Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

 

Environmentálne záťaže v projektoch Slovenskej agentúry životného prostredia

Environmentálne záťaže (EZ) predstavujú významný problém v celoeurópskom meradle. S jeho systematickým riešením sa na Slovensku začalo v roku 2006 prostredníctvom projektu Systematická identifikácia environmentálnych záťaží v Slovenskej republike. Implementovala ho Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá naň nadviazala ďalšími projektmi, podporenými predovšetkým z Operačného programu Životné prostredie (OPŽP, 2007–2013). Aktuálne aktivity, venujúce sa problematike EZ, predstavuje výstavaEnvironmentálne záťaže v projektoch Slovenskej agentúry životného prostredia. Sprístupnená je vo vstupných priestoroch Ministerstva životného prostredia SR na Námestí Ľudovíta Štúra 1 v Bratislave.

Výstava prezentuje aktuálne projekty z dielne SAŽP, ktoré sú venované problematike environmentálnych záťaží (v zátvorke je uvedené trvanie projektu a zdroj, z ktorého je projekt finančne podporený):

- Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží (09/2009 –09/2014, OPŽP),
- Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR (06/2012 – 05/2015, OPŽP),
- Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží (09/2014 – 08/2015, OPŽP),
- Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike (01/2012 – 06/2015, OPŽP),
- Establish the Geo-Database on ecological health of the military sites (03/2013 – 11/2015, NATO – Science for Peace and Security Programme).

Prvé štyri projekty boli finančne podporené z Operačného programu Životné prostredie, posledný je financovaný z Programu pre mier a bezpečnosť Severoatlantickej aliancie, ktorá podporuje aj oblasť životného prostredia.

Cieľom projektu Dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží bolo dobudovanie Informačného systému environmentálnych záťaží (ISEZ) s dôrazom na jeho prepojenie s vybranými zdrojovými evidenciami informačného systému verejnej správy. Jeho súčasťou bola aj informačná a vzdelávacia kampaň pre pracovníkov štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a odborných pracovníkov v oblasti riešenia environmentálnych záťaží. Realizovaná bola formou pravidelných informačných a inštruktážnych školení .

Projekty Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmentálnych záťaží v SR a Integrácia verejnosti do riešenia environmentálnych záťaží sú osvetovo-vzdelávacie projekty. Sú zamerané na zvýšenie povedomia širokej verejnosti v oblasti problematiky riešenia environmentálnych záťaží a na jej zapojenie do aktivít týkajúcich sa environmentálnych záťaží vrátane ich sanácií. V rámci projektov sa vydávajú rôzne publikácie pre laickú i odbornú verejnosť, vrátane verejnej správy, pripravuje sa krátky film a šesť videoklipov o znečisťujúcich látkach, organizujú sa semináre, školenia, odborné kurzy a medzinárodné konferencie zamerané na problematiku EZ.

V rámci projektu Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike ide o plnenie aktivít, ktoré majú prispieť k riešeniu opatrení v zmysle Národného realizačného plánu Štokholmského dohovoru. Ide predovšetkým o aktivity spojené s identifikáciou POPs zmesí/pesticídov, ich kvantifikáciu a evidenciu, návrhy environmentálnych metód ich zneškodnenia a vypracovanie odhadov nákladov na zneškodnenie odpadov. Súčasťou aktivít projektu sú aj semináre v ôsmich krajských mestách, publikačná činnosť v odborných publikáciách a vydanie informačného materiálu o problematike POPs.

Cieľom mongolsko-slovenského projektu Establish the Geo-Database on ecological health of the military sites je vytvorenie chýbajúcej databázy bývalých vojenských areálov po sovietskej armáde na území Mongolska a zhodnotenie ekologickej situácie, ktorá vznikla v dôsledku jej činnosti v priebehu rokov 1970–1990. Slovensko ako členský štát NATO sa stalo partnerom tohto projektu na základe predošlých skúseností získaných pri inventarizácii bývalých areálov sovietskej armády na území Slovenska.

Výstavu, môže verejnosť navštíviť v átriu MŽP SR v pracovných dňoch od 10.00 do 14.00 hod. v termíne do 13. marca 2015.