Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Agenda 21 príloha 2

KAPITOLY AGENDY 21 A ICH GESTORI V SR

 

 1. Kapitola 1:
  Preambula
  MZV SR

 

ČASŤ I. SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ DIMENZIE

 

 1. Kapitola 2:
  Medzinárodná spolupráca pri urýchľovaní trvalo udržateľného rozvoja v rozvojových krajinách a príslušné domáce opatrenia (zameriava sa na presadzovanie TUR prostredníctvom obchodu, podporovanie ekonomických politík prispievajúcich k trvalo udržateľnému rozvoju...)
  MH SR, MP SR a MZV SR
 2. Kapitola 3:
  Boj s chudobou
  MPSVR SR
 3. Kapitola 4:
  Zmeny modelov spotreby
  MH SR
 4. Kapitola 5:
  Dynamika demografického rastu a TUR
  ŠÚ SR
 5. Kapitola 6:
  Ochrana a podpora ľudského zdravia
  MZ SR
 6. Kapitola 7:
  Podpora trvalo udržateľného rozvoja ľudských sídiel
  1. Zabezpečenie vhodného prístrešia pre všetkých
   MVVP SR, MPSVR SR, MŽP SR
  2. Zlepšenie starostlivosti o sídelné útvary
   MŽP SR, MVVP SR, MK SR
  3. Podpora plánovania starostlivosti o krajinu a jej trvalo udržateľného využívania
   MŽP SR, MP SR
  4. Podpora vytvárania komplexnej infraštruktúry v životnom prostredí: voda, hygienické zariadenia, kanalizácia a odpadové hospodárstvo
   MŽP SR
  5. Podpora trvalo udržateľných energetických a dopravných systémov v ľudských sídlach
   MH SR, MDPT SR, MŽP SR
  6. Podpora plánovania riadenia ľudských sídiel v ohrozených oblastiach
   MŽP SR
  7. Podpora činností trvalo udržateľného stavebníctva
   MVVP SR
  8. Podpora rozvoja ľudských zdrojov a vytváranie kapacít pre rozvoj ľudských sídiel
   ÚSRSVT SR, MS SR, MK SR, MPSVR SR
 7. Kapitola 8:
  Integrovanie životného prostredia a rozvoja pri rozhodovaní (zameriava sa na integrované environmentálne a ekonomické účtovníctvo, ekonomické nástroje, trh,...)
  MF SR, MŽP SR

 

ČASŤ II.

OCHRANA ZDROJOV A HOSPODÁRENIE S NIMI PRE ROZVOJ

 

 1.  Kapitola 9:
  Ochrana ovzdušia
  MŽP SR
  1. B.1.: Rozvoj, efektívnosť a spotreba v energetike
   MH SR
  2. B.2.:Doprava
   MDPT SR
  3. B.3.: Priemyslený rozvoj
   MH SR
  4. B.4.: Rozvoj suchozemských a morských zdrojov a využívanie krajiny
   MH SR, MP SR a MŽP SR
 2. Kapitola 10.
  Integrovaný prístup k plánovaniu a hospodáreniu so zdrojmi krajiny
  MŽP SR, MP SR a MH SR
 3. Kapitola 11:
  Boj proti odlesňovaniu
  MP SR, MO SR
 4. Kapitola 12:
  Starostlivosť o nestabilné ekosystémy: boj s desertifikáciou a so suchom
  MP SR, MŽP SR
 5. Kapitola 13:
  Starostlivosť o nestabilné ekosystémy: trvalo udržateľný rozvoj v pohoriach
  MP SR, MŽP SR
 6. Kapitola 14:
  Podpora trvalo udržateľného rozvoja poľnohospodárstva a vidieka
  MP SR, MH SR
 7. Kapitola 15:
  Zachovanie biologickej rôznorodosti
  MŽP SR, MP SR
 8. Kapitola 16:
  Environmentálne vhodné využívanie biotechnológií 
  1. Zvyšovanie dostupnosti potravín, krmív a obnoviteľných zdrojov
   MP SR
  2. Zlepšovanie ľudského zdravia
   MZ SR
  3. Skvalitnenie ochrany životného prostredia
   MŽP SR
  4. Zlepšenie bezpečnosti a vypracovanie medzinárodných mechanizmov spolupráce
   MP SR
  5. Vytvorenie mechanizmov umožňujúcich rozvoj a environmentálne vhodné aplikácie biotechnológií
   MP SR
 9. Kapitola 17:
  Ochrana oceánov (netypická pre SR s možnosťou aplikácie len na lodnú dopravu)
  MDPT SR
 10. Kapitola 18:
  Ochrana kvality a zásob sladkovodných zdrojov
  MŽP SR, MP SR a MZ SR
 11. Kapitola 19:
  Environmentálne vhodné nakladanie s toxickými chemickými látkami
  MH SR, MZ SR
 12. Kapitola 20:
  Environmentálne vhodné nakladanie s nebezpečnými odpadmi
  MŽP SR
 13. Kapitola 21:
  Environmentálne vhodné nakladanie s tuhými odpadmi a kalmi
  MŽP SR
 14. Kapitola 22:
  Bezpečné a environmentálne vhodné nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi
  MH SR, ÚJD SR

