Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Výstava z medzinárodného prieskumu rieky Dunaj

Medzinárodná komisia pre ochranu Dunaja so sídlom vo Viedni (ICPDR) uskutočňuje každých 7 rokov spoločný prieskum Dunaja (Joint Danube Survey – JDS). Slovensko v tejto aktivite reprezentoval už po tretí raz v roku 2013 Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH), rezortná organizácia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorý zabezpečoval organizáciu na slovenskom úseku Dunaja.

Špecialisti z Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku vykonávali odbery vzoriek, analýzy vybraných ukazovateľov a zabezpečovali hydro-morfologické merania. Zároveň bol VÚVH aj centrálnym miestom na uskladnenie všetkých vzoriek a ich distribúciu do zahraničných laboratórií.

Výstava návštevníkom ponúka súbor asi štyridsiatich najzaujímavejších fotografií z tohto prieskumu a bude dostupná v átriu hlavnej budovy MŽP SR na Nám. Ľ. Štúra v Bratislave do 14. augusta 2015.