hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2013/00207

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia Krajského úradu životného prostredia č.2011/00140 zo dňa 08.03.2011 do konca roka 2018 vo veci pokračovania výskumnej činnosti v jaskyni (Prírodnej pamiatky) Hučiaca vyvieračka s 5. stupňom územnej ochrany v zmysle zákona o OPaK.

Žiadateľ: Jiří Maté, Pyskočely 26, 281 63 Vlkančice, Česká republika
Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce, v § 24 ods. 4. písm. a), b) a k) na vstup do jaskyne, poškodzovanie a ničenie chemickej a mechanickej výplne jaskyne a rušenie pokoja a ticha a podľa § 56 na výskum v zmysle zákona o OPaK na území Prírodnej pamiatky Hučiaca vyvieračka.
Žiadosť doručená dňa: 25.11.2013
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.vs.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.