 

ČASŤ III.

 

 1. Kapitola 23:
  Preambula
  MPSVR SR
 2. Kapitola 24:
  Globálne zapojenie žien do trvalo udržateľného a vyváženého rozvoja
  MPSVR SR
 3. Kapitola 25:
  Deti a mládež v trvalo udržateľnom rozvoji
  MŠ SR
 4. Kapitola 26:
  Uznanie a posilňovanie úlohy domorodých obyvateľov a ich spoločenstiev (netypická len s možnosťou voľnej aplikácie)
  x
 5. Kapitola 27:
  Posilňovanie úlohy mimovládnych organizácií: partnerov pre trvalo udržateľný rozvoj
 6. Kapitola 28:
  Iniciatívy samosprávnych orgánov zamerané na podporu Agendy 21
 7. Kapitola 29:
  Posilňovanie úlohy pracujúcich a ich odborov
  MPSVR SR
 8. Kapitola 30:
  Posilňovanie úlohy obchodu a priemyslu
  MH SR
 9. Kapitola 31:
  Vedecká a technická obec
  ÚSRSVT SR
 10. Kapitola 32:
  Posilňovanie úlohy pôdohospodárov
  MP SR

 

ČASŤ IV. PROSTRIEDKY NA REALIZÁCIU

 1. Kapitola 33:
  Finančné zdroje a mechanizmy
  MF SR a ostatné ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy zabezpečujúce finančné zdroje a mechanizmy pre rozvoj
 2. Kapitola 34:
  Transfer environmentálne vhodných technológií, spolupráca a tvorba potenciálu
  MH SR
 3. Kapitola 35:
  Veda pre trvalo udržateľný rozvoj
  ÚSRSVT SR
 4. Kapitola 36:
  Podpora vzdelávania, osvety a odbornej prípravy 
  1. Zmena orientácie vzdelania smerom k TUR
   MŠ SR
  2. Zvyšovanie uvedomenia verejnosti
   MK SR
  3. Podpora odbornej prípravy
   MŠ SR
 5. Kapitola 37:
  Národné mechanizmy a medzinárodná spolupráca pri vytváraní potenciálu rozvojových krajín
  MZV SR, MH SR, MF SR, MŽP SR, ÚSRSVT SR
 6. Kapitola 38:
  Medzinárodné inštitucionálne usporiadanie
  MZV SR
 7. Kapitola 39:
  Medzinárodné právne nástroje a mechanizmy
  MZV SR
 8. Kapitola 40:
  Informácie pre rozhodovanie
  ŠÚ SR