Vytlačiť Poslať stránku

Tlačové správy 2017

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170] 

OU-BR-OSZP-2017/002033 Kň

24.02.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 13, ods. 2, písm. d), na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia obce Viac

 

OU-BS-OSZP-2017/000451

24.02.2017
činnosti v krajine Viac

 

OU-BS-OSZP-2017/000457

24.02.2017
činnosti v krajine Viac

 

3797/2017-6.3

23.02.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 56 a o povolenie výnimky z územnej a druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac

 

OU-RK-OSZP-2017/002575-003

23.02.2017
Oznámenie o začatí správneho konania vo žiadosti o súhlas na zásah do biotopov európskeho významu (Lk1 – Nížinné a podhorské kosné lúky) na pozemkoch parc.č.C-KN 14593/20-35,14593/53-56 v k.ú. Ružomberok z dôvodu plánovanej výstavby „IBV Kosovo“; žiadateľ Iveta Plávková, Štiavnička č.17 v zastúpení Fischer and Partners, s.r.o. Ružomberok Viac

 

OU-TR-OSZP-2017/000280-OPaK-Mo

23.02.2017
Súhlas na pasenie a preháňanie hospod. zviera a aplikáciu chem. látok a hnojív v ochrannom pásme NP Veľká Fatra. Viac

 

OU-SP-OSZP-2017/001162

23.02.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín Viac

 

OU-LM-OSZP-2017/2936-CEN

23.02.2017
Súhlas na oplotenie stavebných pozemkov ( p.č. 972/8, 972/11, 972/35, 972/36, 972/37, 972/38, 972/39, 972/40, 972/41) v extarviláne obce Liptovský Ján pre P.Ondreáša Viac

 

OU-ZA-OSZP1/2017/013045/Drn

23.02.2017
Žiadosť o povolenie výnimky na organizovanie športového podujatia Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/011832/SJ

22.02.2017
Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Viac

 

OU-PO-OSZP1-2017/011468/HV

22.02.2017
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac

 

OU-NO-OSZP-2017/004496

22.02.2017
Oznámenie o začatí konania na základe žiadostiPodielnícke roľnícko - obchodné družstvo, Družstevná 263, 029 42 Bobrov, IČO: 315854851 o udelenie súhlasu na aplikáciu chemických látok (Orius, Glean 75 WG, Atlantis WG, Starane, Husar, Mustang forte, Kantor Plus, Amistar Xtra, Artea Plus, Tálius 20EC, Bumper 25EC, Apel, CCC, Lambdol, Silwet L-77, Agility, Tolurex, Karate zeon, Figaro, Adengo, Milagro Extra 60D, Trend 90, Butisan Star, Command, Galera, Spodnam, Agrovital, Alert S, Targa super, Acanto) a hnojív ( liadok 27,5 % , NPK, močovina, Amofos) na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, na pôdnych blokoch č. 0103/1, 0103/4, 0301/1, 0301/2, 2105/1, 2107/1, 1203/1, 1203/1, 2201/1, 1302/1, 1201/1, 1201/2, 4201/1, 4202/1, 1104/1 v k.ú. Bobrov v zmysle paragrafu 13 ods. 2 písm. h) zákona číslo 543/2002 Z.z..

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom konania: do 5 pracovných dní od zverejnenia oznámenia na Okresnom úrade Námestove, odbore starostlivosti o životné prostredie, Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo alebo elektronicky na oszp.no@minv.sk .

Dátum zverejnenia:

22. 02. 2017 Viac

 

Navrhni si svoj pavilón slonov

22.02.2017
Zoologická záhrada Bojnice vyhlasuje súťaž: „NAVRHNI SI SVOJ PAVILÓN SLONOV“. Viac

 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]  [33]  [34]  [35]  [36]  [37]  [38]  [39]  [40]  [41]  [42]  [43]  [44]  [45]  [46]  [47]  [48]  [49]  [50]  [51]  [52]  [53]  [54]  [55]  [56]  [57]  [58]  [59]  [60]  [61]  [62]  [63]  [64]  [65]  [66]  [67]  [68]  [69]  [70]  [71]  [72]  [73]  [74]  [75]  [76]  [77]  [78]  [79]  [80]  [81]  [82]  [83]  [84]  [85]  [86]  [87]  [88]  [89]  [90]  [91]  [92]  [93]  [94]  [95]  [96]  [97]  [98]  [99]  [100]  [101]  [102]  [103]  [104]  [105]  [106]  [107]  [108]  [109]  [110]  [111]  [112]  [113]  [114]  [115]  [116]  [117]  [118]  [119]  [120]  [121]  [122]  [123]  [124]  [125]  [126]  [127]  [128]  [129]  [130]  [131]  [132]  [133]  [134]  [135]  [136]  [137]  [138]  [139]  [140]  [141]  [142]  [143]  [144]  [145]  [146]  [147]  [148]  [149]  [150]  [151]  [152]  [153]  [154]  [155]  [156]  [157]  [158]  [159]  [160]  [161]  [162]  [163]  [164]  [165]  [166]  [167]  [168]  [169]  [170]