Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra oslavuje 75 rokov od založenia

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra dnes oslávil 75. výročie svojho založenia. Súčasťou osláv je konferencia na tému 75 rokov práce pre Slovensko a slávnostné zhromaždenie, na ktorom minister životného prostredia Peter Žiga spolu s generálnym riaditeľom ústavu Branislavom Žecom udelili Ceny Dionýza Štúra za rok 2015 a medaily Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. V súčasnosti ŠGÚDŠ predstavuje vedeckovýskumnú organizáciu, ktorá vykonáva množstvo náročných úloh, okrem iného štátnu geologickú službu v oblasti základného a regionálneho geologického výskumu, vydáva geologické mapy a odborné geologické publikácie.

Význam činnosti ústavu v poslednom období vníma aj široká verejnosť, keďže geológovia plnili dôležitú úlohu pri riešení situácie v prípade katastrofálneho zosuvu vo Vrátnej doline, zosuvov v okolí Prievidze, v obci Banka pri Piešťanoch, v Nižnej Myšli a najnovšie v súvislosti s vývojom okolo brala nad Strečnom a mnohých ďalších. Je predpoklad, že v dôsledku klimatickej zmeny a extrémnych zrážok bude Slovensko odbornú prácu geológov potrebovať stále viac. „Počas 75 rokov svojej existencie táto inštitúcia zohrala a naďalej zohráva významnú úlohu v riešení celospoločenských problémov, s dôrazom na geovedné disciplíny. Jej postavenie lídra slovenskej geológie je nespochybniteľné,“ zdôraznil v príhovore minister Peter Žiga.

Medzi najdôležitejšie úlohy ŠGÚDŠ stále patrí výskum geologickej stavby a geologického vývoja územia Slovenska, jeho zobrazovanie a interpretácia, výskum podzemnej vody a geotermálnej energie, skúmanie surovinového potenciálu Slovenskej republiky a jeho racionálneho využitia, poznanie inžinierskogeologických vlastností území a  komplexná ochrana životného prostredia, ktorá súvisí s bezprostredným geologickým prostredím.
Sem patrí aj v súčasnosti veľmi sledované monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky či sledovanie objemovej aktivity radónu v geologickom prostredí. Podieľa sa tiež na výskume inžinierskogeologických vlastnosti území - registruje a skúma zosuvy a iné svahové deformácie i náchylnosti územia k svahovým zosuvom. Okrem toho vedie aj evidenciu potenciálnych zdrojov rudných, nerudných a energetických surovín a inventarizuje opustené a uzavreté úložiská ťažobných odpadov.

Štátny geologický ústav (ŠGÚ) bol oficiálne zriadený na základe výnosu Ministerstva školstva a národnej osvety dňa 22. júna 1940. Jeho prvým prednostom bol Dimitrij Andrusov. Ústav postupne prechádzal organizačnými zmenami. V súčasnej podobe a s dnešným názvom Štátny geologický ústav Dionýza Štúra pracuje od roku 2000. Minister Peter Žiga v júni tohto roku udelil ústavu Cenu ministra životného prostredia 2015. Ocenil ho za vysoko profesionálny kredit a úspešné riešenie mimoriadnych krízových situácií, ako sú napríklad zosuvy pôdy.

Odbor komunikácie MŽP SR