Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Minerály slovenských kameňolomov

O tom, že kameňolomy nie sú len zdrojom nerastných surovín, ale sú aj výrazným krajinným prvkom a sú vítané geológmi, ako jedinečná možnosť pohľadu do útrob zemskej kôry Vás presvedčí aktuálna výstava v átriu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Výstavu pripravilo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici. Oddelenie geológie Slovenského banského múzea sa snaží o čo najkomplexnejšie dokumentovanie a zachraňovanie prírodnín mineralogického, petrografického a ložiskovo – geologického charakteru.

Výstava je verejnosti prístupná do 14. februára 2014 v átriu Ministerstva životného prostredia SR na Námestí Ľ. Štúra 1 v Bratislave v čase od 10:00 do 14:00.

Ďalšie informácie o vystavených mineráloch:

Aj keď Banská Štiavnica, sídelné mesto rezortnej organizácie ministerstva životného prostredia – Slovenského banského múzea, je v situovaná v jednom z centier podzemného rudného baníctva, predmetom záujmu tejto inštitúcie je zbierať, dokumentovať a ochraňovať aj exponáty súvisiace s povrchovou, čiže lomovou ťažbou.

Minerály kameňolomov nemožno považovať za samostatnú prírodovednú kategóriu. Povrchové dobývanie je len jedným zo spôsobov akým sa odkrýva zemská kôra a sprístupňujú sa jej poklady. Povrchové dobývanie nerastných surovín bolo najstarším spôsobom ich získavania a aj v súčasnosti má obrovský ekonomický význam, a to ako pri ťažbe nerudných surovín, tak aj rúd. Téma minerálov slovenských kameňolomov je veľmi široká a výstava sa musí obmedziť len na výber. Vytipované boli len niektoré druhy minerálov, ktoré sú pozoruhodné z muzeálneho a zberateľského hľadiska. Z pohľadu genézy sú to však minerály veľmi pestré. Ide o minerály dutín a trhlín hornín, ktoré vznikli ako ich výplň prostredníctvom roztokov rozkladajúcich vlastnú horninu (minerály alpskej paragenézy), alebo s prínosom pre horninu nových látok (postvulkanické hydrotermálne minerály), minerály pegmatitov, minerály xenolitov, ako aj minerály supergénne (vzniknuté rozkladom iných primárnych minerálov).

Najhodnotnejším minerálom slovenských kameňolomov zberateľsky aj muzeálne je holubníkový kremeň a krištáľ z dnes už neaktívneho kameňolomu Šobov pri Banskej Štiavnici. Okrem tohto raritného minerálu si návštevník môže pozrieť aj apatit z kameňolomu Maglovec (Vyšná Šebastová), magnezity z východoslovenských ložísk, chryzotil a andradit z Dobšinej, sadrovec z Rohožníka, či lazulit z Jelenca, ale aj mnohé ďalšie pozoruhodné minerály.


Niektoré z najpozoruhodnejších minerálov slovenských kameňolomov približuje výstava pomocou textu a obrázkov. Rovnako predstavuje aj  starostlivo vybrané ukážky minerálov tejto kategórie z fondov Slovenského banského múzea.