Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Štátny tajomník Ján Ilavský sa v Bruseli zúčastnil konferencie k smerniciam pre ochranu vtákov a biotopov

Zlepšiť implementáciu európskej smernice o ochrane vtáctva a smernice o biotopoch do národnej legislatívy, ale aj posilniť spoločnú poľnohospodársku politiku a efektívne využívanie finančných prostriedkov EÚ. Tieto opatrenia navrhli zástupcovia Európskeho parlamentu, Výboru regiónov, členských štátov EÚ a mimovládnych organizácií na konferencii v rámci procesu kontroly vhodnosti (fitness-check) legislatívy EÚ pre ochranu prírody. Stretnutia sa v belgickom Bruseli zúčastnil štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Ján Ilavský. Opatrenia majú prispieť k dosiahnutiu stanovených cieľov Stratégie EÚ pre biodiverzitu do roku 2020.

„Bez cielenej implementácie smerníc o ochrane vtákov a biotopov nedosiahneme stanovené ciele z roku 2010 – zastaviť stratu biodiverzity a degradáciu ekosystémových služieb v EÚ a zároveň zvýšiť príspevok EÚ pre zamedzenie straty biodiverzity na globálnej úrovni,“ povedal štátny tajomník Ján Ilavský.

Na konferencii vystúpil komisár EÚ pre životné prostredie, námornú politiku a rybolov Karmenu Vella, ale aj zástupcovia Holandského kráľovstva a Slovenska, ako nadchádzajúce predsednícke krajiny v Rade EÚ v roku 2016. Tí zhodne potvrdili svoj záujem zamerať sa na identifikovanie postupov, ktoré podporia efektívnu a prínosnú implementáciu existujúcej legislatívy.

Slovensko ocenilo predbežné výsledky hodnotiacej správy, s ktorými sa vie stotožniť, napr. v otázke hodnotenia efektívnosti smerníc rovnako vníma príležitosti, ktoré správna implementácia smerníc môže priniesť prostredníctvom tvorby pracovných miest a podpory cestovného ruchu na lokálnej úrovni. Nadchádzajúce slovenské predsedníctvo v Rade EÚ je pripravené, spolu s holandskými kolegami, venovať maximálnu pozornosť konečným výsledkom hodnotenia efektívnosti smerníc a usmerňovať práce na úrovni Rady, ktoré umožnia dosiahnutie spoločného cieľa.

Odbor komunikácie MŽP SR