Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

ŠGÚDŠ 75 rokov pre Slovensko

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra oslavuje 15. októbra 2015 významné jubileum – 75 rokov od svojho založenia v r. 1940. Tento významný medzník si ústav pripomína rekapituláciou svojho vzniku, vývoja a súčasného postavenia na poli slovenskej vedy. Nezastupiteľný prínos ŠGÚDŠ pre vedy o Zemi prezentuje jeho výstava, ktorá je nainštalovaná v átriu hlavnej budovy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Návštevníkov expozície čaká stručný prehľad súčasného fungovania štátnej geologickej služby v oblasti geologického výskumu a prieskumu Slovenskej republiky, podáva informáciu aj o:

  • tvorbe špecializovaných geologických máp (zaujímavosťou je využívanie moderných technológií v geológii – 3D geologickej stavby, hlbších horizontov zemskej kôry,
  • surovinovom potenciáli SR,
  • zosuvoch a iných svahových deformáciách,
  • geologickom informačnom systéme GeoIS, ktorého cieľom je vybudovať otvorený informačný systém o geológii,
  • OPIS – projekte zameranom na skvalitnenie a dobudovanie systému digitalizácie geologického archívu geofondu a ústrednej geologickej knižnice SR,
  • geoanalytických laboratóriách, zabezpečujúcich kompletný servis analytických, fyzikálno – chemických, mineralogických prác pre potreby geologického výskumu a prieskumu nerastných surovín, geochemického mapovania a monitorovania životného prostredia a podzemných vôd Slovenskej republiky,
  • monitoringu environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

    Verejnosti je výstava k dispozícii v pracovných dňoch do piatka, 23. 10. 2015 v čase od 10:00 do 14:00 hod.