Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Prírodný potenciál miest

Pre Slovenskú republiku ako člena Európskeho spoločenstva platia ciele 7. environmentálneho akčného programu (EAP) „Dobrý život v rámci možností našej planéty“, ktorý je súčasťou dlhodobej vízie a stratégie smerovania EÚ v oblasti ochrany životného prostredia a klímy do roku 2050. Posterová výstava Slovenskej agentúry životného prostredia je zameraná na prezentáciu jedného z prioritných cieľov programu, ktorý je zameraný priamo na mestá: posilnenie trvalej udržateľnosti miest v EÚ s cieľom vytvárať z EÚ zdravšie a lepšie miesto pre život, s podporou využívania ekosystémových služieb a benefitov.

Výstava je rozdelená do štyroch blokov:

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE MIEST - úmerne s výrazným rastom miest sa kvalitatívne menia pomery ich životného prostredia, ktoré negatívne vplývajú na ľudské zdravie. Koncentrácia obyvateľov mesta, mobilita, ich činnosti a životný štýl sa odrážajú v tlaku na limitovaný priestor, toky, zdroje a prírodné spoločenstvá.
ENVIRONMENTÁLNE CIELE MIEST 2020 - trvalo udržateľná mestská doprava, trvalo udržateľné mestské plánovanie, trvalo udržateľná mestská výstavba, adaptácia na zmenu klímy, efektívne využívanie zdrojov.
ENVIRONMENTÁLNE OPATRENIA - opatrenia voči častejším a intenzívnejším vlnám horúčav, voči častejšiemu výskytu silných vetrov a víchríc, voči častejšiemu výskytu sucha, voči častejšiemu výskytu intenzívnych zrážok.
ENVIRONMENTÁLNE INŠPIRÁCIE - nadviazanie nových vzťahov medzi rôznymi úrovňami správy, napríklad medzi európskou a miestnou úrovňou, zabezpečenie účasti občanov a zapojenie zainteresovaných strán do úsilia smerujúceho k riešeniu otázok hlavných výziev v mestách, zavedenie trvalo udržateľnej integrovanej mestskej dopravy, uplatnenie politiky súdržnosti, ktorá podporuje obnovu miest, opätovný rozvoj a využívanie opustených, spustnutých alebo nepoužívaných priestranstiev, vytváranie zelených plôch alebo koridorov zelenej infraštruktúry, ...

Výstava je verejnosti k dispozícii v átriu Ministerstva životného prostredia SR do 11. decembra 2015 v čase od 10:00 do 14:00 hod.