Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Agenda 21 príloha 1

PRÍLOHA č. 1 - UKAZOVATELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A ICH GESTORI V SR

SOCIÁLNE UKAZOVATELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

 

 1. Miera nezamestnanosti ŠÚ SR
 2. Miera chudoby - hlavný výpočtový index chudoby ŠÚ SR
 3. Pomer priemerných zárobkov žien a mužov ŠÚ SR
 4. Koeficient populačného rastu ŠÚ SR
 5. Čistý migračný pomer ŠÚ SR
 6. Celková pôrodnosť - počet narodených detí v rodine ŠÚ SR
 7. Hustota obyvateľstva ŠÚ SR
 8. Pomerná zmena školopovinnej populácie MŠ SR
 9. Hrubé percento populácie zapísanej do základných škôl MŠ SR
 10. Čisté percento populácie zapísanej do základných škôl MŠ SR
 11. Hrubé percento populácie zapísanej do stredných škôl MŠ SR
 12. Čisté percento populácie zapísanej do stredných škôl MŠ SR
 13. Pomerná gramotnosť dospelej populácie MŠ SR
 14. Deti, ktoré dosiahli 5. stupeň základného vzdelania MŠ SR
 15. Pravdepodobná dĺžka pobytu v škole MŠ SR
 16. Rozdiel medzi počtom chlapcov a dievčat zapísaných do školy MŠ SR
 17. Počet ženských pracovných síl na 100 mužských pracovných síl ŠÚ SR
 18. Hrubý domáci produkt určený na vzdelávanie ŠÚ SR
 19. Základné hygienické zariadenia - percento populácie, pre ktoré sú dostupné základné hygienické zariadeniaMZ SR
 20. Prístup k čistej pitnej vode - percento populácie, ktoré je zásobované čistou pitnou vodou vo vlasných domácnostiach, alebo má k takejto vode prístup MZ SR
 21. Stredná dĺžka života pri narodení MZ SR
 22. Postačujúca pôrodná hmotnosť MZ SR
 23. Dojčenská úmrtnosť MZ SR
 24. Materská úmrtnosť MZ SR
 25. Výživa detí MZ SR
 26. Imunizácia proti infekčným detským chorobám - percento populácie, ktoré bolo zaočkované v súlade s národnou imunizačnou politikou MZ SR
 27. Užívanie antikoncepcie u žien fertilného veku MZ SR
 28. Podiel potenciálne nebezpečných chemických látok monitorovaných v potravinách MZ SR
 29. Výdavky na zdravotníctvo venované miestnej zdravotnej starostlivosti MF SR
 30. Celkové výdavky štátu na zdravotníctvo vo vzťahu k hrubému domácemu produktu MF SR
 31. Pomerný rast mestskej populácie ŠÚ SR
 32. Spotreba fosílnych palív v doprave motorovými vozidlami, na jedného obyvateľa MDPT SR
 33. Ekonomické straty a straty na životoch v dôsledku živelných pohrôm MV SR
 34. Percento mestskej populácie ŠÚ SR
 35. Rozloha a počet obyvateľov formálnych a neformálnych ľudských sídiel ŠÚ SR
 36. Obytná plocha na osobu ŠÚ SR
 37. Pomer ceny domu a príjmu ŠÚ SR
 38. Výdavky na občiansku vybavenosť na jedného obyvateľa MF SR

 

EKONOMICKÉ UKAZOVATELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

 

 1. Hrubý domáci produkt na jedného obyvateľa ŠÚ SR
 2. Podiel čistých investícií v hrubom domácom produkte ŠÚ SR
 3. Súčet vývozu a dovozu ako percento hrubého domáceho produktu ŠÚ SR
 4. Environmentálne upravený čistý domáci produkt na jedného obyvateľa ŠÚ SR
 5. Podiel vyrobených tovarov na celkovom obchodnom exporte MH SR
 6. Ročná spotreba energie na jedného obyvateľa MH SR
 7. Podiel priemyselných odvetví intenzívne využívajúcich prírodné zdroje pri vytváraní pridanej hodnoty MH SR
 8. Dokázané rezervy nerastných surovín MŽP SR
 9. Dokázané rezervy fosílnych palív pre energetiku MŽP SR
 10. Životnosť dokázaných energetických zásob MH SR
 11. Merná spotreba materiálov MH SR
 12. Podiel vytvárania pridanej hodnoty v hrubom domácom produkte MH SR
 13. Podiel spotreby obnoviteľných zdrojov energie MH SR
 14. Čistý transfer zdrojov/hrubý domáci produkt MH SR
 15. Celková oficiálna získaná alebo poskytnutá pomoc rozvoju, vyjadrená ako percento hrubého domáceho produktu MF SR
 16. Dlh/hrubý domáci produkt MF SR
 17. Dlhová služba/export MF SR
 18. Výdavky na ochranu životného prostredia ako percento hrubého domáceho produktu ŠÚ SR
 19. Množstvo dodatočých finančných prostriedkov poskytnutých alebo prijatých od roku 1992 pre trvalo udržateľný rozvoj ŠÚ SR
 20. Dovoz základných prostriedkov (hmotného investičného majetku) ŠÚ SR
 21. Priame zahraničné investície ŠÚ SR
 22. Podiel dovozu environmentálne vhodných základných prostriedkov HIM na celkovom dovoze základných prostriedkov ŠÚ SR
 23. Granty na technickú spoluprácu MH SR

  

ENVIRONMENTÁLNE UKAZOVATELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA

 

