Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozhodnutie-„TOMARK – spevnené plochy, Strojnícka 11“

/files/sekcia-vod/uradna-tabula/rozhodnutie.pdf

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže