Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

V Trebišove pribudli vďaka OP ŽP odkanalizované ulice a modernizovaná čistiareň odpadových vôd

Postaviť novú kanalizáciu pre vyše 26 tisíc obyvateľov Trebišova a blízkych obcí, ako aj zrekonštruovať čistiareň odpadových vôd podľa najprísnejších noriem EÚ a slovenskej legislatívy bolo cieľom vodárenského projektu Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Ukončený projekt slávnostne odovzdal do užívania predseda vlády SR Robert Fico spoločne s ministrom životného prostredia Petrom Žigom. Projekt za takmer desať miliónov eur bol financovaný s podporu Ministerstva životného prostredia SR a európskych peňazí z Operačného programu Životné prostredie 2007 až 2013.

Ministerstvo životného prostredia SR vyvíja v oblasti budovania kanalizácií a čistiarní odpadových vôd maximálne úsilie a vytvára podmienky na to, aby boli ciele vyplývajúce z európskych smerníc naplnené. "Aj pre budúce programové obdobie 2014 až 2020 sme vyčlenili 370 miliónov eur na celé Slovensko, aby sme historický dlh s nedostatočnou kapacitou čistiarní odpadových vôd a kanalizácií vyrovnali," povedal šéf envirorezortu Peter Žiga. Ocenil pritom východoslovenských vodárov ako vzorných prijímateľov európskych peňazí pri realizácii podobných projektov.

Odkanalizovanie pokrývalo oblasti Trebišov, Trebišov–Milhostov, Nový Ruskov a Vojčice. Novovybudovaná kanalizácia sa napája na zmodernizovanú čistiareň odpadových vôd, ktorej kapacita už bola nedostačujúca a vypúšťanie odpadových vôd v minulosti nespĺňalo požadované limity. Rozšírením kanalizácie v samotnom meste sa v riešených lokalitách zlepšia aj odtokové pomery v stokovej sieti počas prívalových dažďov.

Projekty aglomerácií a regiónov na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, budovania verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd sú veľmi rozsiahle a často aj technicky a administratívne náročné. V realizácii je niekoľko veľkých projektov (nad 50 mil. eur) – napr. vodárenský projekt na Orave za vyše 87 mil. eur, projekt Bratislavskej vodárenskej spoločnosti - odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu za 50,4 mil. eur, vodárenský projekt na hornej Nitre za 102 mil. eur, projekt trenčianskych vodárov za vyše 83 mil., projekt Považskej vodárenskej spoločnosti za 66 mil. eur, ako aj projekt skupinovej kanalizácie Ružomberok a ČOV Liptovské Sliače; časť z nich je ukončená a ostatné by mali byť do konca roka 2015 ukončené. Viacero menších projektov do 25. mil. eur je v procese realizácie, časť z nich už bola ukončená a časť je v skúšobnej prevádzke.

Odbor komunikácie MŽP SR, TASR