 1. Ročné odbery podzemnej a povrchovej vody ako percento dostupných vodných zdrojov ŠÚ SR
 2. Spotreba vody v domácnostiach na jedného obyvateľa ŠÚ SR
 3. Zásoby podzemnej vody MŽP SR
 4. Koncentrácia fekálnych koliformných mikroorganizmov v sladkých vodách MŽP SR
 5. Biochemická spotreba kyslíka vo vodách MŽP SR
 6. Zaobchádzanie s odpadovými vodami ŠÚ SR
 7. Hustota hydrologických sietí MŽP SR
 8. Populačný rast v pobrežných oblastiach
 9. Vypúšťanie ropných látok do pobrežných vôd
 10. Uvoľňovanie dusíka a fosforu do pobrežných vôd
 11. Pomer medzi maximálnym trvalo udržateľným výlovom a skutočným priemerným výlovom
 12. Odchýlka v zásobe morských druhov od maximálneho trvalo udržateľného výlovu
 13. Index rias
 14. Zmena využívania krajiny ŠÚ SR
 15. Zmena krajinných podmienok MŽP SR
 16. Decentralizovanie hospodárenia s prírodnými zdrojmi na miestnu úroveň MH SR
 17. Obyvatelia žijúci pod hranicou chudoby v suchých oblastiach 
 18. Národný ročný index zrážok ŠÚ SR
 19. Hustota vegetačného indexu ŠÚ SR
 20. Krajina postihnutá desertifikáciou ŠÚ SR
 21. Dynamika populačného rastu v horských oblastiach ŠÚ SR
 22. Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov v horských oblastiach MH SR
 23. Prosperita obyvateľstva horských oblastí ŠÚ SR
 24. Používanie pesticídov v poľnohospodárstve MP SR
 25. Používanie umelých hnojív MP SR
 26. Percento zavlažovanej ornej pôdy MP SR
 27. Využívanie energie v poľnohospodárstve MH SR
 28. Orná pôda na jedného obyvateľa MP SR
 29. Zasolené a rozbahnené oblasti MP SR
 30. Vzdelávanie a nadstavbové kurzy v poľnohospodárstve MP SR
 31. Efektívnosť poľnohospodárskeho výskumu MP SR
 32. Intenzita ťažby dreva MP SR
 33. Zmeny výmery lesných pozemkov (lesov) MP SR
 34. Percento obhospodarovaných lesných pozemkov MP SR
 35. Chránené lesné areály ako percento celkovej výmery lesných pozemkov MP SR
 36. Ohrozené druhy ako percento z celkového počtu žijúcich druhov MŽP SR
 37. Chránené územia ako percento z celkovej výmery štátu MŽP SR
 38. Výdavky na výskum a vývoj biotechnológií MP SR
 39. Existencia predpisov a smerníc o biologickej bezpečnosti MP SR
 40. Emisie plynov spôsobujúcich skleníkový efekt ŠÚ SR
 41. Emisie oxidu siričitého ŠÚ SR
 42. Emisie oxidov dusíka ŠÚ SR
 43. Spotreba látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu ŽP SR
 44. Koncentrácia znečisťujúcich látok v urbanizovaných oblastiach MŽP SR
 45. Výdavky na znižovanie znečisťovania ovzdušia ŠÚ SR a správcovia št. fondov
 46. Tvorba priemyslených a komunálnych tuhých odpadov ŠÚ SR
 47. Množstvo zneškodneného odpadu na jedného obyvateľa ŠÚ SR
 48. Výdavky na odpadové hospodárstvo ŠÚ SR a správcovia št. fondov
 49. Recyklácia a opätovné využívanie odpadov ŠÚ SR
 50. Zneškodňovanie komunálneho odpadu ŠÚ SR
 51. Chemicky indukované akútne otravy ŠÚ SR
 52. Počet zakázaných alebo prísne obmedzených chemických látok MZ SR
 53. Tvorba nebezpečných odpadov ŠÚ SR
 54. Dovozy a vývozy nebezpečných odpadov MŽP SR
 55. Pozemky kontaminované nebezpečnými odpadmi MŽP SR
 56. Výdavky na úpravu nebezpečných odpadov ŠÚ SR a správcovia št. fondov

 

INŠTITUCIONÁLNE UKAZOVATELE TRVALO UDRŽATWELNÉHO ROZVOJA

 

 1. Stratégie trvalo udržateľného rozvoja ÚSRSVT SR
 2. Program integrovaného environmentálneho a ekonomického účtovníctva MF SR
 3. Uzákonené posudzovanie vplyvov na životné prostredie MŽP SR
 4. Národné rady pre trvalo udržateľný rozvoj ÚSRSVT SR
 5. Vedecký a inžiniersky potenciál na milión obyvateľov ÚSRSVT SR
 6. Vedeckí pracovníci a inžinieri zamestnávaní vo výskume a rozvoji na milión obyvateľov ÚSRSVT SR
 7. Výdavky na výskum a rozvoj ako percento hrubého domáceho produktu ŠÚ SR
 8. Ratifikácia globálnych dohovorov MZV SR
 9. Implementácia ratifikovaných globálnych dohovorov MZV SR
 10. Hlavné telefónne linky na 100 obyvateľov MDPT SR
 11. Prístup k informáciám ŠÚ SR
 12. Programy pre národné environmentálne štatistiky ŠÚ SR
 13. Zastúpenie dôležitých skupín obyvateľstva v národných radách pre trvalo udržateľný rozvoj ÚSRSVT SR
 14. Zastúpenie etnických menšín a domorodých obyvateľov v národných radách pre trvalo udržateľný rozvoj ÚSRSVT SR
 15. Príspevok mimovládnych organizácií trvalo udržateľného rozvoja ÚSRSVT SR