vôd;

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

4) Inventarizácia zdrojov znečistenia vôd v povodí Dunaja a návrh na ich redukciu

do 2000

nešpecif.

MŽP SR

5) Generel ochrany a racionálneho využívania vôd

do 2000

nešpecif.

MP SR

MŽP SR

6) Vypracovanie a uplatnenie pravidiel dobrej poľnohospodárskej praxe z hľadiska ochrany vôd pre podmienky SR ( v rámci Koncepcie agrárnej a potravinovej politiky)

do 2000

nešpecif.

MP SR

7) Spracovávanie vodohospodárskych plánov

do 2000 a ďalej

nešpecif.

MP SR

8) Národný akčný plán pre povodie Dunaja (aktualizácia+ realizácia opatrení)

do 2000 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

9) Vypracovanie metodických postupov ochrany vôd pre  hodnotenie rizík zo starých environmentálnych záťaží, vytvorenie ich databázy a návrh opatrení na minimal. ich negatívnych účinkov

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

10) Zhodnotenie zdrojov vôd Slovenska s ohľadom pre  pitné účely

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

11) Vypracovanie programov a akčných plánov zameraných na dosiahnutie cieľovej kvality vody (prípravná fáza)

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

12) Príprava a inštitucionálne zabezpečenie nového systému vodohospodárskeho plánovania a evidencie v súlade s požiadavkami EÚ (prípravná fáza)

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

13) Spracovanie analýzy stavu v jednotlivých povodiach riek, ich charakteristiky a plány riadenia činnosti v povodiach

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

14) Identifikácia a vymedzenie oblastí s osobitným režimom ochrany v súlade s rámcovou smernicou pre vodu

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

15) Vypracovávanie hydroekologických plánov povodí, postupná aktualizácia a spresňovanie informácií o zásobách podzemných vôd

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

16) Prehodnotenie využiteľných množstiev podzem. vôd z environmentálneho hľadiska pre hydrologické povodia

2003 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

(Ostatné technické opatrenia)

17) Likvidácia havarijného znečistenia podzemných vôd v oblasti Nemšová v nadväznosti na ochranu vodného zdroja Nemšová

do 2000

80 000

obec

18) Sanácia a dekontaminácia horninového prostredia v Bučine a.s. Zvolen

do 2000

17 000

Bučina a.s.

19) Realizácia odberu povrchovej vody pre nemocnicu F.D.R. v Banskej Bystrici

do 2000

10 000

Nemocnica F.D.R

20) Rekonštrukcia vlastného zdroja vody - Bratislava

do 2002

1 000

GRZVJS SR

21) Prekrytie vodného zdroja č.1 juh Želiezovce

do 2002

800

GRZVJS SR

22) Riešenie odtokových pomerov na rieke Uh

2003 a ďalej

500 000

PHB

23) Rekonštrukcia vodohospodárskeho uzla Zemplínska Šírava

2003 a ďalej

200 000

PHB

*7 Zmenšenie množstva škodlivých látok vo vode na  prípustnú mieru

1) Výroba vodného beringitu na čistenie podzemných a  povrchových vôd kontaminovaných ťažkými kovmi

do 2000

400

MŽP SR

1.646,350 BEF know how Belg.

2) Stanovenie kritérií pre identifikáciu znečistenia vôd dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (v zmysle smernice EÚ o  dusičnanoch)

do 2002

nešpecif.

MŽP SR

3) Zamedzenie v CHZ a.s. Nováky vypúšťania neprípustných škodlivín do povrchových a podzemných vôd likvidáciou zastaralých technológií

2003 a ďalej

50 000

NCHZ a.s. Nováky

4) Sanácia územia Bielej inpregnácie - monitoring vôd v areáli Bučina a.s.

2003 a ďalej

9 500

Bučina a.s.

*8 Uplatňovanie komplexného monitor. a informačného systému SR ČMS Voda

1) Monitoring systému studní ZSNP a.s.Žiar nad Hronom

do 2000

18 000

ZSNP a.s.

2) Zlepšenie monitoringu kvality podzemných vôd

do 2000

600

MŽP SR

3) Príprava, verifikácia a aplikácia Smerníc pre  monitoring a hodnotenie stavu hraničných riek a hraničných podzemných vôd

do 2000 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

4) Implementácia ekotoxikologických a biologických metód pri sledovaní kontroly kvality podzemných vôd

do 2002

550

MŽP SR

5) Biologický monitoring povrchových vôd v SR

do 2002

260

MŽP SR

6) Dobudovanie včasného a varovného systému v  nadväznosti na medzinárodný systém v povodí Dunaja a realizácia jednotného monitorovacieho systému kvality vôd v povodí Dunaja

do 2002 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

7) Realizácia ČMS Voda v súčinnosti s príslušnými rezortami ( monitorovanie kvality odpadových vôd, závlahových vôd, rekreačných vôd, pitných vôd a doplnenie databázy) vo väzbe na relevantné smernice EÚ

do 2002 a ďalej

nešpecif.

MŽP SR

8) Vybudovať komplexný monitorovací informačný systém ŽP - Voda v regióne

2003 a ďalej

80 000

SHMÚ