Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2014/023196

16.06.2014

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

OU-KE-OSZP1-2014/023196 - 1

Ing. Steinerová

16.04.2014

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na organizovanie verejného kultúrno – spoločenského a turistického podujatia pod názvom „Deň horolezcov, jaskyniarov a priateľov Slovenského krasu“ pri bufete Ranč v Zádielskej tiesňave.

Žiadateľ: Obec Dvorníky – Včeláre, 044 02 Dvorníky – Včeláre 4

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimky na organizovanie verejného kultúrno – spoločenského a turistického podujatia v zmysle § 14 ods. 1 písm. e) zákona o OPaK. Podujatie je plánované na deň 05. júla 2014 v trvaní od 10.00 hod. do 20.00 hod.

Žiadosť doručená dňa: 12.06.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (steinerova.lucia@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia