Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Úradná tabuľa

OURS:OSZP-2019/011929

27.05.2019 . Žiadosť na vydanie rozhodnutia na čistenie okrajov pastvín podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách KN C č.493,555,496,594,2106/1,2098/3,2115/1,2111/1 a 2098/1 v k.ú.Lukovištia pre Urbár- Pozemkové spoločenstvo

OU-ZA-OSZP1-2019/024528/Bra

27.05.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu k umiestneniu drobného prístrešku k obhospodarovaniu pasienka - tradičnej salašníckej koliby v ochrannom pásme NP Malá Fatra, kde platí 2. stupeň ochr. v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z..

Žiadateľ: Urbárska obec Dolná Tižina, PS

OU-ZA-OSZP1-2019/025250/Drn

24.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.

OU-BB-OSZP1-2019/019878-Ko

23.05.2019 Výskum

OU-ZA-OSZP1-2019/025200/Ora

23.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone

OU-ZA-OSZP1-2019/025327/Ora

23.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky a vydanie súhlasu.

OU-PO-OSZP1-2019/027868/KM

22.05.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie územnej výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-BB-OSZP1-2019/019755-Ko

22.05.2019 Odborné stanovisko

OU-PO-OSZP1-2019/027535/SA

22.05.2019 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia č. OU-PO-OSZP1-2015/042995-007/RD zo dňa 05.02.2015.

OU-ZC-OSZP-2019/000792

22.05.2019 žiadosť Ing. Martina Mráza a Ing.Veroniky Mrázovej týkajúcej sa realizácie stavebného zámeru rekreačnej chaty

OU-MT-OSZP-2019/009901

22.05.2019 Vydanie súhlasu orgánu ochrany prírody podľa § 13 ods. 2 písm. e) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách, ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu – na území ochranného pásma Národného parku Malá Fatra (k. ú. Šútovo, k. ú. Ratkovo a k. ú. Turany) a na území ochranného pásma Národného parku Veľká Fatra (k. ú. Krpeľany).

OU-MT-OSZP-2019/9928-Mu

22.05.2019 Konanie vo veci obmedzenia bežného obhospodarovania z titulu ochrany hlucháňa hôrneho v okrese Martin, na území NP VF.
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 29. 05. 2019.
Prihlásenie je možné na adresu OÚ Martin, OSŽP alebo na e-adresu: milan.mucha@minv.sk

OU-MT-OSZP-2019/9930-Mu

22.05.2019 Obmedzenie lesohospodárskych činností z titulu zabezpečovania ochrany hlucháňa hôrneho na území NP VF v okrese Martin na pozemkoch obhospodarovaných subjektom: Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo.
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 29. 05. 2019.
Prihlásiť sa do konania je možné na adresu OU Martin, OSŽP alebo na e-adresu: milan.mucha@minv.sk

OU-MT-OSZP-2019/9931-Mu

22.05.2019 Obmedzenie lesohospodárskych činností z titulu zabezpečovania ochrany hlucháňa hôrneho na území NP VF v okrese MT na pozemkoch obhospodarovaných subjektom: Urbár a pasienkové pozemkové spoločenstvo Nolčovo.
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 29. 05. 2019.
Prihlásiť sa do konania je možné na adresu Okresného úradu Martin, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo na e-adresu: milan.mucha@minv.sk

6616/2019-6.3

21.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany a vydanie súhlasu na výskum

OU-BB-OSZP1-2019/019604-Ko

21.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky

Nová web stránka

21.05.2019 Číslo konania : OU-RK-OSZP-2019/006194

Predmet konania : PVydanie súhlasu podľa zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny na pasenie hospodárskych zvierat v ochrannom pásme Národného parku Nízke Tatry.

Kataster : Liptovská Lúžna

Žiadateľ : Lenka Chlepková, L.Lúžna č. 1043, 034 72

7815/2019-6.3

21.05.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z územnej ochrany

OU-PO-OSZP1-2019/027490/SJ

21.05.2019 Žiadosť o zmenu rozhodnutia podľa § 82 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-MT-OSZP-2019/9425

21.05.2019 Vykonanie technických opatrení zabraňujúcich usmrcovaniu vtákov na elektrickom vedení v k. ú. Turčianske Kľačany.
Možnosť prihlásenia sa do konania končí 28. 05. 2019.
Prihlásenie je možné na OÚ Martin, OSŽP alebo na e-mailovú adresu milan.mucha@minv.sk

OU-PO-OSZP1-2019/027539/KM

20.05.2019 Žiadosť o povolenie územnej výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

2019/019528/Pt

15.05.2019 Žiadosť Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Piešťanoch, Dopravná 1, 92101 Piešťany o vydanie povolenia na vykonanie protipovodňového výcviku, ktorý sa plánuje uskutočniť v dňoch 1.-3. júla 2019, v čase od 7:00 do 15:00 hodiny na vodnom toku Váh – časť Horná Streda (Na kazetách) až Piešťany a aj na vodnej nádrži Sĺňava resp. o povolenie príslušných výnimiek a vydanie súhlasov podľa ustanovení § 15 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nakoľko sa jedná o Chránený areál Sĺňava, kde platí 4. stupeň ochrany.

Právne služby

02.05.2019 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK k zákazke s nízkou hodnotou podľa § 117 a prílohy č. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky: „Právne služby“
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11] 
Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže